imbrt

Kadaster logo.

Basisregistratie Topografie: Catalogus en Productspecificaties

Versie: 1.2.0.5

Inleiding

Dit document is bestemd voor de gebruikers van TOP10NL en bevat een beschrijving van het product. Ook wordt in dit document achtergrondinformatie over het ontstaan van TOP10NL en de algemeen geldende regels betreffende geo-objecten in TOP10NL gegeven.

TOP10NL is een digitaal topografisch bestand in het algemeen bruikbaar binnen een schaalbereik van 1:5.000 tot 1:25.000. TOP10NL is uitermate geschikt als geometrische referentie en als basis voor GIS- en webapplicaties. Voorts is TOP10NL geschikt voor flexibele visualisaties. TOP10NL vormt tevens de basis voor de standaard analoge topografische kaarten op de schalen 1:10.000 en 1:25.000 en vanaf 2013 ook als bron voor de 1: 50.000 door automatische generalisatie. Visualisaties voor andere gebruikstoepassingen zijn zonder meer mogelijk.

TOP10NL geeft de topografische werkelijkheid binnen de grenzen van het schaalbereik, of de resolutie, onvertekend weer. Daartoe is een datamodel gedefinieerd dat bepaald welke geo-objecten er in het bestand zijn opgenomen. Voorts zijn regels geformuleerd op welke wijze deze geo-objecten worden ingewonnen en vastgelegd, de zogenaamde verkenningsregels. De aldus gedefinieerde geo-objecten worden digitaal opgeslagen in de vastgestelde gegevensstructuur.

Het Kadaster produceert vanaf 2007 dit nieuwe objectgerichte vectorbestand op de schaal 1:10.000. Het is de opvolger van TOP10vector dat sinds 1992 is vervaardigd. Bij de ontwikkeling van TOP10NL spelen standaarden een belangrijke rol. Eén van de belangrijkste doeleinden van het nieuwe bestand is een optimale uitwisseling mogelijk te maken tussen dit topografisch basisbestand en vele andere topografische en thematische bestanden die in Nederland worden geproduceerd. Aansluiten bij internationale standaarden is van essentieel belang om uitwisseling mogelijk te maken met geografische basisbestanden welke binnen Europa geproduceerd worden.

Vanaf 1 januari 2008 fungeert TOP10NL als Basisregistratie Topografie (BRT). Daarmee is TOP10NL het standaard topografische basisbestand voor gebruik binnen de overheid op het betreffende schaalgebied. Voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl en www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/brt .

Tijdens de ontwikkeling van TOP10NL zijn een groot aantal deelonderzoeken verricht. Het product TOP10NL is ontwikkeld in samenspraak met de gebruikers. Deelonderzoeken zijn verricht door de universiteiten van Delft, Wageningen en het ITC te Enschede. Externe GIS-software ontwikkelbedrijven hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van de database.

In 2014 heeft het Kadaster samen met gebruikers een nieuw datamodel voor TOP10NL gedefinieerd: TOP10NL 1.2. Vanaf november 2015 wordt TOP10NL geleverd volgens dit nieuwe datamodel. Ook heeft het Kadaster in 2015 meerdere experimenten uitgevoerd met als doel het bereiken van een 1 jarige cyclus voor de bijhouding van de TOP10NL met behoud van kwaliteit. In deze experimenten lag de focus op het opsporen van topografische terreinmutaties. Het resultaat van deze experimenten is dat de actualiteit van TOP10NL is verhoogd en het aantal bijgewerkte gebieden is gestegen. Met het nieuwe proces is het mogelijk om per levering 1/5 van Nederland te actualiseren. Vanwege de goede resultaten van deze experimenten is dit nieuwe TOP10NL-proces in gebruik genomen. TOP10NL wordt nu dus bijgehouden in een 1 jarige cyclus.

Toegankelijkheid website

Het Kadaster streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het “Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid”. Meer informatie over het besluit is te vinden op wetten.overheid.nl/BWBR0040936/2018-07-01 . De toegankelijkheidsverklaring die is opgesteld voor de website van de BRT Catalogus en Productspecificaties is gepubliceerd op www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6112 .

Analytische cookies

Om beter inzicht te krijgen in het functioneren van onze website maken we gebruik van analytische cookies. Met behulp van Piwik krijgen we inzicht in belangrijke statistieken over de gebruikerservaring van onze bezoekers. We analyseren deze gegevens, waardoor we de website nog beter op bezoekers kunnen afstemmen.
Piwik is zo ingesteld dat het een willekeurig gegenereerd identificatienummer (ID) toewijst waarmee statistieken worden vastgesteld. Het gemaskeerde IP adres wordt aan het kadaster getoond als een gegenereerd identificatienummer. Hierdoor zijn bezoekers volledig anoniem en bij het Kadaster alleen als ID-nummer bekend.
Meer informatie is te lezen in de cookieverklaring op onze website www.kadaster.nl/cookieverklaring .

Leeswijzer

Dit document begint met een kort overzicht van het Stelsel van Basisregistraties. Hierna worden de belangrijkste kenmerken van TOP10NL beschreven. Hoofdstuk 3 behandelt een aantal algemene zaken over TOP10NL, zoals de gebiedsaanduiding, de actualiteit, het ruimtelijk referentiesysteem, een kwaliteitsbeschrijving, het productieproces en het gebruik van TOP10NL. Hoofdstuk 4 beschrijft het gegevensmodel met de verschillende groepen kenmerken en het gedrag van geo-objecten. In hoofdstuk 5 vindt u een compact overzicht van alle objectklassen, attributen en attribuutwaarden van TOP10NL inclusief de mogelijke geometrieën. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitwisseling van gegevens. Daarbij komen o.a. GML, UML en de XSD aan bod. De complete uitgebreide objectcatalogus is opgenomen in hoofdstuk 7.

Bijlage 1: Mutatieprotocol beschrijft het mutatieprotocol dat gebruikt wordt om te bepalen wanneer er sprake is van een nieuw object of een nieuwe versie van een object. Dit is van belang bij het toekennen van unieke identificatiecodes.

Versiehistorie

Versie Datum Auteur Opmerking Link naar historische versie
1.2.0.5 21 december 2021 Kadaster Wijzigingen n.a.v. Audit BRT 2020 doorgevoerd.
Toepassen webrichtlijnen.
Actualiseren bestandsleveringen en webservices.
-
1.2.0.4 22 juli 2021 Kadaster Toevoeging hoofdstuk met wijzigingen t.o.v. vorige versie, toevoeging link naar historische versies BRT Catalogus. versie 1.2.0.4 (web)
1.2.0.3 11 december 2020 Kadaster Enkele URL’s geactualiseerd, catalogus nu ook in GIT, wijziging door gebruik BAG-panden verwerkt. versie 1.2.0.3 (web)
versie 1.2.0.3 (pdf)
1.2.0.2 20 april 2020 Kadaster Enkele kleine tekstuele fouten verbeterd. versie 1.2.0.2 (pdf)
1.2.0.1 8 juli 2019 Kadaster Wijzigingen n.a.v. Audit BRT 2017 doorgevoerd.
Wijzigingen datamodel inrichtingselement en functioneel gebied verwerkt.
Diverse verduidelijkingen verwerkt.
versie 1.2.0.1 (pdf)
1.2.0 21 september 2017 Kadaster Nummering gelijk datamodel TOP10NL.
Herziening n.a.v. TOP10NL datamodel 1.2 verwerkt, wijzigingen in productieproces en inwinningscriteria verwerkt.
versie 1.2.0 (pdf)
2.2.1 23 mei 2016 Kadaster Wijzigingen n.a.v. Audit BRT 2014 doorgevoerd. versie 2.2.1 (pdf)
2.2 27 juni 2014 Kadaster Herziening n.a.v. wijziging inwinningscriteria en productieproces. versie 2.2 (pdf)
2.1 11 april 2013 Kadaster Complete herziening, toevoeging productspecificaties. versie 2.1 (pdf)
2.0 18 december 2007 Kadaster Eerste versie extern Kadaster. versie 2.0 (pdf)
1.0 18 september 2007 Kadaster Initiële versie intern Kadaster. -

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de BRT Catalogus en Productspecificaties weergegeven. Inhoudelijke wijzigingen, verduidelijkingen en aanvullingen zullen hier beknopt omschreven worden. Het corrigeren van spelfouten of wijzigingen in de opmaak niet. Het is ook mogelijk om alle wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de BRT Catalogus en Productspecificaties te bekijken. Dit wordt mogelijk gemaakt door het versiebeheersysteem GitHub, het systeem waar de online BRT Catalogus en Productspecificaties in gemaakt is.

Belangrijkste verschillen

De belangrijkste wijzigingen in versie 1.2.0.5 van de BRT Catalogus en Productspecificaties ten opzichte van de vorige versie zijn:

Alle verschillen

Alle verschillen tussen versie 1.2.0.5 van de BRT Catalogus en Productspecificaties ten opzichte van de vorige versie kunnen bekeken worden in GitHub:

Bekijk alle verschillen in GitHub

Op deze internetpagina worden twee versies van de BRT Catalogus en Productspecificaties weergegeven, aan de linkerzijde de vorige versie en aan de rechterzijde de huidige versie. Alleen de gedeelten van de BRT Catalogus en Productspecificaties waar wijzigingen hebben plaatsgevonden, worden weergegeven. Door middel van de kleuren roze en groen worden de verschillen tussen beide versies gemarkeerd. De betekenis van de kleuren is als volgt:

Inhoudsopgave

1 Stelsel van Basisregistraties

De overheid beschikt over 30.000 verschillende systemen om gegevens vast te leggen. Bepaalde gegevens worden daardoor in meerdere systemen geregistreerd én bijgehouden. Om dit proces te vereenvoudigen en de dienstverlening te verbeteren is door de overheid besloten een stelsel van basisregistraties te implementeren. Dit stelsel zorgt ervoor dat elk (basis)gegeven één bron kent. Gegevens zullen daardoor betrouwbaarder, actueler en uitwisselbaar zijn.

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. De kenmerken van een basisregistratie zijn verwoord in 12 eisen waaraan een basisregistratie moet voldoen (bron: www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-afsprakenstelsels/inhoud-basisregistraties ):

 1. De registratie is bij wet geregeld
 2. De afnemers hebben een terugmeldplicht
 3. De basisregistratie wordt verplicht gebruikt door de hele overheid
 4. Er is duidelijkheid over de aansprakelijkheid
 5. De realisatie en exploitatie geschieden tegen redelijke kosten en er is eenduidigheid over de verdeling ervan
 6. Er is duidelijkheid over inhoud en bereik van de registratie
 7. Er zijn sluitende afspraken en procedures tussen de houder ven het register enerzijds en de leveranciers en de afnemers van gegevens anderzijds
 8. Er zijn duidelijke procedures met betrekking tot de toegankelijkheid van de basisregistratie
 9. Er is een stringent regime van kwaliteitsborging
 10. Er is vastgelegd dat en hoe afnemers van gegevens op een niet-vrijblijvende wijze betrokken worden bij de besluitvorming over de registratie
 11. De positie van de basisregistratie binnen het stelsel van basisregistraties is duidelijk en de relaties met de basisregistraties zijn beschreven
 12. De zeggenschap over de basisregistratie berust bij een bestuursorgaan en er is een minister verantwoordelijk voor het realiseren, resp. het functioneren van de registratie

De Basisregistratie Topografie (BRT) is dé unieke bron voor alle topografische producten. Vanaf 1 januari 2008 moet elke overheidsinstelling de Basisregistratie Topografie als een kaartondergrond gebruiken.

In onderstaande figuur is de plaats van de Basisregistratie Topografie (BRT) in het stelsel van basisregistraties te zien. Op dit moment zijn er relaties met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen en de Basisregistratie Kadaster.

Stelselplaat van het stelsel van basisregistraties, waarin te zien is hoe de verschillende basisregistraties zicht tot elkaar verhouden en verbonden zijn.

Figuur 1.1: Stelselplaat Stelsel van Basisregistraties, status 31 december 2019. www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-afsprakenstelsels/inhoud-basisregistraties/stelselplaat

2 Kenmerken van TOP10NL

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste kenmerken van TOP10NL, daarbij ook relaterend aan TOP10vector, de voorganger van TOP10NL.

3 Opbouw TOP10NL

3.1 Gebiedsaanduiding

Het bestand TOP10NL beslaat het gehele Nederlandse grondgebied. Langs de grenzen met België en Duitsland is een buffer van ongeveer 250 m vanaf de landsgrens opgenomen.

3.2 Actualiteit

TOP10NL is gebaseerd op luchtfotografie, ondersteund door 360 graden beelden en eventueel een terreinverkenning. De datum van de luchtopname, meestal in de periode januari - april, is bepalend voor de actualiteitsdatum van TOP10NL. De bijhoudingscyclus van TOP10NL is één jaar voor heel Nederland. Een overzicht van de actualiteit van TOP10NL wordt weergegeven in de “BRT Actualiteitskaart: TOP10NL” (te vinden op www.kadaster.nl/zakelijk/producten/geo-informatie/topnl ).

3.3 Ruimtelijk referentiesysteem

3.3.1 Horizontaal coördinatenstelsel

Coördinaten worden in het RD-stelsel gegeven in meters, met drie decimalen.

3.3.2 Verticaal coördinatenstelsel

De hoogtegegevens zijn aangegeven in meters ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil).

Bij de objectklasse hoogte wordt middels het attribuut “Referentievlak” aangegeven ten opzichte van welke referentievlak de hoogte gegeven wordt.

3.3.3 Coördinatenstelsel in GIS applicaties

In GIS-applicaties worden EPSG (European Petroleum Survey Group) codes gebruik om het gebruikte coördinaatsysteem mee aan te duiden. Het voor de BRT gebruikte coördinatenstelsel is RD_new / EPSG 28992.

3.4 Kwaliteitsbeschrijving

3.4.1 Kwaliteitscontrole

De interne kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd met behulp van het interne document “Controleprotocol TOP10NL” ( www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/brt/brt-documentatie ). In het controleprotocol vinden de controleaspecten plaats zoals genoemd in ISO 19113. Deze controleaspecten zijn: logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, thematische nauwkeurigheid en de terugmeldingen.

De in de wet bedoelde externe kwaliteitscontrole wordt eens in de drie jaar uitgevoerd door een externe expert. De kwaliteitsbeoordeling moet worden gemaakt volgens de ISO 19114 standaard. In 2011 en 2015 zijn deze controles uitgevoerd door Wageningen Environmental Research (Alterra). De uitkomsten van deze controle heeft het Kadaster aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gerapporteerd.

3.4.2 Verkenningsvoorschriften

In de interne verkenningsvoorschriften wordt in detail beschreven welke objecten in TOP10NL als geo-object worden opgenomen. Deze elementen worden altijd beschreven door een geometrisch type, coördinaten, hun betekenis en temporele kenmerken. Het gaat hierbij niet alleen om beschrijvingen, maar ook om afmetingen en relaties met andere objecten. In de voorschriften wordt bijvoorbeeld bepaald dat lantaarnpalen niet worden opgenomen, maar dat steenglooiingen wel worden opgenomen, uitgezonderd steenglooiingen langs een kanaal. In de Objectcatalogus TOP10NL (zie hoofdstuk 7) zijn de inwinningscriteria uit de verkenningsvoorschriften te vinden.

De verkenningsvoorschriften zijn in grote lijnen ongewijzigd gebleven ten opzichte van TOP10vector. Jaarlijks worden ze aangepast indien nieuwe of vervallen relevante categorieën worden geconstateerd of indien gebruikerswensen en verbeteringen in de productiemethodiek daartoe aanleiding geven.

3.4.3 Metadata

Metadata betreft de eigenschappen van de gegevens. Ze bevatten een beschrijving van de inhoud, de structuur en gebruiksmogelijkheden, of juist de beperkingen van de gegevens.

Digitale geografische gegevens kennen vele gebruikers. Een goede documentatie moet aan diegenen die onbekend zijn met de gegevens een goed beeld geven van de inhoud en de gebruiksmogelijkheden of beperkingen. Metadata geeft de producent de mogelijkheid om datasets goed te beschrijven, zodat de gebruikers een inschatting kunnen maken voor de geschiktheid van de gegevens voor de door hen beoogde toepassing.

Metadata komt in TOP10NL op twee wijzen voor: uitgebreide gegevens over de gehele dataset en een beperkt aantal gegevens per geo-object.

Uitgangspunt van de metadata van de gehele dataset TOP10NL is een beschrijving volgens ISO19115. Dit is de ISO-norm voor algemene metadata op het terrein van geografische informatie, die in mei 2003 is vastgesteld.

De keuze voor ISO19115 is niet geheel willekeurig. In het verleden zijn er meerdere metadata-standaarden beschreven. Vaak waren dit standaarden, die slechts gebruikt werden in bepaalde landen, zoals FGDC (USA) en ANZLIC (Australië). De Europese landen hebben tot nu toe veelal de CEN-norm gevolgd. Sinds een aantal jaren wordt de noodzaak onderkend de verschillende standaarden beter op elkaar af te stemmen. Uit deze afstemming is ISO19115 ontstaan, met vele elementen uit CEN en FGDC. ISO19115 wordt op dit moment beschouwd als de nieuwe internationale metadata-standaard voor geo-informatie.

De ISO-norm biedt een structuur voor het vastleggen van metadata, met gebruik van een gemeenschappelijke terminologie. Dit geeft een algemeen toepasbare set van metadata voor het identificeren van geografische informatie, voor het definiëren van het verspreidingsgebied, voor het vastleggen van de kwaliteit en ontstaansgeschiedenis en het documenteren van de distributiemogelijkheden en contactgegevens

De ISO-norm is dermate uitgebreid, dat de opstellende werkgroep TC211 een aantal elementen uit de norm heeft aangemerkt als ‘core metadata’. De ‘core metadata’ is de minimale set aan metadata elementen, die noodzakelijk zijn om een dataset te identificeren voor gebruik in een (online) catalogus. Hiermee kan antwoord gegeven op worden op een aantal wezenlijke vragen als: ‘Bestaat er een dataset over een specifiek onderwerp?’, ‘En voor een specifiek gebied?’, ‘Voor een specifieke periode?’ en ‘Wie kan ik benaderen voor meer informatie?’.

Om een aantal praktische problemen, o.a. wat betreft uitwisselbaarheid, met de ‘core-metadata’ op te lossen is besloten een Nederlands profiel op ISO 19115:2003 op te stellen.

Dit profiel bestaat uit een kernset en een optionele set. De kernset bevat de verplichte metadata-elementen op basis waarvan gebruikers geografische datasets en -series kunnen zoeken (“metadata for discovery”). Deze kernset is zo beperkt mogelijk gehouden. Dankzij deze kernset kunnen gebruikers gevonden datasets en -series op dezelfde elementen met elkaar vergelijken en weten gebruikers dat ze alle beschikbare data gevonden hebben. De optionele set bevat metadata-elementen voor het beheer van geografische datasets en -series. Het is een aanvulling op de minimale kernset en voorziet in de behoefte van het geo-werkveld aan een brede gemeenschappelijke basis van metadata-elementen, in het bijzonder voor het beheer. De verplichte kernset en optionele set maken dit profiel breed en praktisch toepasbaar voor het geo-werkveld. De metadata van TOP10NL is te vinden in het Nationaal Georegister ( www.nationaalgeoregister.nl ).

3.4.4 Metadata per object

Brongegevens worden algemeen aangenomen als zijnde metadata, zo ook in de ISO-norm. Brongegevens vormen een onderdeel van de ontstaansgeschiedenis van een dataset. De ontstaansgeschiedenis kan op hoofdlijnen beschreven worden voor de gehele dataset. Echter de exacte bron van elk gedigitaliseerd geo-object kan variëren; zeker in de loop van de tijd. Hiermee wordt de bron een veel dynamischer gegeven, dan de meeste metadata. De dynamische brongegevens hebben een directe relatie met de geo-objecten en worden als kenmerk (attribuut) van het geo-object opgeslagen.

Attribuut Domein
brontype < domein “Brontype” >
bronbeschrijving < tekst >
bronactualiteit < datum >
bronnauwkeurigheid < getal >
Domein “Brontype”
luchtfoto
RD
TOP10vector
externe data
overig

Tabel 3.1: Metadata per object.

Het brontype, de bronbeschrijving, bronactualiteit en bronnauwkeurigheid geven informatie over de bron van het geo-object.

3.5 Productieproces in het kort

De productie van digitale topografische bestanden valt uiteen in een aantal stappen:

3.5.1 Detecteren van mutaties

In deze processtap worden de mutaties gedetecteerd door het vergelijken van 2 jaargangen luchtfoto’s. Daar waar verschillen waarneembaar zijn tussen de beide luchtfoto’s wordt een trigger aangebracht. Deze triggers geven aan waar in het vervolgproces de wijzigingen in TOP10NL kunnen worden aangebracht.

De gebruikte luchtfoto’s zijn afkomstig uit de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal ( www.beeldmateriaal.nl ).

3.5.2 Interpretatie luchtfoto’s en muteren TOP10NL

De luchtfoto’s, ondersteund door 360 graden beelden, vormen de basis voor het bijhouden van de topografische database. Daarvoor wordt de luchtfoto geïnterpreteerd door topografen. In een digitaal stereoscopisch beeld wordt het overlappende deel van twee naast elkaar gelegen luchtfoto’s stereoscopisch bekeken en worden de herkende objecten nauwkeurig gedigitaliseerd. Voor TOP10NL wordt gebruik gemaakt van de softwareproducten ESPA (3D luchtfoto-interpretatie) en ArcGIS van ESRI. Alle topografische objecten die de topograaf op deze manier herkent, worden vastgelegd.

De gegevens worden opgeslagen in een centrale database. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Oracle 11g Spatial. De data in de database is nu beschikbaar voor gebruik in geografische informatiesystemen en voor het maken van standaard kaartseries of speciale eenmalige producten.

3.5.3 Gebruik externe bronnen

Luchtfoto’s en panoramafoto’s vormen de belangrijkste bron voor het bijhouden van de basistopografie in TOP10NL. Maar op basis van alleen deze foto’s kunnen niet alle gegevens in TOP10NL ingewonnen en bijgehouden worden. Daarom wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van externe bronnen. Net als de basistopografie, worden de objecten en attributen die gebaseerd zijn op externe bronnen in principe jaarlijks bijgewerkt aan de hand van de beschikbare externe bronnen, voor zover jaarlijks een nieuwe versie van de bron beschikbaar is. Voor het intekenen van de geometrie wordt ook gebruik gemaakt van luchtfoto’s en panoramafoto’s. Externe bronnen worden met name gebruik voor het bijhouden van de gegevens in de volgende objectklassen: Gebouw, Inrichtingselement, Registratief gebied, Geografisch gebied, Plaats en Functioneel gebied.

3.5.4 Vervolgproducten

De bijgewerkte TOP10NL is vervolgens de bron voor het maken van de vervolgproducten. Door middel van visualisatie en automatische generalisatie worden deze vervolgproducten gerealiseerd. Het gaat om de volgende producten:

Net zoals TOP10NL worden deze producten 5 keer per jaar ontsloten via PDOK ( www.pdok.nl ).

3.6 Volledigheid TOP10NL

Met betrekking tot de compleetheid van de objectgegevens zijn ook een aantal beperkingen van kracht. Voor de opbouw van TOP10NL is gebruik gemaakt van de gegevens van TOP10vector. Het gegevensmodel van TOP10NL is ruimer opgezet dan de voorhanden zijnde inhoud van TOP10vector. Dit betekent dat er meer kenmerken (attributen en attribuutwaarden) in de TOP10NL structuur kunnen worden opgenomen dan in de TOP10vector bestanden aanwezig waren. TOP10vector kende in zekere zin beperkingen omdat bij de inwinning van gegevens sterk rekening is gehouden met de hoeveelheid gegevens die op een topografische kaart op de schaal 1:10.000 en 1:25.000 kan worden afgebeeld. Dat betekent onder meer dat er beperkingen zijn opgelegd ten aanzien van het inwinnen van bepaalde topografische gegevens.

Omdat de topografische gegevens nu als objecten zijn opgeslagen, met een aantal beschrijvende kenmerken blijkt expliciet welke attribuutwaarden niet gevuld zijn. In de uitgebreide Objectcatalogus TOP10NL (zie hoofdstuk 7) is aangegeven welke gegevens “volledig”, “beperkt” en “niet” worden ingewonnen. Met “volledig” bij een attribuutwaarde wordt bedoeld, dat minimaal 95 % van de objecten, die voldoen aan de criteria van deze attribuutwaarde, voorkomen in TOP10NL.

3.7 TDN-codes uit TOP10vector

De objectgerichte structuur van TOP10NL wijkt sterk af van de structuur van de voorganger TOP10vector. TOP10vector kende ruim 175 TDN codes, waarmee de verschillende inhoudselementen waren gecodeerd. Aan de (punt-, lijn - en vlak-)codes kon ook een visualisatie worden toegekend, waardoor er een vermenging ontstond met betrekking tot de ‘zuivere’ topografische kenmerken van de objecten. In TOP10NL zijn alle eigenschappen, inclusief de geometrie, als attributen van een object opgenomen en waren de oorspronkelijke TDN codes niet meer aanwezig. Om de koppeling mogelijk te maken tussen TOP10vector en TOP10NL is vanaf september 2012 het attribuut TDNcode aan het datamodel van TOP10NL toegevoegd. Omdat het gegevensmodel van TOP10NL meer attributen kent dan de TDN codes van TOP10vector is dit geen 1 op 1 relatie. Echter de meeste objecten zullen een TDNcode hebben.

3.8 Gebruik van TOP10NL

Het Kadaster houdt als enige instantie in Nederland een uniform, consistent en landsdekkend kleinschalig topografisch bestand van Nederland bij.

De geografische informatie vervult een belangrijke functie in de geografische informatie-infrastructuur van Nederland omdat die als referentie een onmisbare rol vervult in de beleidsprocessen van tal van overheden en in het verkeer tussen overheden onderling en tussen overheden en burgers en bedrijven.

De basisgegevens worden onder meer gebruikt ten behoeve van de landsverdediging, veiligheidsbeleid (rampenpreventie, rampenbestrijding, meldkamers van politie, brandweer en ambulance), verkeer en transport (mobiliteit, routeplanning, filebestrijding, autonavigatie), natuur, milieu en planologie (ruimtelijke ordening, aanleg van infrastructurele werken), waterbeheer (het zoeken naar bergingscapaciteit van water), fondsenverdeling (landbouwsubsidies, toewijzingen gemeentefonds), cultuurbeheer (oudheidkundig bodemonderzoek), recreatieve applicaties en kaartproducten. Eenduidigheid, consistentie, kwaliteit en actualiteit van de geografische basisgegevens zijn hierbij van groot belang.

De geografische informatie is voorts van cruciaal belang om verplichtingen en beleidsafspraken in het kader van de NAVO en andere internationale verdragen te kunnen nakomen.

Sinds 1 januari 2008 is TOP10NL onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT) en daarmee het belangrijkste topografische referentiebestand zijn voor overheidsgebruik op het schaalniveau 1:10.000.

Sinds 1 januari 2012 is de BRT beschikbaar als open data.

3.8.1 GIS gebruik

De objectgerichte topografische gegevens, zorgen voor een goede ondersteuning van GIS toepassingen. De structuur wordt onder meer gekenmerkt door unieke ID’s, was-wordt detectie, naadloze database, meervoudige representatie en koppelbaarheid met ander geo-bestanden. Dit betekent dat vele gebruikers in staat zullen zijn de basistopografie te gebruiken in GIS-analyses en de gegevens te verrijken met eigen gegevens.

Afhankelijk van het GIS-software pakket dat gebruikt wordt, kunnen vele GIS analyses worden toegepast als oppervlakte berekening, buffering, afstandsberekening, routenavigatie, enzovoort, al dan niet in combinatie met andere digitale data. Meerdere toepassingsvoorbeelden komen t.z.t. beschikbaar.

3.8.2 Visualisatie

De TOP10NL database bevat geo-objecten met een beschrijving van de eigenschappen. Sinds september 2012 heeft ieder object een visualisatiecode gekregen. Hiermee is het visualiseren van TOP10NL eenvoudiger gemaakt. Het Kadaster levert standaard visualisatiemodules mee met de TOP10NL-data gebaseerd op de topografische kaart 1:25.000. Ook kan de gebruiker zelf visualisaties definiëren in de applicatiesoftware.

Deze figuur laat de standaardvisualisatie van TOP10NL zien, afgebeeld in het GIS-pakket QGIS.

Figuur 3.1: Standaardvisualisatie van TOP10NL

3.8.3 Webapplicaties

Omdat de TOP10NL bestanden geleverd worden in GML zijn ze zeer geschikt voor webapplicaties. GML is gebaseerd op XML, de standaard uitwisselingstaal voor internet. Veel technieken in de internetomgeving ontwikkelde applicaties zijn bruikbaar voor het uitwisselen en visualiseren van TOP10NL.

4 Gegevensmodel TOP10NL

Dit hoofdstuk gaat nader in op de structuur en de samenstelling van het gegevensmodel TOP10NL versie 1.2.

Het gegevensmodel specificeert de objectklassen die voorkomen in de objectgerichte TOP10NL, de attributen binnen de objectklasse en de gerechtigde waarden van de attributen, relaties tussen de objectklassen en andere relevante informatie. De objectklassen die worden onderscheiden zijn gerelateerd aan een weergaveschaal 1:10.000.

4.1 Objectgerichte gegevens

TOP10NL is objectgericht, dat wil zeggen, alle topografische elementen zijn opgeslagen als afzonderlijke geo-objecten met een uniek nummer. Dit nummer (de identificatie) is de sleutel tussen het TOP10NL geo-object en de gegevens die een gebruiker aan het geo-object wil koppelen. Zo kunnen aan wegen o.a. straatnamen en wegnummers worden gekoppeld, maar ook de eigenaar en beheergegevens. Of aan percelen kunnen de gewassen en bodemkundige gegevens worden verbonden en kunnen mutaties worden bijgehouden.

De opdeling van de topografie kent een hiërarchische structuur. De basiselementen worden objectklassen genoemd. Het betreft hier wegdelen, spoorbaandelen, waterdelen, gebouwen, terrein, inrichtingselementen, reliëf en (meerdere soorten) gebieden. Aan de objectklasse worden attributen toegekend, waarmee een verdere typering mogelijk wordt gemaakt. Elk attribuut kent waarden, die uiteindelijk een nadere verklaring geven over de aard van de objectklassen, vergelijkbaar met de legenda van een kaart of de codering van een digitaal bestand.

Dit model is grotendeels gebaseerd op de Nederlandse standaard NEN3610, het Basismodel Geo-Informatie, waarbij de huidige inhoud van TOP10vector en de topografische databases op kleinere schalen objectgericht zijn gemodelleerd. Voor internationale uitwisseling zal deze ook converteerbaar zijn naar de DFDD standaard, welke oorspronkelijk voor militair gebruik is ontwikkeld, maar inmiddels ook in de civiele wereld wordt toegepast.

4.1.1 Waarom een objectgerichte structuur?

Het oorspronkelijke product TOP10vector is een vectorbestand met een gesloten vlakkenstructuur, opgebouwd uit gecodeerde en onderling geknoopte lijnelementen. Deze bestandstructuur kent een aantal nadelen:

Met de objectgerichte structuur van TOP10NL wordt gestreefd naar een efficiënter (kostenbesparend) en effectiever (structurerend) gebruik van de TOPvector bestanden en naar een verbetering van de uitwisseling (standaardiserend) van geografische bestanden.

4.2 Objectklassen

De TOP10NL-data wordt onderverdeeld in een aantal objectklassen. In tabel 4.1 is aangegeven welke objectklassen worden onderscheiden.

objectklasse
wegdeel
spoorbaandeel
waterdeel
gebouw
terrein
inrichtingselement
reliëf
hoogte
registratief gebied
geografisch gebied
plaats
functioneel gebied
plantopografie

Tabel 4.1: De objectklassen.

4.2.1 Samengestelde geo-objecten

De geo-objecten in TOP10NL kunnen gebruikt worden als bouwstenen voor de vorming van samengestelde geo-objecten. Bijvoorbeeld een weg is een verzameling van wegdelen die samen onder een naam bekend zijn, bijvoorbeeld de ‘A1’ of de ‘Weerdingerstraat’. Samengestelde geo-objecten zijn niet als apart geo-object aanwezig in de database, maar kunnen eenvoudig worden gecreëerd door het koppelen van geo-objecten met overeenkomstige kenmerken (bijv. een straatnaam, een wegnummer).

Ook voor generalisatiedoeleinden kunnen op basis van gemeenschappelijke kenmerkwaarden, samengestelde objecten op een hoger abstractieniveau worden afgeleid. Bijvoorbeeld een bosgebied is een verzameling terreinobjecten die gekenmerkt wordt door het landgebruik loofbos, naaldbos of gemengd bos.

Kaartvisualisatie waarin alle objecten met het objectkenmerk wegnummer gelijk aan A12 in lichtblauw afgebeeld zijn, waardoor ze gezamenlijk de snelweg A12 weergeven.

Figuur 4.1: Een selectie (lichtblauw gemarkeerd) op basis van het objectkenmerk ‘wegnummer’: de A12 als samengesteld geo-object.

4.3 Objectkenmerken

De geo-objecten hebben identificerende, geometrische, temporele, meta en beschrijvende kenmerken, die als attributen in het gegevensmodel zijn opgenomen. De relatiematrix in paragraaf 4.4 geeft een overzicht van de objectklassen met bijbehorende attributen.

4.3.1 Identificerende kenmerken

In TOP10NL heeft elk geo-object een identificatiecode, bestaande uit de attributen namespace en lokaalID. Deze attributen geven het geo-object een unieke identiteit.

Attribuut Attribuutwaarde Beperkingregels
namespace < tekst > NL.TOP10NL
lokaalID < identificatiecode > Uniek identificerend

Zo kan een wegdeel bijvoorbeeld de volgende identificatie hebben: identificatie = NL.TOP10NL.ID (waarbij ID een uniek nummer van maximaal 16 cijfers is). De identificatie is in beginsel betekenisloos, met uitzondering van de voorvoegsels “NL” en “TOP10NL”. Deze voorvoegsels zorgen ervoor dat het identificatie wereldwijd uniek is. Het bevat geen informatie over de aard of indeling van het geo-object.

4.3.2 Beschrijvende kenmerken

Beschrijvende kenmerken geven een nadere invulling aan het geo-object. Deze kenmerken hebben betrekking op bijvoorbeeld de aard of type van het geo-object.

De beschrijvende kenmerken van geo-objecten en de gerechtigde attribuutwaarden die zijn opgesteld hebben volledige namen. Er worden geen afkortingen of coderingen gebruikt, zoals ook in de NEN3610 (Basismodel Geo-Informatie) het geval is, in tegenstelling tot de oorspronkelijk NEN3610 standaard.

Als een attribuut van het geo-object gekenmerkt wordt door een waarde die niet voorkomt in het attribuutdomein dan krijgt het attribuut meestal de waarde ‘overig’. Indien noodzakelijk kunnen er nieuwe attribuutwaarden worden toegevoegd aan de bestaande lijst.

4.3.3 Multipliciteit van een kenmerk

Met de multipliciteit of kardinaliteit van een kenmerk wordt in dit model te kennen gegeven of een geo-object precies één of meerdere attribuutwaarden kan aannemen.

Als de multipliciteit van een kenmerk veelvoudig is kan een geo-object meer dan één attribuutwaarde aannemen. Zo kan een wegdeel meer dan één A-wegnummer hebben (bijvoorbeeld A50 en A12).

Indien de multipliciteit van een kenmerk enkelvoudig is, dan kan een geo-object slechts één enkele attribuutwaarde aannemen. Zo kan een wegdeel geo-object slechts één verhardingstype hebben.

4.3.4 Optionaliteit van een kenmerk

Een beschrijvend kenmerk is optioneel of verplicht. Optioneel betekent dat het kenmerk op een deel van de geo-objecten niet van toepassing is. Een optioneel kenmerk bij een wegdeel is bijvoorbeeld de straatnaam. Niet alle wegdeel geo-objecten hebben een straatnaam. Verplicht betekent dat het kenmerk op alle geo-objecten van toepassing is.

4.3.5 Geometrische kenmerken

Geometrische kenmerken zijn eigenschappen toegekend aan een geo-object die locatie en vorm van het geo-object vastlegt. De vorm wordt vastgelegd als punt, rechte lijn of een door rechte lijnen begrensd vlak. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke geometrie een objectklasse kan hebben.

  punt lijn vlak
wegdeel + + +
spoorbaandeel + + -
waterdeel + + +
gebouw + - +
terrein - - +
inrichtingselement + + -
reliëf - + -
hoogte + + -
registratief gebied - - +
geografisch gebied + - +
plaats + - +
functioneel gebied + - +
plantopografie + + +

+ = wel, - = niet

Tabel 4.2: De geometrische kenmerken

Registratief gebied, geografisch gebied en functioneel gebied bestaan voorlopig (ook) als puntobject, omdat deze gebieden in TOP10vector alleen als naam bekend waren zonder bijbehorend gebied.

De positie van een geo-object wordt weergegeven door middel van x en y- coördinaten in het Rijksdriehoeksstelsel (gegeven in meters, met 3 decimalen) en de hoogte ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP). Indien de hoogtewaarde niet beschikbaar is blijft deze ongevuld. (zie ook hoogteniveau in paragraaf 4.5.3). Bij de objectklasse hoogte wordt middels het attribuut “Referentievlak” aangegeven ten opzichte van welk referentievlak de hoogte gegeven wordt.

4.3.6 Geo-objecten met meervoudige geometrie

Wegdelen hebben vrijwel altijd een meervoudige geometrie. Voor de meeste wegdelen wordt naast het vlak voor het weglichaam de hartlijn opgenomen. In onderstaande figuur wordt dit schematisch toegelicht.

Schematisch overzicht waarin de verschillende geometrieën van wegdelen, in de vorm van punten, lijnen en vlakken, weergegeven worden.

Figuur 4.2: De verschillende geometrieën van wegdelen.

Behalve wegdelen hebben ook bepaalde reliëfobjecten een meervoudige geometrie. Het object wordt dan gevormd door twee lijnobjecten, één voor de hoge kant en één voor de lage kant.

De gebieden in TOP10NL kunnen bestaan uit meerdere vlakken. Deze vlakken zijn dan samen bekend onder een gemeenschappelijke naam. De gemeente Amsterdam bestaat bijvoorbeeld uit twee vlakken.

4.3.7 Temporele kenmerken

Temporele kenmerken beschrijven de historie van geo-objecten. Daartoe zijn de attributen objectBeginTijd, objectEindTijd, tijdstipRegistratie en eindRegistratie opgenomen.

Attribuut Domein
objectBeginTijd < datum >
objectEindTijd < datum >
tijdstipRegistratie < datum >
eindRegistratie < datum >

Tabel 4.3: Temporele kenmerken.

Op het moment dat er een nieuw geo-object wordt gevormd, dan krijgt het een objectBeginTijd. Een geo-object dat niet meer actueel is en vervangen wordt, krijgt een objectEindTijd. Het oude geo-object blijft in de database aanwezig.

De tijdstipRegistratie en eindRegistratie zorgen ervoor dat iedere mutatie van een geo-object wordt bijgehouden. Als er bijvoorbeeld een attribuutwaarde van een geo-object verandert, dan kan er een nieuwe versie van het geo-object ontstaan.

Voor het volgen van geo-objecten in de tijd heeft elk geo-object een relatie met zijn voorganger en opvolger. Een geo-object kan ontstaan uit één of meer geo-objecten en kan overgaan in één of meer geo-objecten.

Het mutatieprotocol (zie Bijlage 1: Mutatieprotocol) bepaald wat er met bovenstaande attributen van een geo-object gebeurt bij bepaalde wijzigingen.

4.4 Relatiematrix

In onderstaande tabel zijn de relaties weergegeven die voorkomen tussen de objectklassen en de attributen.

  Ob­ject­ken­merk weg­deel spoor­baan­deel wa­ter­deel ge­bouw ter­rein in­rich­tings­ele­ment re­liëf hoog­te re­gis­tra­tief ge­bied geo­gra­fisch ge­bied plaats func­ti­o­neel ge­bied plan­to­po­gra­fie
iden­ti­fi­ce­rend iden­ti­fi­ca­tie V V V V V V V V V V V V V
geo­me­trisch geo­me­trie V V V V V V V V V V V V V
tem­po­reel ob­ject​Be­gin­Tijd V V V V V V V V V V V V V
tem­po­reel ob­ject​Eind­Tijd O O O O O O O O O O O O O
tem­po­reel tijd­stip​Re­gis­tra­tie V V V V V V V V V V V V V
tem­po­reel eind​Re­gis­tra­tie O O O O O O O O O O O O O
me­ta bron­ty­pe V V V V V V V V V V V V V
me­ta bron­be­schrij­ving V V V V V V V V V V V V V
me­ta bron­ac­tu­a­li­teit V V V V V V V V V V V V V
me­ta bron­nauw­keu­rig­heid V V V V V V V V V V V V V
me­ta mu­ta­tie­ty­pe O O O O O O O O O O O O O
vi­su­a­li­sa­tie vi­su­a­li­sa­tie­Co­de O O O O O O O O O O O O O
vi­su­a­li­sa­tie tdn­Code O O O O O O O O O O O O O
be­schrij­vend naam O     O O O             O
be­schrij­vend naam​NL     O           O O O O  
be­schrij­vend naam​Fries     O           O O O O  
be­schrij­vend naam​Of­fi­ci­eel     O           V   O    
be­schrij­vend is​BAG­naam O   O                    
be­schrij­vend soort­naam       O   O           O  
be­schrij­vend brug­naam O O O                    
be­schrij­vend tun­nel­naam O O                      
be­schrij­vend num­mer           O     O        
be­schrij­vend hoog­te­ni­veau V V V V V V V            
be­schrij­vend sta­tus V V   V                  
be­schrij­vend ty­pe in­fra­struc­tuur V V                      
be­schrij­vend fy­siek voor­ko­men O O O O O                
be­schrij­vend voor­ko­men     O   O                
be­schrij­vend hoog­te­klas­se       V     V            
be­schrij­vend hoog­te       O   O   V          
be­schrij­vend ty­pe weg V                        
be­schrij­vend hoofd­ver­keers­ge­bruik V                        
be­schrij­vend ver­har­dings­breed­te­klas­se O                        
be­schrij­vend ge­schei­den rij­baan V                        
be­schrij­vend ver­har­dings­ty­pe V                        
be­schrij­vend aan­tal rij­stro­ken O                        
be­schrij­vend A-weg­num­mer O                        
be­schrij­vend N-weg­num­mer O                        
be­schrij­vend E-weg­num­mer O                        
be­schrij­vend S-weg­num­mer O                        
be­schrij­vend af­rit­num­mer O                        
be­schrij­vend af­rit­naam O                        
be­schrij­vend knoop­punt­naam O                        
be­schrij­vend ty­pe spoor­baan   V                      
be­schrij­vend spoor­breed­te   V                      
be­schrij­vend aan­tal spo­ren   V                      
be­schrij­vend ver­voer­func­tie   V                      
be­schrij­vend elek­tri­fi­ca­tie   V                      
be­schrij­vend baan­vak­naam   O                      
be­schrij­vend ty­pe wa­ter     V                    
be­schrij­vend breed­te­klas­se     O                    
be­schrij­vend hoofd­af­wa­te­ring     V                    
be­schrij­vend func­tie     V                    
be­schrij­vend ge­tij­de­In­vloed     V                    
be­schrij­vend vaar­weg­klas­se     O                    
be­schrij­vend sluis­naam     O                    
be­schrij­vend ty­pe ge­bouw       V                  
be­schrij­vend ge­bruiks­doel       O                  
be­schrij­vend ty­pe land­ge­bruik         V                
be­schrij­vend ty­pe in­rich­tings­ele­ment           V              
be­schrij­vend breed­te           O              
be­schrij­vend ty­pe re­liëf             V            
be­schrij­vend func­tie             O            
be­schrij­vend ty­pe​Hoog­te               V          
be­schrij­vend re­fe­ren­tie­vlak               V          
be­schrij­vend ty­pe re­gis­tra­tief ge­bied                 V        
be­schrij­vend ty­pe geo­gra­fisch ge­bied                   V      
be­schrij­vend ty­pe​Ge­bied                     V    
be­schrij­vend be­bouw­de​Kom                     V    
be­schrij­vend is​BAG­woon­plaats                     V    
be­schrij­vend aan­tal in­wo­ners                     O    
be­schrij­vend ty­pe func­ti­o­neel ge­bied                       V  
be­schrij­vend ty­pe​Ob­ject                         V

Tabel 4.4: Relatiematrix. V = verplicht. O = optioneel.

4.5 Gedrag van geo-objecten

Deze paragraaf beschrijft wanneer er sprake is van een ander geo-object en hoe een geo-object zich gedraagt bij veranderingen. Ook de modellering van geo-objecten op verschillende hoogteniveaus wordt beschreven.

4.5.1 Vorming van geo-objecten

In de regel gaat een geo-object over in een ander geo-object op het moment dat de objectklasse of een waarde van een attribuut zich wijzigt in het terrein.

In figuur 4.3 is een weg aangegeven die bestaat uit meerdere wegdelen. In dit voorbeeld ontstaat een ander wegdeel op het moment dat de weg overgaat van verhard naar onverhard of overgaat van een verbinding naar een kruising.

Schematische weergave waarin één straat opgedeeld wordt in drie geo-objecten op basis van zijn eigenschappen, in dit geval de straatnaam en het verhardingstype.

Figuur 4.3: voorbeeld objectvorming

4.5.2 Mutatie van geo-objecten

Een mutatie doet zich voor als de geometrische vorm of een waarde van een attribuut zich wijzigt in de tijd. Als voorbeeld wordt in figuur 4.4 een verhard wegdeel gedeeltelijk half verhard en gedeeltelijk onverhard.

Schematische weergave waarin veranderingen in het verhardingstype leiden tot een nieuw geo-object.

Figuur 4.4: voorbeeld objectmutatie

Door opsplitsing van het wegdeel ontstaan er twee nieuwe wegdelen, elk met een nieuwe identificatie. Het oude wegdeel krijgt een objectEindTijd, maar blijft in de database aanwezig.

De exacte regels voor het toekennen van identificaties, objectBeginTijd, objectEindTijd, tijdstipRegistratie en eindRegistratie staan beschreven in het mutatieprotocol in Bijlage 1: Mutatieprotocol.

4.5.3 Kruisende objecten

Om te kunnen bepalen hoe geo-objecten zonder absolute hoogtewaarde elkaar kruisen, bijvoorbeeld wegen, hebben de elkaar kruisende geo-objecten een hoogteniveau attribuut. Overige geo-objecten, waaronder de elkaar snijdende geo-objecten en de gebieden, hebben geen hoogteniveau attribuut.

Attribuutwaarden
0
-1
-2
-3
< enz. >

Tabel 4.5: Hoogteniveaus in TOP10NL.

Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen, en op welk hoogteniveau. Kruisende geo-objecten die op de bovenste laag liggen krijgen de waarde 0, het hoogste niveau. Kruisende geo-objecten op een lager niveau krijgen in principe de waarde -1, voor het volgende lager niveau de waarde -2, enzovoort. Het is toegestaan dat de waarden (0, -1, -2, -3, enz.) elkaar niet opvolgen, maar dat er waarden worden overgeslagen (bijvoorbeeld 0, -2, -3, -6). Enkel de volgorde is van belang bij het bepalen van de relatieve hoogte. Het hoogteniveau attribuut bevat geen informatie over de absolute hoogte van een geo-object.

In figuur 4.5 is een kruisend wegdeel aangegeven met hoogteniveau -1. Het kruisend spoorbaandeel heeft een hoogteniveau 0. Het wegdeel bevindt zich dus onder het spoorbaandeel.

Schematische weergave waarin een wegdeel en een spoorbaandeel elkaar kruisen op een verschillend hoogteniveau.

Figuur 4.5: Het gebruik van het hoogteniveau-attribuut.

Bij alle objectklassen met het attribuut ‘hoogteniveau’ is ‘hoogteniveau’ een verplicht attribuut.

De verschillende gebieden (registratief gebied, geografisch gebied, plaats, functioneel gebied en plantopografie) kennen ook geen hoogteniveau. Zij vormen een aparte laag zonder directe relatie met de andere geo-objecten. Geografische gebieden, plaatsen en functionele gebieden van hetzelfde type kunnen elkaar ook overlappen.

4.5.4 Aaneengrenzende en overlappende objecten

De vlakvormige wegdelen en waterdelen en het terrein zijn aanééngrenzend en volledig landsdekkend. Er zijn geen onbenoemde (zogenaamde “witte”) gebieden. In figuur 4.6 is dit weergegeven.

Kaartuitsnede waarin alleen de wegvlakken afgebeeld worden.Kaartuitsnede waarin alleen de watervlakken afgebeeld worden.Kaartuitsnede waarin alleen de terreinvlakken afgebeeld worden.

Kaartuitsnede waarin de wegvlakken, watervlakken en terreinvlakken gecombineerd afgebeeld worden tot een aanééngrenzend en volledig landsdekkend bestand.

Figuur 4.6: vlakvormige wegdelen, waterdelen en terrein zijn aanééngrenzend en landsdekkend.

Gebouwen, spoorbaandelen, inrichtingselementen en reliëf liggen boven op deze geo-objecten. Gebouwen maken dus geen deel uit van het terrein. Spoorbaandelen, inrichtingselementen en reliëf komen alleen voor als punt- of lijnobjecten en nemen dus geen oppervlakte in.

In figuur 4.7 is hetzelfde gebied te zien als in figuur 4.6, maar dit maal met gebouwen.

Kaartuitsnede waarin de wegvlakken, watervlakken en terreinvlakken gecombineerd afgebeeld worden tot een aanééngrenzend en volledig landsdekkend bestand en waarbij de gebouwvlakken bovenop de terreinen liggen.

Figuur 4.7: gebouwen als losse laag boven wegdelen, waterdelen en terrein.

De registratieve gebieden, zoals provincies en gemeenten, grenzen aan elkaar en zijn landsdekkend. De overige gebieden kunnen elkaar overlappen en zijn niet landsdekkend. De grenzen van de functionele gebieden worden indien mogelijk afgestemd met de grenzen van de terreinobjecten.

4.6 Samenvoegen en splitsen van objecten

Deze paragraaf beschrijft wanneer objecten gesplitst of samengevoegd moeten worden in TOP10NL.

4.6.1 Splitsen van objecten met een vlakgeometrie

Vlakobjecten van de objectklasses Wegdeel, Waterdeel en Terrein dienen gesplitst te zijn als het vlak geheel doorsneden wordt door één of meer aaneengesloten lijnobjecten op hetzelfde hoogteniveau met de volgende kenmerken:

4.6.2 Splitsen van objecten met een lijngeometrie

De volgende lijnobjecten dienen gesplitst te zijn:

4.6.3 Samenvoegen van objecten met een vlakgeometrie

Vlakobjecten binnen eenzelfde objectklasse met dezelfde attribuutwaarden (incl. hoogteniveau) dienen samengevoegd te zijn, behalve als ze doorsneden worden door lijnobjecten genoemd in § 4.6.1.

4.6.4 Samenvoegen van objecten met een lijngeometrie

Lijnobjecten binnen eenzelfde objectklasse met dezelfde attribuutwaarden (incl. hoogteniveau) dienen samengevoegd te zijn, behalve lijnobjecten genoemd in § 4.6.2

5 De objectcatalogus in het kort

In dit hoofdstuk wordt een algemene toelichting gegeven op de objectklassen. Voor uitgebreide informatie betreffende de objecten wordt verwezen naar de Objectcatalogus TOP10NL (hoofdstuk 7).

Per objectklasse worden in een tabel de attributen weergegeven met de bijbehorende waarden. Ook wordt daar per attribuut aangegeven of het één of meer keer mag voorkomen en of het attribuut verplicht of optioneel is. Eventueel wordt extra informatie over de objectklasse gegeven.

5.1 Wegdeel

Definitie: Kleinste functioneel onafhankelijk stukje weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties voor wegverkeer en vliegverkeer te land.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type infrastructuur enkelvoudig verplicht < domein “WE_typeInfrastructuur” >      
type weg veelvoudig 1) verplicht < domein “WE_typeweg” >      
hoofdverkeersgebruik veelvoudig 1) verplicht < domein “WE_hoofdverkeersgebruik” > x x x
fysiek voorkomen veelvoudig optioneel < domein “WE_fysiekVoorkomen” >      
verhardingsbreedteklasse enkelvoudig optioneel < domein “WE_verhardingsbreedteklasse” > x x x
gescheiden rijbaan enkelvoudig verplicht < domein “WE_gescheidenRijbaan” > x x x
verhardingstype enkelvoudig verplicht < domein “WE_verhardingsType” > x x x
aantal rijstroken enkelvoudig optioneel < aantal > x x x
naam veelvoudig optioneel < eigennaam wegdeel> x x x
isBAGnaam enkelvoudig optioneel < domein “WE_isBAGnaam” > x x x
A-wegnummer veelvoudig optioneel < A-nummer weg > x x x
N-wegnummer veelvoudig optioneel < N-nummer weg > x x x
E-wegnummer veelvoudig optioneel < E-nummer weg > x x x
S-wegnummer veelvoudig optioneel < S-nummer weg > x x x
afritnummer enkelvoudig optioneel < nummer afrit > x x x
afritnaam enkelvoudig optioneel < naam afrit > x x x
knooppuntnaam enkelvoudig optioneel < naam knooppunt > x x x
brugnaam enkelvoudig optioneel < naam brug > x x x
tunnelnaam enkelvoudig optioneel < naam tunnel > x x x
status enkelvoudig verplicht < domein “Status” > x x x
hoogteniveau enkelvoudig verplicht < getal > x x x

1) Veelvoudigheid geldt alleen voor het wegdeel met type infrastructuur ‘kruising’.

Domein “WE_typeInfrastructuur” Punt Lijn Vlak
verbinding   x x
kruising x   x
overig verkeersgebied     x
Domein “WE_typeweg” Punt Lijn Vlak
startbaan, landingsbaan x x x
rolbaan, platform x x x
autosnelweg x x x
hoofdweg x x x
regionale weg x x x
lokale weg x x x
straat x x x
veerverbinding x x  
parkeerplaats     x
parkeerplaats: carpoolplaats     x
parkeerplaats: P+R parkeerplaats     x
overig x x x
Domein “WE_hoofdverkeersgebruik”
snelverkeer
gemengd verkeer
busverkeer
fietsers, bromfietsers
voetgangers
ruiters
vliegverkeer
overig
Domein “WE_fysiekVoorkomen” Punt Lijn Vlak
op vast deel van brug x x x
op beweegbaar deel van brug x x x
op rotonde x x x
op oprit / afrit x x x
op knooppuntverbinding x x x
overkluisd x x x
in tunnel x x x
Domein “WE_verhardingsbreedteklasse”
> 7 meter
4 - 7 meter
2 - 4 meter
< 2 meter
Domein “WE_gescheidenRijbaan”
ja
nee
Domein “WE_verhardingsType”
verhard
half verhard
onverhard
onbekend
Domein “WE_isBAGnaam”
ja
nee
Domein “Status”
in uitvoering
in gebruik
buiten gebruik

Tabel 5.1 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van wegdelen.

Een wegdeel kent meerdere geometrieën (zie figuur 4.2). Wegdelen komen voor als punt, lijn en vlak. Meerdere geometrieën zijn voorstellingsvormen van hetzelfde wegdeel. Technisch gezien maken de kruisingspunten deel uit van de hartlijngeometrie.

Gelijkvloerse kruisingen kunnen meerdere waarden hebben voor ‘wegtype’ en ‘hoofdverkeersgebruik’. Zie figuur 5.1.

Kaartuitsnede van wegen waarin aangetoond wordt dat een kruising twee waarden voor de eigenschap type weg heeft.

identificatie type infrastructuur type weg type weg
2200018 verbinding regionale weg  
2200056 verbinding overig  
2200095 verbinding overig  
2200101 verbinding overig  
2200165 verbinding overig  
2200307 verbinding lokale weg  
2200912 verbinding lokale weg  
2200937 verbinding lokale weg  
2201026 kruising lokale weg overig
2201101 kruising regionale weg overig
2201111 kruising regionale weg lokale weg
2201752 verbinding overig  
2201753 kruising overig  
2201754 verbinding overig  

Figuur 5.1: Voorbeeld van gelijkvloerse kruisingen. De kruisingen bestaan uit één wegdeel met in sommige gevallen twee wegtypes. Eventuele multipliciteit van ‘hoofdverkeersgebruik’ is hier niet weergegeven.

5.2 Spoorbaandeel

Definitie: Kleinste functioneel onafhankelijk stukje spoorbaan met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een spoorwegnet wordt onderscheiden.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type infrastructuur enkelvoudig verplicht < domein “SP_typeInfrastructuur” >      
type spoorbaan enkelvoudig verplicht < domein “SP_typeSpoorbaan” > x x  
fysiek voorkomen veelvoudig optioneel < domein “SP_fysiekVoorkomen” > x x  
spoorbreedte enkelvoudig verplicht < domein “SP_spoorbreedte” > x x  
aantal sporen enkelvoudig verplicht < domein “SP_aantalSporen” > x x  
vervoerfunctie enkelvoudig verplicht < domein “SP_vervoerFunctie” > x x  
elektrificatie enkelvoudig verplicht < domein “SP_elektrificatie” > x x  
brugnaam enkelvoudig optioneel < naam brug > x x  
tunnelnaam enkelvoudig optioneel < naam tunnel > x x  
baanvaknaam enkelvoudig optioneel < naam baanvak > x x  
status enkelvoudig verplicht < domein “Status” > x x  
hoogteniveau enkelvoudig verplicht < getal > x x  
Domein “SP_typeInfrastructuur” Punt Lijn Vlak
verbinding   x  
kruising x    
Domein “SP_typeSpoorbaan”
trein
tram
sneltram
metro
gemengd
Domein “SP_fysiekVoorkomen”
op vast deel van brug
op beweegbaar deel van brug
overkluisd
in tunnel
Domein “SP_spoorbreedte”
normaalspoor
smalspoor
Domein “SP_aantalSporen”
enkel
dubbel
meervoudig
Domein “SP_vervoerFunctie”
gemengd gebruik
personenvervoer
goederenvervoer
museumlijn
Domein “SP_elektrificatie”
ja
nee
Domein “Status”
in uitvoering
in gebruik
buiten gebruik

Tabel 5.2 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van spoorbaandelen.

Een spoorbaandeel heeft een punt- of lijngeometrie. Het heeft een lijngeometrie indien het type infrastructuur verbinding is. Indien type infrastructuur kruising is, dan heeft het spoorbaandeel een puntgeometrie. Een spoorbaandeel heeft nooit een meervoudige geometrie.

5.3 Waterdeel

Definitie: Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een water wordt onderscheiden.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type water enkelvoudig verplicht < domein “WA_typeWater” >      
breedteklasse enkelvoudig optioneel < domein “WA_breedteklasse” >      
hoofdafwatering enkelvoudig verplicht < domein “WA_hoofdafwatering” > x x x
fysiek voorkomen veelvoudig optioneel < domein “WA_fysiekVoorkomen” >      
functie enkelvoudig verplicht < domein “WA_functie” >      
voorkomen enkelvoudig optioneel met riet   x x
getijdeInvloed enkelvoudig verplicht < domein “WA_getijdeInvloed” > x x x
vaarwegklasse enkelvoudig optioneel < domein “WA_vaarwegklasse” > x x x
NaamOfficieel enkelvoudig optioneel < Officiële naam water > x x x
naamNL veelvoudig optioneel < Nederlandse naam water > x x x
naamFries veelvoudig optioneel < Friese naam water > x x x
isBAGnaam enkelvoudig optioneel < domein “WA_isBAGnaam” > x x x
sluisnaam enkelvoudig optioneel < naam sluis > x x x
brugnaam enkelvoudig optioneel < naam brug > x x x
hoogteniveau enkelvoudig verplicht < getal > x x x
Domein “WA_typeWater” Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type water enkelvoudig verplicht waterloop   x x
type water enkelvoudig verplicht meer, plas     x
type water enkelvoudig verplicht greppel, droge sloot   x  
type water enkelvoudig verplicht zee     x
type water enkelvoudig verplicht droogvallend     x
type water enkelvoudig verplicht droogvallend (LAT)     x
type water enkelvoudig verplicht bron, wel x    
Domein “WA_breedteklasse” Punt Lijn Vlak
0,5 - 3 meter x x  
3 - 6 meter x x  
6 - 12 meter     x
12 - 50 meter     x
50 - 125 meter     x
> 125 meter     x
Domein “WA_hoofdafwatering”
ja
nee
Domein “WA_fysiekVoorkomen” Punt Lijn Vlak
in sluis   x x
op brug   x x
in duiker   x x
in afsluitbare duiker   x x
in grondduiker   x x
in afsluitbare grondduiker   x x
overkluisd x x x
Domein “WA_functie” Punt Lijn Vlak
drinkwaterbekken   x x
haven   x x
natuurbad   x x
viskwekerij   x x
vistrap x x x
vloeiveld   x x
waterval x x x
waterzuivering   x x
zwembad   x x
overig x x x
onbekend x x x
Domein “WA_getijdeInvloed”
ja
nee
Domein “WA_vaarwegklasse”
I
II
III
IV
Va
Vb
Via
VIb
Vic
VII
Domein “WA_isBAGnaam”
ja
nee

Tabel 5.3 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van waterdelen.

Een waterdeel kan een punt-, lijn- of vlakgeometrie hebben. Een waterdeel heeft nooit een meervoudige geometrie.

5.4 Gebouw

Definitie: Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type gebouw veelvoudig verplicht < domein “GB_typeGebouw” > x   x
fysiek voorkomen enkelvoudig optioneel < domein “GB_fysiekVoorkomen” >      
hoogteklasse enkelvoudig verplicht < domein “GE_hoogteklasse” > x   x
hoogte enkelvoudig optioneel < hoogte boven maaiveld in meters > x   x
naam meervoudig optioneel < naam gebouw > x    
soortnaam enkelvoudig optioneel < soortnaam gebouw > x   x
status enkelvoudig verplicht < domein “Status” > x   x
hoogteniveau enkelvoudig verplicht < getal > x   x
gebruiksdoel meervoudig optioneel < domein GE_gebruiksdoel > x   x
Domein “GB_typeGebouw”
bezoekerscentrum
boortoren
brandtoren
brandweerkazerne
bunker
crematorium
dok
elektriciteitscentrale
fabriek
fort
gemaal
gemeentehuis
gevangenis
hotel
huizenblok
kapel
kas, warenhuis
kasteel
kerk
kerncentrale, kernreactor
kliniek, inrichting, sanatorium
klokkentoren
klooster, abdij
koeltoren
koepel
kunstijsbaan
lichttoren
luchtwachttoren
manege
markant gebouw
militair gebouw
moskee
museum
observatorium
overig religieus gebouw
paleis
parkeerdak, parkeerdek, parkeergarage
peilmeetstation
politiebureau
pompstation
postkantoor
psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum
radarpost
radartoren
radiotoren, televisietoren
recreatiecentrum
reddingboothuisje
remise
ruïne
schaapskooi
school
schoorsteen
silo
sporthal
stadion
stadskantoor, hulpsecretarie
stationsgebouw
synagoge
tank
tankstation
telecommunicatietoren
tol
toren
transformatorstation
uitzichttoren
universiteit
veiling
verkeerstoren
vuurtoren
waterradmolen
watertoren
wegrestaurant
werf
windmolen
windmolen: korenmolen
windmolen: watermolen
windturbine
zendtoren
ziekenhuis
zwembad
overig
Domein “GB_fysiekVoorkomen” Punt Lijn Vlak
ondergronds     x
overkluisd x   x
Domein “GE_hoogteklasse”      
laagbouw x   x
hoogbouw x   x
Domein “Status”
in uitvoering
in gebruik
buiten gebruik
Domein GE_gebruiksdoel
bijeenkomstfunctie
celfunctie
gezondheidszorgfunctie
industriefunctie
kantoorfunctie
logiesfunctie
onderwijsfunctie
sportfunctie
winkelfunctie
woonfunctie
overige gebruiksfunctie

Tabel 5.4 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van gebouwen.

5.5 Terrein

Definitie: Zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde een van de andere opdelende ruimtelijke objecten (wegdeel of waterdeel)

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type landgebruik enkelvoudig verplicht < domein “TE_typeIandgebruik” >     x
fysiek voorkomen veelvoudig optioneel < domein “TE_fysiekVoorkomen” >     x
voorkomen veelvoudig optioneel < domein “TE_voorkomen” >     x
naam enkelvoudig optioneel < naam terrein >     x
hoogteniveau enkelvoudig verplicht < getal >     x
Domein “TE_typeIandgebruik”
aanlegsteiger
akkerland
basaltblokken, steenglooiing
bebouwd gebied
boomgaard
boomkwekerij
bos: gemengd bos
bos: griend
bos: loofbos
bos: naaldbos
braakliggend
dodenakker
dodenakker met bos
duin
fruitkwekerij
grasland
heide
populieren
spoorbaanlichaam
zand
overig
Domein “TE_fysiekVoorkomen”
overkluisd
in tunnel
op vast deel van brug
op beweegbaar deel van brug
Domein “TE_voorkomen”
met riet
dras, moerassig

Tabel 5.5 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van terrein.

5.6 Inrichtingselement

Definitie: Ruimtelijk object, punt of lijnvormig, al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type inrichtingselement enkelvoudig verplicht < domein “IE_typeInrichtingselement” >      
hoogte enkelvoudig optioneel < hoogte boven maaiveld in meters > x x  
breedte enkelvoudig optioneel < breedte in meters >   x  
naam veelvoudig optioneel < naam inrichtingselement > x x  
soortnaam enkelvoudig optioneel < soortnaam inrichtingselement > x x  
nummer veelvoudig optioneel < nummer inrichtingselement > x x  
hoogteniveau enkelvoudig verplicht < getal > x x  
Domein “IE_typeInrichtingselement” Punt Lijn Vlak
aanlegsteiger   x  
baak x    
bomenrij   x  
boom x    
botenhelling x    
busstation x    
calamiteitendoorgang x x  
dukdalf x    
gaswinning x    
gedenkteken, monument x    
geluidswering   x  
golfmeetpaal x    
GPS kernnetpunt x    
grenspunt x    
havenhoofd x    
heg, haag   x  
hekwerk   x  
helikopterlandingsplatform x    
hoogspanningsleiding   x  
hoogspanningsmast x    
hunebed x    
kaap x    
kabelbaan   x  
kabelbaanmast x    
kilometerpaal x    
kilometerpaal spoorweg x    
kilometerpaal water x    
kilometerraaibord x    
kilometerraaipaal x    
klokkenstoel x    
koedam x x  
kogelvanger schietbaan x x  
kraan x    
kruis x    
leiding   x  
luchtvaartlicht x    
markant object x    
metrostation x    
muur   x  
oliepompinstallatie x    
paal x    
paalwerk   x  
peilschaal x    
pijler x    
plaatsnaambord x x  
radiobaken x    
radiotelescoop x    
RD punt x    
scheepvaartlicht x    
schietbaan x    
seinmast x    
sluisdeur x x  
sneltramhalte x    
stormvloedkering   x  
strandpaal x    
strekdam, krib, golfbreker   x  
stuw x x  
tol x x  
treinstation x    
uitzichtpunt x    
verkeersgeleider   x  
vlampijp x    
vliedberg x    
wegafsluiting   x  
wegwijzer x    
windmolentje x    
zendmast x    
zichtbaar wrak x    
overig x x  

Tabel 5.6 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van inrichtingselementen.

5.7 Reliëf

Definitie: Object dat tot doel heeft hoogteverschillen in het landschap te representeren.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type reliëf enkelvoudig verplicht < domein “RE_typeReliëf” >   x  
hoogteklasse enkelvoudig verplicht < domein “RE_hoogteklasse” >   x  
functie enkelvoudig optioneel geluid weren   x  
hoogteniveau enkelvoudig verplicht < getal >   x  
Domein “RE_typeReliëf”
wal
talud, hoogteverschil
steile rand, aardrand
Domein “RE_hoogteklasse”
< 1 meter
1 - 2,5 meter
> 2,5 meter

Tabel 5.7 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van reliëf.

Talud, hoogteverschil en steile rand, aardrand worden met twee lijnen opgeslagen: een lijn voor de hoge zijde en een lijn voor de lage zijde. De andere geo-objecten worden met een enkele lijn opgeslagen.

5.8 Hoogte

Definitie: Virtuele objecten met informatie over de hoogte van het terrein of de diepte van het water.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type hoogte enkelvoudig verplicht < domein “HO_typeHoogte” >      
hoogte enkelvoudig verplicht < hoogte t.o.v. referentievlak in meters met 1 decimaal > x x  
referentievlak enkelvoudig verplicht < domein “HO_referentievlak” > x x  
Domein “HO_typeHoogte” Punt Lijn Vlak
dieptelijn   x  
dieptepunt x    
hoogtelijn   x  
hoogtepunt x    
hoogwaterlijn   x  
laagwaterlijn   x  
peil x    
peil: winterpeil x    
peil: zomerpeil x    
Domein “HO_referentievlak”
NAP
LAT
GHW
OLW

Tabel 5.8 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van hoogte.

5.9 Registratief gebied

Definitie: Op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politieke/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type registratief gebied enkelvoudig verplicht < domein “RG_typeRegistratiefGebied” >     x
NaamOfficieel enkelvoudig verplicht < Officiële naam registratief gebied >     x
naam (Nl) veelvoudig optioneel < Nederlandse naam registratief gebied >     x
naam (Fr) veelvoudig optioneel < Friese naam registratief gebied >     x
nummer veelvoudig optioneel < registratief nummer >     x
Domein “RG_typeRegistratiefGebied”
land
provincie
gemeente
territoriale zee
waterschap

Tabel 5.9 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van registratieve gebieden.

Registratieve gebieden liggen als virtuele gebieden boven de reële objectklassen (wegdelen, waterdelen, terrein, bebouwing, inrichtingselementen en reliëf).

5.10 Geografisch gebied

Definitie: Begrensd en benoemd gebied dat door een geografische eenheid beschreven wordt.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type geografisch gebied enkelvoudig verplicht < domein “GG_typeGeografischGebied” > x   x
naam (Nl) veelvoudig optioneel < Nederlandse naam geografisch gebied > x   x
naam (Fr) veelvoudig optioneel < Friese naam geografisch gebied > x   x
Domein “GG_typeGeografischGebied”
bank, ondiepte, plaat
bosgebied
duingebied
eiland
geul, vaargeul
heidegebied
heuvel, berg
kaap, hoek
polder
streek, veld
terp, wierde
wad
watergebied
zee
zeegat, zeearm
overig

Tabel 5.10 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van geografische gebieden.

Deze objectklasse bevat een groot scala aan geografische namen (ook wel toponiemen of aardrijkskundige namen genoemd). In beginsel worden namen toegekend aan reële geo-objecten (wegdelen, waterdelen, gebouwen, terrein, inrichtingselementen). In veel gevallen omvat een geografische naam een groter gebied, waaronder tientallen, honderden of wel duizenden reële geo-objecten kunnen vallen (zoals bijvoorbeeld de Veluwe). In deze situaties wordt de naam niet toegekend aan al die individuele geo-objecten, maar wordt de naam als zelfstandig geo-object opgenomen. De begrenzingen van deze geografische gebieden zijn in veel gevallen niet exact bekend. De aangegeven begrenzingen zijn per definitie ‘vaag’. In veel gevallen zijn de gebieden vooralsnog als puntobject opgenomen, met als coördinaat de locatie waar de desbetreffende naam op een reguliere topografische kaart voorkomt.

5.11 Plaats

Definitie: geografisch gebied gekenmerkt door een concentratie van gebouwen gebruikt voor wonen en werken.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type gebied enkelvoudig verplicht < domein “PL_typeGebied” >      
bebouwde kom enkelvoudig verplicht < domein “PL_isBebouwdeKom” > x   x
isBAGwoonplaats enkelvoudig verplicht < domein “PL_isBAGwoonplaats” > x   x
aantal inwoners enkelvoudig optioneel < nummer > x   x
Naam Officieel enkelvoudig optioneel < Officiële naam plaats > x   x
naam (Nl) veelvoudig optioneel < Nederlandse naam geografisch gebied > x   x
naam (Fr) veelvoudig optioneel < Friese naam geografisch gebied > x   x
Domein “PL_typeGebied” Punt Lijn Vlak
woonkern     x
industriekern     x
recreatiekern     x
gehucht x   x
buurtschap x   x
deelkern x   x
stadsdeel x   x
wijk x   x
buurt x   x
Domein “PL_isBebouwdeKom”
ja
nee
Domein “PL_isBAGwoonplaats”
ja
nee

Tabel 5.11 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van plaatsen.

5.12 Functioneel gebied

Definitie: Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type functioneel gebied enkelvoudig verplicht < domein “FG_typeFunctioneelGebied” > x   x
soortnaam enkelvoudig optioneel < soortnaam functioneel gebied > x   x
naam (Nl) veelvoudig optioneel < Nederlandse naam functioneel gebied > x   x
naam (Fr) veelvoudig optioneel < Friese naam functioneel gebied > x   x
Domein “FG_typeFunctioneelGebied”
attractiepark
bedrijventerrein
begraafplaats
boswachterij
botanische tuin
bungalowpark
camping, kampeerterrein
campus
caravanpark
circuit
crossbaan
dierentuin, safaripark
eendenkooi
emplacement
erebegraafplaats
gaswinning
gebied met hoge objecten
gebied voor radioastronomie
gebouwencomplex
golfterrein
grafheuvel
grindwinning
groeve
haven
heemtuin
helikopterlandingsterrein
infiltratiegebied
jachthaven
kartingbaan
kassengebied
kazerne, legerplaats
landgoed
mijn
milieustraat
militair oefengebied, schietterrein mosselbank
nationaal park
natuurgebied
oliewinning
openluchtmuseum
openluchttheater
park
plantsoen
productie-installatie
recreatiegebied
renbaan
skibaan
slipschool
sluizencomplex
sportterrein, sportcomplex
stortplaats
tennispark
transformatorstation
tuincentrum
vakantiepark
verdedigingswerk
verzorgingsplaats
viskwekerij
visvijvercomplex
vliegveld, luchthaven
volkstuinen
waterkering
werf
wildwissel
windturbinepark
woonwagencentrum
ijsbaan
zandwinning
zenderpark
ziekenhuiscomplex
zonnepark
zoutwinning
zuiveringsinstallatie
zweefvliegveldterrein
zwembadcomplex
overig

Tabel 5.12 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van functionele gebieden.

5.13 Plantopografie

Definitie: ruimtelijk object dat wel gepland is, maar nog niet in uitvoering is; meestal een groot infrastructureel object.

Attribuut Multipliciteit Optionaliteit Attribuutwaarde Punt Lijn Vlak
type object enkelvoudig verplicht < domein “PT_typeObject” > x x x
naam veelvoudig optioneel < naam plantopografie > x x x
Domein “PT_typeObject”
spoorbaan
water
weg
overig

Tabel 5.13 Attributen, attribuutwaarden en geometrieën van plantopografie.

6 Uitwisseling van topografische gegevens

De oorspronkelijke niet objectgerichte TOP10vector bestanden zijn eind jaren tachtig ontwikkeld met een CAD structuur en zijn geproduceerd als Microstation dgn-files. In de zogenaamde userdata is de TDN-codering opgeslagen en deze vormen in feite een rechtstreekse vertaling van de legenda’s van de topografische kaartseries.

Als gevolg van de technische ontwikkelingen op het gebied van hardware en software namen het afgelopen decennium de gebruiksmogelijkheden van de geografische gegevens sterk toe. Dit leidde ook tot andere gebruikerswensen als complexere analyse, koppeling met andere bestanden, snellere levering van data en internet toepassingen. Deze wensen zijn onder meer vastgelegd in de aanzet tot het Geografisch Kernbestand. Tegenover de gebruikerswensen zijn de volgende beperkingen van de TOPvector-structuur op te merken: kaartgerichte data (vermenging terreinmodel met kartografisch model), bewerkelijke conversies van CAD naar GIS, interpretatie problemen van gebruikte TDN-coderingen, beperkte thematische inhoud, moeilijk koppelbaar met andere gegevens en leveren van mutaties is problematisch.

Bij de ontwikkeling van het objectgerichte gegevensmodel en de objectcatalogus van TOP10NL hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld. Het model dient aan te sluiten op Nederlandse en buitenlandse standaarden en dient een open, uitbreidbaar karakter te dragen. In Nederland gold als norm het Terreinmodel Vastgoed, NEN3610, waarvan vanaf 2005 een nieuwe versie beschikbaar is: het Basismodel Geo-Informatie (NEN3610 2005). Internationaal wordt veel gebruik gemaakt van de DFDD standaard. Deze standaard is in eerste instantie voor militair gebruik ontwikkeld, maar wordt nu ook voor civiele internationale datasets gehanteerd (onder meer EuroGlobalMap en EuroRegionalMap). Ook zijn buitenlandse modellen van diverse Europese landen in ogenschouw genomen (Duitsland: ATKIS, Groot-Brittannië: Mastermap, Denemarken: TOP10DK). NEN3610 2005 (Basismodel Geo-Informatie) is vrijwel tegelijkertijd met TOP10NL ontwikkeld en er is voor gezorgd dat beide modellen goed op elkaar aansluiten. Zo gebruikt het Basismodel Geo-Informatie ook geen afkortingen en coderingen meer en wordt er voor de uitwisseling ook GML gebruikt.

Het uitwisselingsformaat waarin de gegevens beschikbaar zijn, is meestal afhankelijk van het softwarepakket waarin de gegevens zijn geproduceerd. De ontwikkelingen van de laatste decennia hebben geleid tot een breed scala van uitwisselingsformaten. Voor gebruikers met een afwijkend softwarepakket dan de producent levert dit vaak onoverkomelijke problemen op. Gelukkig zijn er nationale en internationale organisaties die standaarden vaststellen waarmee, onafhankelijk van de gebruikte software, datasets kunnen worden uitgewisseld. Dit gaat echter soms gepaard met gegevensverlies. Zo zijn er NEN- (Nederlandse), CEN- (Europese) en ISO- (wereldwijde) standaarden. Voor TOP10NL is gekozen voor een internationale standaard, aangereikt door het Open Geospatial Consortium (OGC, voorheen OpenGIS Consortium). Dit consortium is een samenwerkingsverband van enkele honderden internationale bedrijven en instanties op het gebied van GIS-software en GIS-gebruikers. Het doel is open standaarden te ontwikkelen, zodat datasets zonder problemen kunnen worden uitgewisseld en worden gebruikt op diverse platforms binnen de gangbare GIS-software.

Voor de uitwisseling van de TOP10NL bestanden is gekozen voor de standaardtaal GML (Geography Markup Language). Het voordeel van GML is dat zowel de inhoud als de structuur van de gegevens meegeleverd wordt. De structuur wordt via het internet door de bronhouder(s) bijgehouden, zodat dataconversie problemen tot het verleden behoren. GML is in beginsel een uitwisselingsformaat dat onafhankelijk is van specifieke GIS-software. Het is wereldwijd bruikbaar in een GIS systeem dat compatibel is met XML (eXtensible Markup Language), een internationale standaard op ICT gebied.

Vanaf de BRT-levering van september 2020 wordt TOP10NL ook ontsloten als Geopackage. Meer informatie over Geopackage is te vinden op de website van Geonovum ( www.geonovum.nl/geo-standaarden/geopackage ).

6.1 GML

GML (Geography Markup Language) is één van de standaarden die zijn ontwikkeld binnen het Open Geospatial Consortium, in samenwerking met o.a. ISO. GML is gebaseerd op XML (eXtensible Markup Language), net als HTML afkomstig uit de Internet-wereld en speciaal bedoeld voor het uitwisselen van gestructureerde informatie (gegevens in plaats van ‘vrije’ tekst).

XML (en dus GML) heeft tal van voordelen: het is goed leesbaar door zowel mensen als machines (het is niet binair), het is internationaal geaccepteerd (en op Unicode gebaseerd, zodat ook niet-westerse talen worden ondersteund), het is te controleren op juiste structuur (‘well-formed’ en ‘valid’) met niet-geo-specifieke tools, er is veel standaard programmatuur beschikbaar (welke ook weer in eigen software kan worden opgenomen), er is een methode om XML documenten te converteren naar andere XML documenten (XSLT om b.v. een kartografisch model van een landschapsmodel af te leiden), etc.

Voordeel is ook dat een op XML gebaseerde uitwisselingsstandaard zelf ook ‘extensible’ oftewel uitbreidbaar is. Als er een attribuut of recordtype moet worden toegevoegd, hoeft niet de hele standaard te worden aangepast. Hoewel er al erg veel geo-informatie uitwisselingsformaten zijn in de wereld, zijn deze óf gebonden aan een bepaald merk GIS- of CAD-software, of nationaal van opzet, of beperkt tot een bepaalde organisatie of bedrijfstak.

XML is een ‘technisch’ formaat (gekenmerkt door begin- en eind’tags’ met tekst ertussen). Hoe de data in een XML of GML document moet worden gestructureerd (welke ‘tags’ er kunnen voorkomen, hoe de hiërarchie tussen de elementen eruit ziet) wordt bepaald door een bijbehorend schema. Dit kan een DTD document zijn (DTD = Document Type Description) of een XML Schema document.

In het geval van GML 3.1 wordt gebruik gemaakt van XML Schema. Een XML Schema document heeft als extensie “.xsd” en bevat de definities van de elementen en objectklassen die kunnen voorkomen in de GML documenten met de eigenlijke data. In een XML schema kunnen ook de toegestane waarden voor een attribuut worden aangegeven (enumeratie-types).

Er zijn allerlei hulpmiddelen beschikbaar (o.a. XML Spy) om te controleren of een GML document in overeenstemming is met de structuur en de ‘constraints’ die in het bijbehorende schema zijn vastgelegd.

De GML specificatie van het Open Geospatial Consortium bestaat uit vele XML Schema documenten (o.a. geometry.xsd, feature.xsd en xlinks.xsd) die tezamen een raamwerk vormen waarop gebruikersorganisaties hun eigen GML formaat kunnen baseren. Zo’n organisatie-specifiek GML schema is ook voor NEN3610 en TOP10NL gemaakt.

6.2 UML-model en XSD TOP10NL

Voor TOP10NL is een UML model opgesteld waarin de objectstructuur beschreven wordt. In onderstaande figuur is dit model weergegeven. Het model bestaat uit de 13 objectklassen zoals beschreven in paragraaf 4.2.

UML model van TOP10NL.

Figuur 6.1: UML model van TOP10NL.

Het UML model is omgezet naar een XSD voor het gebruik in diverse programma’s. Deze XSD is de basis voor het produceren en valideren van de GML bestanden van TOP10NL.

Het UML model en de XSD van TOP10NL kunnen gevonden worden op:

register.geostandaarden.nl/?url=brt/top10nl

6.3 Waardelijsten TOP10NL

De mogelijke attribuutwaarden voor attributen van TOP10NL zijn opgeslagen in waardelijsten. Deze waardelijsten zijn extern van de UML en XSD opgeslagen. Het extern opslaan van de waardelijsten heeft als voordeel dat de waardelijsten aangepast kunnen worden zonder dat dit gevolgen heeft voor de UML en XSD van TOP10NL. En doordat de XSD niet wijzigt, is er voor klanten geen aanpassing nodig aan het proces om de GML in te lezen.

De waardelijsten van TOP10NL kunnen gevonden worden op:

register.geostandaarden.nl/?url=brt/top10nl

6.4 Open data

De basisregistratie Topografie is vanaf 1 januari 2012 als open data beschikbaar, in de vorm van bestandsleveringen en een aantal webservices via PDOK. Meer informatie over de Basisregistratie Topografie en de manieren om de producten van de BRT te verkrijgen vindt u op de productpagina’s van de BRT:

Productpagina BRT: www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/brt

Productpagina TOPNL: www.kadaster.nl/zakelijk/producten/geo-informatie/topnl

Gebruiksvoorwaarden BRT

De topografische gegevens worden beschikbaar gesteld onder een CC-BY licentie. Dit betekent dat:

Daarnaast moet u er rekening mee houden dat alleen de gegevens die rechtstreeks uit de Basisregistratie afkomstig zijn, gelden als authentieke gegevens in de zin van de Kadasterwet.

6.5 Bestandsleveringen en Webservices

De BRT is als bestandslevering beschikbaar in het formaat GML en Geopackage. Een compleet overzicht van de verschillende bestandsleveringen en webservices van de Basisregistratie Topografie vindt u op de productpagina’s van de BRT op PDOK: www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl

De GML-bestanden kunnen gedownload worden via een een download-viewer en via een API. Met de download-viewer kunt u de GML van heel Nederland in één keer downloaden. Ook kunt u zelf met de muis op de kaart van Nederland een gebied tekenen. Vervolgens kunt u de gewenste objectklassen selecteren en deze voor het geselecteerde gebied downloaden. Voor afnemers die elke levering hetzelfde gebied willen selecteren, heeft PDOK een API ontwikkeld die dit proces automatiseert. Hiermee is het ook mogelijk om de GML’s per kaartblad te downloaden. PDOK heeft een instructie gemaakt over het het downloaden van GML’s met deze API. Deze is te vinden op: www.pdok.nl/documents/1901824/4016976/Stappenplan+-+PDOK+download+API%27s.pdf

De BRT geopackages kunnen gedownload worden via de productpagina’s van de BRT op PDOK. Een Geopackage bevat altijd alle objecten in heel Nederland. Meer informatie over Geopackage is te vinden op de website van Geonovum ( www.geonovum.nl/geo-standaarden/geopackage ).

Een webservice maakt het mogelijk een kaartbeeld in een webapplicatie te gebruiken, zonder dat de beheerder van de applicatie de geodata zelf in huis hoeft te hebben. Een webservice ontsluit dus de topografie “bij de bron”. De webservices van de BRT zijn beschikbaar via PDOK ( www.pdok.nl ). Voor de BRT zijn op dit moment diverse webservices beschikbaar.

6.6 Andere BRT-producten

Naast TOP10NL bestaat de BRT uit andere topografische bestanden. In onderstaande tabel wordt daarvan een overzicht gegeven en wordt verwezen naar de productpagina’s en de PDOK-pagina’s waar deze bestanden gedownload kunnen worden. Een compleet overzicht van de BRT-producten wordt gegeven op de pagina met BRT-producten ( www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/brt/brt-producten ).

Product Productpagina
TOPNL www.kadaster.nl/zakelijk/producten/geo-informatie/topnl
PDOK: www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl
TOPraster www.kadaster.nl/zakelijk/producten/geo-informatie/topraster
PDOK: www.pdok.nl/introductie/-/article/dataset-basisregistratie-topografie-brt-topraster
BRT Achtergrondkaart https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/geo-informatie/brt-achtergrondkaart
PDOK: www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-achtergrondkaarten-brt-a-
TOPnamen www.kadaster.nl/zakelijk/producten/geo-informatie/topnamen
NLmaps www.kadaster.nl/zakelijk/producten/geo-informatie/nl-maps

Tabel 6.1: Tabel met verwijzingen naar productpagina’s.

6.7 Andere BRT UML-modellen en XSD’s

In paragraaf 6.2 is het UML-model en de XSD van TOP10NL beschreven. In het technisch register bij Geonovum kunnen de UML-modellen en XSD’s van de BRT in het algemeen en van de overige BRT producten gevonden worden: register.geostandaarden.nl/brt/index.html

7 Catalogus Basisregistratie Topografie

In de catalogus van de Basisregistratie Topografie worden objecten en hun attributen in detail beschreven. Dit wordt gedaan door voor de objecten de attributen en attribuutwaarden te beschrijven. Onder andere worden de definitie, inwinningscriteria, multipliciteit en optionaliteit van de attributen en attribuutwaarden gegeven. Meer informatie over deze attributen is te vinden in de paragrafen 3.6, 4.3.3 en 4.3.4. Ook wordt aangegeven als welk geometrietype het object kan voorkomen.

De attributen, domeinen en attribuutwaarden die in alle objectklassen gebruikt worden, zoals identificatie, brontype, etc., zijn beschreven in paragraaf 7.1. De overige attributen, domeinen en attribuutwaarden zijn beschreven in de paragraaf 7.2 tot en met paragraaf 7.13.

Volgens de Kadasterwet zijn alle gegevens in de Basisregistratie Topografie (TOP10NL) authentiek. In deze catalogus zal niet per gegeven worden aangegeven of het authentiek is of niet.

7.1 Objectklasse onafhankelijke attributen en domeinen

In de Basisregistratie Topografie zijn attributen gedefinieerd die bij ieder object voorkomen, ongeacht de objectklasse. Ook zijn er domeinen die in meerdere objectclasses gebruikt worden. In dit hoofdstuk worden deze attributen en domeinen beschreven. Deze attributen en domeinen worden niet bij de afzonderlijke objectklassen beschreven.

7.1.1 Attributen

Attribuut namespace

Attribuut namespace
Definitie Unieke verwijzing naar een registratie van objecten
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst

Attribuut lokaalID

Attribuut lokaalID
Definitie Unieke registratiecode binnen een registratie
Inwinningscriteria Wordt automatisch toegekend.
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst

Attribuut brontype

Attribuut brontype
Definitie Het type van de gebruikte bron.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “Brontype”

Attribuut bronbeschrijving

Attribuut bronbeschrijving
Definitie De beschrijving van de gebruikte bron.
Inwinningscriteria De bronbeschrijving geeft een nadere specificering van de gebruikte bron.
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst

Attribuut bronactualiteit

Attribuut bronactualiteit
Definitie De actualiteit van de gebruikte bron.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Datum

Attribuut bronnauwkeurigheid

Attribuut bronnauwkeurigheid
Definitie De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Getal
Domein ≥ 0

Attribuut objectBeginTijd

Attribuut objectBeginTijd
Definitie Tijdstip waarop het object ontstaan is.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Datum

Attribuut objectEindTijd

Attribuut objectEindTijd
Definitie Tijdstip waarop het object vervallen is.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Datum

Attribuut tijdstipRegistratie

Attribuut tijdstipRegistratie
Definitie Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Datum

Attribuut eindRegistratie

Attribuut eindRegistratie
Definitie Tijdstip waarop een versie van het object vervallen is.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Datum

Attribuut visualisatieCode

Attribuut visualisatieCode
Definitie Code voor het visualiseren van het object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Geheel getal

Attribuut tdnCode

Attribuut tdnCode
Definitie Code die het object in TOP10vector had.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Geheel getal

Attribuut mutatietype

Attribuut mutatietype
Definitie Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “Mutatietype”

7.1.2 Domeinen

Domein “Brontype”

Domein Brontype
Domeinwaarde luchtfoto
Definitie Een fotografische opname van een deel van het aardoppervlak, gemaakt vanuit een vliegtuig.
Domein Brontype
Domeinwaarde RD
Definitie Net van vaste punten in Nederland. Deze vaste punten zijn de referentiepunten waarnaar overige metingen en karteringen kunnen verwijzen. De referentiepunten maken deel uit van een netwerk dat is vastgelegd in het systeem van de Rijksdriehoeksmeting (RD). Dit netwerk wordt beheerd en onderhouden door het Kadaster. ( www.kadaster.nl ).
Domein Brontype
Domeinwaarde TOP10vector
Definitie Digitaal bestand, bestaande uit gecodeerde vectoren, die tezamen de topografie van Nederland weergeven op de schaal 1:10.000. Voorloper van TOP10NL.
Domein Brontype
Domeinwaarde overig
Definitie De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde waarden.
Domein Brontype
Domeinwaarde externe data
Definitie De data worden aangeleverd door externe leveranciers.

Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Definitie: De beschrijving van de ligging en de vorm van een object aan de hand van coördinaten. Voor TOP10NL wordt het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting gebruikt, ook wel bekend onder de namen “RD” of “EPSG 28992”.

Domein Ruimtelijke coördinaten
Domeinwaarde GM_Point
Definitie Het object wordt gerepresenteerd als een punt van het GML geometry type GM_Point.
Domein Ruimtelijke coördinaten
Domeinwaarde GM_Curve
Definitie Het object wordt gerepresenteerd als een lijn van het GML geometry type GM_Curve.
Domein Ruimtelijke coördinaten
Domeinwaarde GM_Surface
Definitie Het object wordt gerepresenteerd als een vlak van het GML geometry type GM_Surface.
Domein Ruimtelijke coördinaten
Domeinwaarde GM_MultiSurface
Definitie Het object wordt gerepresenteerd als een multi vlak van het GML geometry type GM_MultiSurface.

Domein “Status”

Domein Status
Domeinwaarde in gebruik
Definitie Het object wordt gebruikt.
Domein Status
Domeinwaarde buiten gebruik
Definitie Het object wordt niet meer (als zodanig) gebruikt.
Domein Status
Domeinwaarde in uitvoering
Definitie Het object is in aanleg.

Domein “Mutatietype”

Domein Mutatietype
Domeinwaarde kwaliteitsverbetering
Definitie Aanpassing van het object als gevolg van een kwaliteitsactie.
Domein Mutatietype
Domeinwaarde werkelijke verandering
Definitie Aanpassing van het object als gevolg van wijzigingen van het object in het terrein.
Domein Mutatietype
Domeinwaarde modelwijziging
Definitie Aanpassing van het object als gevolg van wijzigingen in het datamodel.
Domein Mutatietype
Domeinwaarde andere bron
Definitie Aanpassing van het object als gevolg van gebruik van andere bronnen.

7.2 Objectklasse: wegdeel

Definitie:

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties voor wegverkeer en vliegverkeer te land. Hieronder wordt het gehele weglichaam begrepen (incl. rijstroken, trottoirs, bermen, etc.).

Inwinningscriteria:

Een weg smaller dan 2 meter wordt aangegeven als een lijnobject samenvallend met het midden van de weg. Een weg breder dan 2 meter wordt aangegeven als een vlakobject, waarvan de contouren worden aangegeven, samenvallend met de kant van de verharding van een verharde weg c.q. de berijdbare strook van een onverharde weg.

Een berm smaller dan 6 meter zonder bebouwing, talud of brede houtrand wordt bij het wegdeel getrokken als de berm begrensd wordt door een waterloop, bebouwd oppervlak of een andere weg (uitgezonderd een rijwielpad smaller dan 2 meter). Een berm met talud wordt ongeacht de breedte als terrein met reliëf opgenomen.

Niet-openbare wegen op een circuit, wegen van een kartbaan, tankbanen (niet gelegen in een zandvlakte), wegen op een vliegveld/luchthaven (niet zijnde startbaan, landingsbaan, rolbaan of platform) en wegen op een volkstuincomplex worden opgenomen als wegdeel met als type weg en hoofdverkeersgebruik ‘overig’.

Wegen van een crossbaan gelegen in een bos worden altijd opgenomen als wegdeel met als type wegen hoofdverkeersgebruik ‘overig’ en verhardingstype ‘onverhard’. Wegen van een crossbaan buiten een bos worden alleen ingewonnen als de crossbaan meer dan 10.000 m² groot is. Bij andere crossbanen worden de wegen niet opgenomen.

Minimumlengte van op- en afritten van een dijk: 100 meter.

Er wordt geen verbinding gemaakt tussen wegen die op een erf uitkomen, maar openbare wegen die via het erf lopen worden wel opgenomen.

Een weg uitsluitend bestemd voor voetgangers rondom een sportveld wordt niet ingewonnen. Een weg uitsluitend bestemd voor voetgangers als toegangspad of gemeenschappelijk pad rond huizen, huizenrijen, flatgebouwen en dergelijke wordt niet opgenomen.

De wegen op een fruitkwekerij worden gegeneraliseerd weergegeven.

De toe- en uitrit van een tankstation of verzorgingsplaats wordt altijd opgenomen als lokale weg met een breedte van 4 tot 7 meter.

Een trap, hemelsbreed langer dan 100 meter wordt aangegeven als wegdeel met hoofdverkeersgebruik ‘voetgangers’ en breedteklasse ‘< 2 meter’. Een trap, hemelsbreed korter dan 100 meter, wordt niet aangegeven, tenzij het onderdeel is van een voetpad smaller dan 2 meter. Een trap gelegen in een voetgangersgebied wordt niet apart aangegeven.

Een steeg (nauwe straat binnen bebouwd gebied, smaller dan 2 meter) wordt als vlak ingewonnen waarbij de aanliggende gebouwen vertekend worden.

Een wisselstrook krijgt dezelfde attribuutwaarden als de rest van de weg.

Attribuut geometriePunt

Attribuut geometriePunt
Definitie De puntgeometrie van een wegdeel object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Point
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieLijn

Attribuut geometrieLijn
Definitie De lijngeometrie van een wegdeel object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Curve
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieVlak

Attribuut geometrieVlak
Definitie De vlakgeometrie van een wegdeel object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Surface
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut hartPunt

Attribuut hartPunt
Definitie De hartpuntgeometrie van een wegdeel object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Point
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut hartLijn

Attribuut hartLijn
Definitie De hartlijngeometrie van een wegdeel object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Curve
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut type infrastructuur

Attribuut type infrastructuur
Definitie Aanduiding of het object een verbinding, een kruising of een overig verkeersgebied is.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “WE_typeInfrastructuur”

Domein “WE_typeInfrastructuur”

Domein WE_typeInfrastructuur
Domeinwaarde verbinding
Definitie Wegdeel waar maximaal twee hartlijnen van andere wegdelen op aansluiten.
Inwinningscriteria Een wegdeel van het type verbinding heeft meestal als hoofdgeometrie een wegvlak of een weglijn. Soms heeft het geen hoofdgeometrie.
Een wegdeel van het type verbinding heeft altijd een hartlijn.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_typeInfrastructuur
Domeinwaarde kruising
Definitie Gelijkvloerse kruising (wegdeel waar drie of meer hartlijnen van verbindingen op elkaar aansluiten).
Inwinningscriteria Een wegdeel van het type kruising heeft meestal als hoofdgeometrie een wegvlak of een wegpunt. Soms heeft het geen hoofdgeometrie.
Een wegdeel van het type kruising heeft altijd een hartpunt.
Het kruisingsvlak wordt geplaatst, daar waar twee wegvlakken elkaar kruisen of zoals bij op - en afritten, daar waar de wegvlakken bij elkaar komen.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein WE_typeInfrastructuur
Domeinwaarde overig verkeersgebied
Definitie Een wegdeel anders dan een verbinding of kruising.
Inwinningscriteria Een wegdeel van het type overig verkeersgebied heeft als hoofdgeometrie een wegvlak.
Een wegdeel van het type overig verkeersgebied heeft geen hartlijn en geen hartpunt.
Overige verkeersgebied wordt alleen gebruikt voor voetgangersgebieden en parkeerplaatsen.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut type weg

Attribuut type weg
Definitie Het soort weg.
Inwinningscriteria Wegen worden hiërarchisch opgedeeld in een aantal categorieën, welke met dit attribuut worden aangeduid.
Een op- of afrit en een rotonde wordt aangegeven als een wegdeel van de hoogst geclassificeerde route (Volgorde van classificatie van hoog naar laag: 1 autosnelweg, 2 hoofdweg, 3 regionale weg, 4 lokale weg, 5 alle andere). Echter, als van een autosnelweg of hoofdweg voor snelverkeer een op/afrit op een rotonde uitkomt, dan vervalt de regel van hoogst geclassificeerde route, en krijgt de rotonde de code van de doorgaande route.
Autosnelwegen en hoofdwegen vormen samen een gesloten netwerk. Autosnelwegen, hoofdwegen en regionale wegen vormen ook een gesloten netwerk.
Multipliciteit Veelvoudig (type infrastructuur = “kruising”) / Enkelvoudig (type infrastructuur = “verbinding” of type infrastructuur = “overig verkeersgebied”)
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “WE_typeWeg”

Domein “WE_typeWeg”

Domein WE_typeweg
Domeinwaarde autosnelweg
Definitie Weg met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_typeweg
Domeinwaarde hoofdweg
Definitie Verharde weg die is aangeduid met een E-nummer, maar niet met een A-nummer, of verharde weg die onderdeel is van een verbindingsroute tussen grotere plaatsen, wat blijkt uit blauwe ANWB-borden, dan wel onderdeel is van een route om eindigende A of E-routes tot een gesloten netwerk te completeren.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_typeweg
Domeinwaarde regionale weg
Definitie Verharde weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of grote stadswijken en daartoe van twee kanten bewegwijzerd zijn met blauwe ANWB-richtingsborden voor autoverkeer.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_typeweg
Domeinwaarde lokale weg
Definitie Weg van lokaal belang tussen bewegwijzerde routes.
Inwinningscriteria - De belangrijkste straat (straten) binnen een wijk van tenminste 1 km2.
- Belangrijke ontsluitingswegen zijn bewegwijzerd met witte ANWB-borden.
- Aan- en afvoerwegen naar bebouwingsconcentraties (ook als deze doodlopend zijn) die veel verkeer aantrekken zoals winkel- en wijkcentra, industrieterreinen, stations, ziekenhuizen en aanverwante inrichtingen, kampeerterreinen, kazernes etc…
- Een doodlopende weg langer dan 250 meter wordt ingewonnen als ‘lokale weg’ als deze verhard is of geen toegangsweg is.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_typeweg
Domeinwaarde straat
Definitie Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied.
Inwinningscriteria Breder dan 2 meter.
Weg gelegen binnen bebouwd gebied, niet behorende tot de categorieën Autosnelweg,
Hoofdweg, Regionale weg en Lokale weg, ongeacht de verharding en lengte.
Uitzondering: Doodlopende wegen naar of tussen schuurtjes, garageboxen, parkeerterreintjes (< 1000 m2) gelegen achter bebouwing, etc., korter dan 100 meter, worden ongeacht de verharding weggelaten. Wegen langer dan 100 meter worden aangegeven als straat.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_typeweg
Domeinwaarde startbaan, landingsbaan
Definitie Strook grond waar vliegtuigen kunnen opstijgen en/of landen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_typeweg
Domeinwaarde rolbaan, platform
Definitie Afgebakende taxibaan op een vliegveld (rolbaan). / Terrein voor geparkeerd staande vliegtuigen (platform).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_typeweg
Domeinwaarde veerverbinding
Definitie Vastgelegde route over water om voertuigen en personen over te zetten al dan niet op basis van een vaste dienstregeling
Inwinningscriteria Een veerverbinding komt in verschillende verschijningsvormen voor:
- Veerdienst: veer met een dienstregeling tussen twee plaatsen / havens. Wordt ingewonnen als ‘veerverbinding’ met hoofdverkeersgebruik ‘gemengd verkeer’ én bij de attribuutwaarde “naam” de tekst “Veerdienst - ".
- Pontveer: veer voor het overzetten van voertuigen en personen. Wordt ingewonnen als 'veerverbinding' met hoofdverkeersgebruik 'gemengd verkeer'
- Fietsveer: veer voor het overzetten van fietsers / bromfietsers en personen. Wordt ingewonnen als 'veerverbinding' met hoofdverkeersgebruik 'fietsers, bromfietsers'. Ook een losliggend fietsveer worden ingewonnen als fietsveer.
- Voetveer: veer voor het overzetten van personen. Wordt ingewonnen als 'veerverbinding' met hoofdverkeersgebruik 'voetgangers'. Ook een losliggend voetveer wordt ingewonnen als voetveer.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein WE_typeweg
Domeinwaarde parkeerplaats
Definitie Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen in de openlucht.
Inwinningscriteria Parkeerplaatsen worden gegeven als deze openbaar zijn en groter zijn dan 1000m². Parkeerterreinen kleiner dan 1000 m² in een bosrijk natuurgebied én van oriënterende waarde worden ook ingewonnen.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein WE_typeweg
Domeinwaarde parkeerplaats: carpool
Definitie Parkeerplaats voor personenwagens langs doorgaande wegen t.b.v. carpoolers.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein WE_typeweg
Domeinwaarde parkeerplaats: P+R
Definitie Parkeergelegenheid ten behoeve van het overstappen op het openbaar vervoer.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein WE_typeweg
Domeinwaarde overig
Definitie De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde waarden.
Inwinningscriteria Niet-openbare wegen op een circuit en wegen van een crossbaan gelegen in een bos worden als overige weg ingewonnen. Wegen op een vliegveld/luchthaven die geen start- of landingsbaan, rolbaan of platform zijn worden altijd als overige weg ingewonnen.
Doodlopende wegen en toegangswegen langer dan 100 meter en korter dan 250 meter worden ingewonnen als ‘overige weg’.
Een toegangsweg langer dan 250 meter met wegafsluiter (open of dicht) naar landerij(en) worden gegeven als ‘overige weg’.
Wegen achter bebouwing, doodlopend in het terrein, met een minimum lengte van 250 meter worden ingewonnen als ‘overige weg’.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut hoofdverkeersgebruik

Attribuut hoofdverkeersgebruik
Definitie Soort verkeer waarvoor een weg bestemd is.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Veelvoudig (type infrastructuur = “kruising”) / Enkelvoudig (type infrastructuur = “verbinding” of type infrastructuur = “overig verkeersgebied”)
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “WE_hoofdverkeersgebruik”

Domein “WE_hoofdverkeersgebruik”

Domein WE_hoofdverkeersgebruik
Domeinwaarde snelverkeer
Definitie Weg, bestemd voor motorvoertuigen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_hoofdverkeersgebruik
Domeinwaarde gemengd verkeer
Definitie Weg, bestemd voor allerlei soorten verkeer.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_hoofdverkeersgebruik
Domeinwaarde busverkeer
Definitie Weg speciaal bestemd voor openbaar vervoer.
Inwinningscriteria Indien een busbaan is geïntegreerd in een bredere weg (dus als er op de grens tussen de busbaan en de rest van de weg geen fysieke barrière is om oneigenlijk gebruik te verhinderen), dan wordt de busbaan niet apart aangegeven.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_hoofdverkeersgebruik
Domeinwaarde fietsers, bromfietsers
Definitie Weg uitsluitend bestemd voor fietsers en/of bromfietsers en daartoe aangeduid met een blauw bord met daarop een wit rijwiel, of een blauw of zwart bord met daarop de tekst “FIETSPAD” of “RIJWIELPAD”. Indien, in uitzonderlijke gevallen, met grote mate van zekerheid bepaald kan worden dat een weg/pad een rijwielpad is, mag afgeweken worden van de regel dat er een aanduiding moet zijn.
Inwinningscriteria Een vrijliggend rijwielpad (waar niet direct een ander wegdeel naast ligt) breder dan 2 meter wordt altijd aangegeven.
Een parallel gelegen rijwielpad (direct gelegen naast een ander wegdeel, met een fysieke scheiding ertussen) breder dan 2 meter, buiten bebouwd gebied, wordt altijd aangegeven.
Een parallel gelegen rijwielpad breder dan 2 meter, binnen bebouwd gebied, wordt alleen gegeven naast een autosnelweg, hoofdweg, regionale weg of lokale weg.
Een vrijliggend rijwielpad smaller dan 2 meter, wordt altijd aangegeven.
Een parallel gelegen rijwielpad smaller dan 2 meter buiten bebouwd gebied wordt aangegeven op de rand van het naastliggende wegvlak.
Een parallel gelegen rijwielpad smaller dan 2 meter binnen bebouwd gebied wordt niet aangegeven.
Een vrijliggend rijwielpad binnen bebouwd gebied dat over een relatief korte afstand parallel ligt langs een niet geclassificeerde weg, wordt wel aangegeven.
Rijwielpaden toegankelijk voor bestemmingsverkeer krijgen als hoofdverkeersgebruik ‘fietsers, bromfietsers’.
Een rijwielpad geïntegreerd in een voetgangersgebied wordt niet apart aangegeven.
Een fietsstraat wordt ingewonnen als straat.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_hoofdverkeersgebruik
Domeinwaarde voetgangers
Definitie Weg, uitsluitend bestemd voor voetgangers.
Inwinningscriteria Voetpaden smaller dan 2 meter worden alleen ingewonnen indien vrijliggend van andere wegdelen en langer dan 100 meter.
In uitzonderingssituaties mag, in geval van een duidelijke verbinding (als afkorting van een veel langer wegdeel van het type gemengd verkeer), een pad korter dan 100 m wel gegeven worden.
Een koepad <2 m, gelegen achter een boerderij, wordt gegeven als voetpad indien hij langer is dan 250 m.
Een voetpad toegankelijk voor bestemmingsverkeer krijgt alleen ‘voetgangers’ als hoofdverkeersgebruik. Een voetpad als toegangspad of gemeenschappelijk pad rond huizen, huizenrijen, flatgebouwen e.d. v wordt niet aangegeven. Een voetpad dat onderdeel is van een doorlopend geheel en over een relatief korte afstand parallel ligt langs een niet geclassificeerde weg, wordt wel aangegeven. Belangrijke voetpaden (belangrijk voor de wijk waarin ze voorkomen) mogen gegeven worden, ook als ze korter zijn dan 100 m, mits ze onderdeel zijn van een logisch doorlopend geheel met een minimum lengte van 250 meter.
Losse voetgangersbruggen, niet gelegen in een pad of rijwielpad, worden aangegeven als een voetpad met de attribuutwaarde op vast deel van brug / op beweegbaar deel van brug. Deze bruggen zijn interessant voor bv. wandelaars. Indien er over een waterloop veel losse voetgangersbruggen naast elkaar voorkomen, worden deze gegeneraliseerd weergegeven.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_hoofdverkeersgebruik
Domeinwaarde ruiters
Definitie Weg bestemd voor paardrijders.
Inwinningscriteria -
Wordt niet ingewonnen.
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_hoofdverkeersgebruik
Domeinwaarde vliegverkeer
Definitie Weg, bestemd voor luchtvaartuigen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_hoofdverkeersgebruik
Domeinwaarde overig
Definitie De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde waarden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut fysiek voorkomen

Attribuut fysiek voorkomen
Definitie De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “WE_fysiekVoorkomen”

Domein “WE_fysiekVoorkomen”

Domein WE_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde op vast deel van brug
Definitie Gelegen op een niet beweegbaar deel van een kunstwerk dat een verbinding vormt door middel van een overspanning.
Inwinningscriteria Iedere brug wordt ingewonnen tenzij het een brug betreft die direct vanaf een weg toegang geeft tot bebouwing, een landerij etc. én geen relatie heeft met een weg.
Uitzondering: Losse voetgangersbruggen, niet gelegen in een pad of rijwielpad, worden aangegeven als een voetpad met de attribuutwaarde op vast deel van brug. Deze bruggen zijn interessant voor bv. wandelaars. Indien er over een waterloop veel losse voetgangersbruggen naast elkaar voorkomen, worden deze gegeneraliseerd weergegeven.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde op beweegbaar deel van brug
Definitie Gelegen op een beweegbaar deel van een kunstwerk dat een verbinding vormt door middel van een overspanning.
Inwinningscriteria Iedere beweegbare brug wordt ingewonnen tenzij het een brug betreft die direct vanaf een weg toegang geeft tot bebouwing, een landerij etc. én geen relatie heeft met een weg.
Uitzondering: Losse voetgangersbruggen, niet gelegen in een pad of rijwielpad, worden aangegeven als een voetpad met de attribuutwaarde op beweegbaar deel van brug. Deze bruggen zijn interessant voor bv. wandelaars. Indien er over een waterloop veel losse voetgangersbruggen naast elkaar voorkomen, worden deze gegeneraliseerd weergegeven.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde op rotonde
Definitie Deel van weg onderdeel zijnde van een rotonde.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde op oprit / afrit
Definitie Deel van weg onderdeel zijnde van een op- of afrit van een autosnelweg of hoofdweg.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde op knooppuntverbinding
Definitie Deel van een weg gelegen op een verkeersknooppunt van snelwegen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde overkluisd
Definitie Overbouwd door gebouwen, zodanig dat de orthogonale projectie van de gebouwen op of over het object valt.
Inwinningscriteria Wordt aangegeven voor de objectklassen Wegdeel, Spoorbaandeel, Waterdeel en Terrein.
Een overkluizing wordt niet aangeven in het geval van kleine oversteekjes. Bij de objectklasse terrein is de minimale maat 100 m2, de andere objectklassen kennen geen minimummaat.
Het verloop van het object onder de bebouwing, wordt volgens de meest waarschijnlijke vorm aangegeven. Een overkluizing is geen aanleiding tot verandering van het hoogteniveau..
Wanneer een weg voor een gedeelte van de breedte overkluisd is, wordt het gehele wegdeel waarvoor dit geldt overkluisd (i.v.m. hartlijn).
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde in tunnel
Definitie Gelegen in een kunstmatig aangelegde, onderaardse of door een berg geboorde kokervormige doorgang.
Inwinningscriteria Voor vastlegging van het verloop van een tunnel is een overzichtskaart noodzakelijk.
Een veetunnel smaller dan 2 m wordt gegeven door het aanbrengen van een voetpad<2m in tunnel, ongeacht de lengte.
Een op zichzelf staande veetunnel breder dan 2 m wordt gegeven door het aanbrengen van een vlak overig in tunnel.
Een voetgangerstunnel smaller dan 2 m wordt gegeven door het aanbrengen van een voetpad<2m in tunnel, ongeacht de lengte.
Een voetgangerstunnel breder dan 2 m wordt gegeven door het aanbrengen van een wegvlak van het type voetpad>2 m in tunnel ongeacht de lengte.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut verhardingsbreedteklasse

Attribuut verhardingsbreedteklasse
Definitie De breedte van de verharding, ingedeeld in klassen.
Inwinningscriteria Bij het bepalen van de wegbreedte wordt tot de verharding gerekend: het verharde rijgedeelte, beton- en klinkerrand op gelijk niveau als het wegdek, berijdbare goot en in de rijbaan geïntegreerde rijwielstrook, weg/ busbaan en parkeerstrook (aangegeven door b.v. een witte streep). Niet meegerekend worden: opstaande randen, parkeerhavens, groenstenen en bermverharding in de vorm van sintels, puin e.d.. Duidelijk zichtbare, plaatselijke versmallingen of verbredingen worden alleen opgemeten als deze zich over een afstand van tenminste 500 meter voortzetten (dus geen bruggen e.d.). Vluchtheuvels en verkeersgeleiders in de vorm van opstaande randen worden, mits ze korter zijn dan 500 meter, bij de bepaling van de wegbreedte buiten beschouwing gelaten.
Wegen van het type “straat” worden ingewonnen met verhardingsbreedteklasse = “2 - 4 meter” ongeacht de werkelijke verhardingsbreedte.
Wegen van het type “overig” en breder dan 2 meter, worden ingewonnen met verhardingsbreedteklasse = “2 - 4 meter” ongeacht de werkelijke verhardingsbreedte. Dit geldt bijvoorbeeld voor toegangswegen, busbanen, half-verharde wegen of onverharde wegen.
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “WE_verhardingsbreedteklasse”

Domein “WE_verhardingsbreedteklasse”

Domein WE_verhardingsbreedteklasse
Domeinwaarde > 7 meter
Definitie De breedte van de verharding, inclusief beton- en klinkerrand op gelijk niveau als het wegdek, berijdbare goot, geintegreerde rijwielstrook en/of busbaan en parkeerstrook is 7 meter of meer.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_verhardingsbreedteklasse
Domeinwaarde 4 - 7 meter
Definitie De breedte van de verharding, inclusief beton- en klinkerrand op gelijk niveau als het wegdek, berijdbare goot, geintegreerde rijwielstrook en/of busbaan en parkeerstrook is 4 meter of breder en smaller dan 7 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_verhardingsbreedteklasse
Domeinwaarde 2 - 4 meter
Definitie De breedte van de verharding, inclusief beton- en klinkerrand op gelijk niveau als het wegdek, berijdbare goot, geintegreerde rijwielstrook en/of busbaan en parkeerstrook is 2 meter of breder en smaller dan 4 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_verhardingsbreedteklasse
Domeinwaarde < 2 meter
Definitie De breedte van de verharding, inclusief beton- en klinkerrand op gelijk niveau als het wegdek, berijdbare goot is smaller dan 2 meter.
Inwinningscriteria Een verhardingsbreedteklasse “< 2 meter” geldt alleen voor weglijnen.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut gescheiden rijbaan

Attribuut gescheiden rijbaan
Definitie Aanduiding of het object onderdeel uitmaakt van een weg met gescheiden rijbanen.
Inwinningscriteria Een weg heeft gescheiden rijbanen als het obstakel (vangrail, verhoogde betonrand, middenberm) tussen de rijbanen langer is dan 500 meter, mits beide wegen als een samenhangend geheel kunnen worden beschouwd. Een plaatselijke onderbreking van het obstakel (bijvoorbeeld bij een brug) wordt niet als onderbreking van het obstakel beschouwd. In het geval het terrein tussen beide rijbanen gevuld is met min of meer aaneengesloten bebouwing of met water of met een dusdanige dichte begroeiing dat het verband tussen beide wegen in het terrein niet meer is waar te nemen dan worden beide rijbanen niet meer aangegeven als gescheiden rijbaan.
De combinatie van gescheiden rijbaan “ja” en straat is niet toegestaan.
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “WE_gescheidenRijbaan”

Domein “WE_gescheidenRijbaan”

Domein WE_gescheidenRijbaan
Domeinwaarde ja
Definitie Het object maakt deel uit van een weg met gescheiden rijbanen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_gescheidenRijbaan
Domeinwaarde nee
Definitie Het object maakt geen deel uit van een weg met gescheiden rijbanen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut verhardingstype

Attribuut verhardingstype
Definitie Het type verharding van een wegdeel.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “WE_verhardingsType”

Domein “WE_verhardingsType”

Domein WE_verhardingsType
Domeinwaarde verhard
Definitie Een weg met een egale verharding (asfalt, beton, klinkers, tegels, keien, etc.).
Inwinningscriteria Ook wegen met een verharding in slechte staat worden als verhard ingewonnen. Wegen die van nature min of meer steenachtig zijn, zoals bijvoorbeeld in Limburg, worden als onverhard aangegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_verhardingsType
Domeinwaarde half verhard
Definitie Een weg waarop de verharding slechts gedeeltelijk is aangebracht (als twee banen met klinkers, beton, tegels, of uitsluitend groenstenen, etc.) of het rijvlak is verbeterd met grind of sintels.
Inwinningscriteria Wegen met een verharding in slechte staat worden als verhard ingewonnen. Wegen die van nature min of meer steenachtig zijn, zoals bijvoorbeeld in Limburg, worden als onverhard aangegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_verhardingsType
Domeinwaarde onverhard
Definitie Een weg zonder enige vorm van kunstmatige verharding, dan wel een weg hier en daar opgevuld met puin.
Inwinningscriteria Ook wegen die van nature min of meer steenachtig zijn, zoals bijvoorbeeld in Limburg, worden als onverhard aangegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_verhardingsType
Domeinwaarde onbekend
Definitie De waarde van het objectkenmerk is niet bekend.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut aantal rijstroken

Attribuut aantal rijstroken
Definitie Het aantal onderverdelingen van een wegdeel d.m.v. strepen, verschil in verharding of kleur.
Inwinningscriteria Wordt aangegeven voor alle wegdelen behorende tot de categorie autosnelwegen en/of hoofdwegen. Niet meegeteld worden geïntegreerde stroken met een speciale bestemming zoals busbaan en rijwielstrook. Een eventuele wisselstrook (een fysiek gescheiden rijbaan die beurtelings per rijrichting gebruikt wordt om doorstroming van het verkeer in de spits te bevorderen) telt mee voor het aantal rijstroken. Een wisselend aantal rijstroken wordt pas weergegeven als het aantal rijstroken over tenminste 500 m constant is. Bij een weg met gescheiden rijbanen wordt het aantal rijstroken per rijbaan aangegeven. Het aantal rijstroken wordt niet toegevoegd aan op- en afritten, wel aan de verbindingswegen op een knooppunt.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Geheel getal
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut naam

Attribuut naam
Definitie De naam van het wegdeel.
Inwinningscriteria De naam van het wegdeel is gebaseerd op informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De tekst “Veerdienst … - …” mag opgenomen worden bij een wegdeel veerverbinding. De naam moet beide plaatsen bevatten.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut isBAGnaam

Attribuut isBAGnaam
Definitie Aanduiding of de naam geverifieerd is met de BAG.
Inwinningscriteria Wegen van het type kruising hebben geen aanduiding ‘isBAGnaam’.
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “WE_isBAGnaam”

Domein “WE_isBAGnaam”

Domein WE_isBAGnaam
Domeinwaarde ja
Definitie De naam is geverifieerd met de BAG.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WE_isBAGnaam
Domeinwaarde nee
Definitie De naam is niet geverifieerd met de BAG.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut A-wegnummer

Attribuut A-wegnummer
Definitie Nummering van de rijkswegen (autosnelwegen en autowegen) behorende tot het nationale wegenstelsel.
Inwinningscriteria Wordt opgenomen voor alle betreffende wegdelen, inclusief op- en afritten.
In incidentele gevallen komt het voor dat een autosnelweg tijdelijk overgaat in een autoweg waarbij het A-wegnummer blijft doorlopen. In die gevallen is het toegestaan aan de autoweg het betreffende A-wegnummer toe te voegen.
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut N-wegnummer

Attribuut N-wegnummer
Definitie Nummering van de provinciale wegen behorende tot het nationale wegenstelsel en nummering van rijkswegen die nog niet de status van autosnelweg hebben.
Inwinningscriteria Wordt opgenomen voor alle betreffende wegdelen, inclusief op- en afritten.
Bij een kruising van twee wegen met N-wegnummering over een rotonde krijgen alle wegdelen van de rotonde een dubbel N-wegnummer. Dit geldt niet indien het een T-splitsing betreft. In dat geval krijgen de wegdelen op de rotonde enkel het doorgaande N-wegnummer.
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut E-wegnummer

Attribuut E-wegnummer
Definitie Nummering van rijkswegen behorende tot het stelsel van europese doorgaande routes.
Inwinningscriteria Wordt opgenomen voor alle betreffende wegdelen, echter niet aan de wegdelen behorende tot de op- en afritten, tenzij deze behoren tot de E-route of een verbinding vormen tussen verschillende E-routes.
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut S-wegnummer

Attribuut S-wegnummer
Definitie Nummering van secundaire wegen behorende tot het provinciale wegenstelsel.
Inwinningscriteria Wordt opgenomen voor alle betreffende wegdelen, inclusief op- en afritten.
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut afritnummer

Attribuut afritnummer
Definitie Afritnummering op autosnelweg en hoofdweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut afritnaam

Attribuut afritnaam
Definitie Afritbenaming op autosnelweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
Inwinningscriteria Wordt (nog) niet ingewonnen.
Volledigheid Niet
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut knooppuntnaam

Attribuut knooppuntnaam
Definitie Naam van een knooppunt.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut brugnaam

Attribuut brugnaam
Definitie De naam van een brug.
Inwinningscriteria Indien de brug is gelegen over een waterdeel van het type Greppel, Enkele sloot of Gerenforceerde sloot en er zich geen weer te geven brugvlak boven het waterdeel bevindt is het niet mogelijk een naam toe te voegen. Indien de brug wel is beschreven op de 1:25.000 wordt in dat geval een inrichtingspunt geplaatst van het type overig waaraan de naam wordt toegevoegd.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut tunnelnaam

Attribuut tunnelnaam
Definitie Naam van een tunnel.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut status

Attribuut status
Definitie De staat waarin het object zich bevindt.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “Status”

Attribuut hoogteniveau

Attribuut hoogteniveau
Definitie Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Geheel getal
Domein ≤ 0 (0, -1, -2, -3, …)
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

7.3 Objectklasse: spoorbaandeel

Definitie:

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje spoorbaan met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een spoorwegnet wordt onderscheiden.

Inwinningscriteria:

De hartlijnen worden opgenomen. Op het rangeergedeelte van een emplacement worden de buitenste sporen op de juiste plaats aangegeven, waarna de ruimte tussen het doorgaande spoor en het buitenste spoor wordt opgevuld met spoorbaandelen zonder wissels (kruisingen).

Attribuut geometriePunt

Attribuut geometriePunt
Definitie De puntgeometrie van een spoorbaandeel object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Point
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieLijn

Attribuut geometrieLijn
Definitie De lijngeometrie van een spoorbaandeel object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Curve
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut type infrastructuur

Attribuut type infrastructuur
Definitie Aanduiding of het object een verbinding of een kruising is.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “SP_typeInfrastructuur”

Domein “SP_typeInfrastructuur”

Domein SP_typeInfrastructuur
Domeinwaarde verbinding
Definitie Object waar maximaal twee objecten van hetzelfde objecttype op aansluiten.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_typeInfrastructuur
Domeinwaarde kruising
Definitie Een object waar drie of meer objecten van hetzelfde objecttype op aansluiten.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee

Attribuut type spoorbaan

Attribuut type spoorbaan
Definitie Het soort vervoermiddel waarvoor het spoorbaandeel bestemd is.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “SP_typeSpoorbaan”

Domein “SP_typeSpoorbaan”

Domein SP_typeSpoorbaan
Domeinwaarde trein
Definitie Spoorbaandeel bestemd voor railvoertuig voor de langere afstand dat sneller dan 45 km per uur kan, bestaande uit een enkele of een reeks van locomotieven, treinstellen en/of wagons.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_typeSpoorbaan
Domeinwaarde tram
Definitie Spoorbaandeel bestemd voor railvoertuig ten behoeve van personenvervoer over korte afstand, niet harder rijdend dan 45 km per uur.
Inwinningscriteria Kan zowel enkel- als meersporig voorkomen. Hierbij geldt geen minimummaat voor opname.
Indien de tramroute loopt over een brug, door een tunnel of overkluisd is wordt dit voor het betreffende routedeel als attribuut toegevoegd.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_typeSpoorbaan
Domeinwaarde sneltram
Definitie Spoorbaandeel bestemd voor railvoertuig ten behoeve van personenvervoer over korte afstand, harder rijdend dan 45 km per uur.
Inwinningscriteria Kan zowel enkel- als meersporig voorkomen. Hierbij geldt geen minimummaat voor opname.
Indien de tramroute loopt over een brug, door een tunnel of overkluisd is wordt dit voor het betreffende routedeel als attribuut toegevoegd.
Indien op een tracé zowel tram als sneltram rijdt wordt het tracé gegeven als sneltram.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_typeSpoorbaan
Domeinwaarde metro
Definitie Spoorbaandeel bestemd voor al dan niet ondergrondse personentrein in een grote stad.
Inwinningscriteria Wordt niet voorzien van kilometrering en het ondergrondse deel krijgt geen spoorbaanlichaam.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_typeSpoorbaan
Domeinwaarde gemengd
Definitie Spoorbaandeel bestemd voor een combinatie van zowel trein, metro, sneltram of tramverkeer.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut fysiek voorkomen

Attribuut fysiek voorkomen
Definitie De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “SP_fysiekVoorkomen”

Domein “SP_fysiekVoorkomen”

Domein SP_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde op vast deel van brug
Definitie Gelegen op een niet beweegbaar deel van een kunstwerk dat een verbinding vormt door middel van een overspanning.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde op beweegbaar deel van brug
Definitie Gelegen op een beweegbaar deel van een kunstwerk dat een verbinding vormt door middel van een overspanning.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde overkluisd
Definitie Overbouwd door bebouwing of door een al dan niet licht doorlatend dak, zodanig dat de orthogonale projectie van de bebouwing of het dak op of over het object valt.
Inwinningscriteria Het verloop van het object onder de bebouwing, wordt volgens de meest waarschijnlijke vorm aangegeven. Een overkluizing is geen aanleiding tot verandering van het hoogteniveau (bijvoorbeeld: een object waarboven zich alleen een gebouw bevindt, heeft als hoogteniveau de attribuutwaarde 0).
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde in tunnel
Definitie Gelegen in een kunstmatig aangelegde, onderaardse of door een berg geboorde kokervormige doorgang.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut spoorbreedte

Attribuut spoorbreedte
Definitie De breedteklasse van het spoor.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “SP_spoorbreedte”

Domein “SP_spoorbreedte”

Domein SP_spoorbreedte
Domeinwaarde normaalspoor
Definitie Spoor met een normale breedte, namelijk 1,435 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_spoorbreedte
Domeinwaarde smalspoor
Definitie Spoorbaandeel met een geringere breedte dan normaalspoor.
Inwinningscriteria Wordt alleen weergegeven in open terrein.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut aantal sporen

Attribuut aantal sporen
Definitie Het aantal sporen van het spoorbaandeel.
Inwinningscriteria Een wisselend aantal sporen wordt pas weergegeven als het aantal sporen over tenminste 5 kilometer constant is. Indien het aantal sporen over een lengte van minder dan 5 km wisselt, wordt het extra spoor niet apart weergegeven. Een tijdelijk parallel spoor op een volledig eigen tracé, wordt apart weergegeven.
Echter: de minimum lengte voor opname van een dubbelsporig gedeelte in een enkelspoor is 500 meter en ditzelfde geld voor een enkelsporig gedeelte in een dubbelspoor.
Voor het inwinnen van het aantal sporen van een spoorbaandeel is gebruik gemaakt van gegevens van ProRail.
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “SP_aantalSporen”

Domein “SP_aantalSporen”

Domein SP_ aantalSporen
Domeinwaarde enkel
Definitie Spoorbaan bestaande uit één spoor.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_ aantalSporen
Domeinwaarde dubbel
Definitie Spoorbaan bestaande uit twee sporen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_ aantalSporen
Domeinwaarde meervoudig
Definitie Spoorbaan bestaande uit meer dan twee sporen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut vervoerfunctie

Attribuut vervoerfunctie
Definitie De functie waarvoor het spoor gebruikt wordt.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “SP_vervoerFunctie”

Domein “SP_vervoerFunctie”

Domein SP_vervoerFunctie
Domeinwaarde gemengd gebruik
Definitie Spoorbaan, zowel bestemd voor personen- als goederenvervoer.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_vervoerFunctie
Domeinwaarde personenvervoer
Definitie Spoorbaan, alleen bestemd voor personenvervoer.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_vervoerFunctie
Domeinwaarde goederenvervoer
Definitie Spoorbaan, alleen bestemd voor goederenvervoer.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_vervoerFunctie
Domeinwaarde museumlijn
Definitie Spoorbaan, enkel in gebruik als toeristische attractie.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut elektrificatie

Attribuut elektrificatie
Definitie Aanduiding of het spoorbaandeel geëlektrificeerd is of niet.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “SP_elektrificatie”

Domein “SP_elektrificatie”

Domein SP_elektrificatie
Domeinwaarde ja
Definitie Attribuut waarmee wordt aangegeven dat een spoorbaan geëlektrificeerd is.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein SP_elektrificatie
Domeinwaarde nee
Definitie Attribuut waarmee wordt aangegeven dat een niet spoorbaan geëlektrificeerd is.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut brugnaam

Attribuut brugnaam
Definitie De naam van een spoorbrug.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut tunnelnaam

Attribuut tunnelnaam
Definitie Naam van een spoortunnel.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut baanvaknaam

Attribuut baanvaknaam
Definitie De naam van het baanvak waarin het spoorbaandeel zich bevind.
Inwinningscriteria Wordt niet ingewonnen.
Volledigheid Niet
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut status

Attribuut status
Definitie De staat waarin het object zich bevindt.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “Status”

Attribuut hoogteniveau

Attribuut hoogteniveau
Definitie Het hoogteniveau van het object.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Geheel getal
Domein ≤ 0 (0, -1, -2, -3, …)
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

7.4 Objectklasse: waterdeel

Definitie:

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een water wordt onderscheiden.

Inwinningscriteria:

Maximum breedte voor lijnvormige waterdelen: 6 meter.

Minimum oppervlakte voor vlakvormige waterdelen: 50 m².

Een vlakvormig waterdeel (zee of meer, plas, ven, vijver) kan opgesplitst worden in meerdere delen, zodat het aantal punten niet te groot wordt.

Attribuut geometriePunt

Attribuut geometriePunt
Definitie De puntgeometrie van een waterdeel object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Point
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieLijn

Attribuut geometrieLijn
Definitie De lijngeometrie van een waterdeel object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Curve
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieVlak

Attribuut geometrieVlak
Definitie De vlakgeometrie van een waterdeel object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Surface
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut type water

Attribuut type water
Definitie Het type water.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “WA_typeWater”

Domein “WA_typeWater”

Domein WA_typeWater
Domeinwaarde waterloop
Definitie Langgerekt waterdeel in de vorm van een sloot, rivier, kanaal, enz..
Inwinningscriteria Als waterloop worden beschouwd:
- Beek (natuurlijke waterloop, ontstaan uit een bron).
- Boezem (het geheel aan stilstaande, gemeen liggende, doch van het buitenwater afgesloten plassen, kanalen, tochten en sloten, waarop het overtollige water uit lager gelegen polders wordt uitgeslagen. Karakteristiek hierbij is dat het waterniveau hoger is dan het naastliggende maaiveldniveau).
- Gracht (gegraven geul).
- Kanaal (een ten behoeve van de waterbeheersing of scheepvaart gegraven geul).
- Kreek (klein, smal, niet gegraven water, dikwijls een inham van een zee, ook wel een overblijfsel van een overstroming). Worden gegeneraliseerd aangegeven.
- Natte sloot (sloot waar het grootste gedeelte van het jaar water in staat).
- Rivier (natuurlijke waterloop).
- Sprang / Sprank / Spreng (sloot of kanaal in zandgrond tot verzameling van het in de bodem aanwezige water t.b.v. de drinkwatervoorziening).
- Vaart (kanaal, gegraven waterweg).
- Vistrap (omleiding bij een stuw of een deel van een waterloop zodanig ingericht dat vissen stroomopwaarts kunnen passeren).
- Wijk (sloot of kanaal in veenkoloniaal gebied).
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_typeWater
Domeinwaarde meer, plas
Definitie Water (meestal) niet gelegen in een waterloop.
Inwinningscriteria Als meer, plas worden beschouwd:
- Bezinkbak (omdijkt of ommuurd vlak, bestemd voor de bezinking van afvalslib).
- Brandput (verdieping in het terrein, gevuld met water, waar bij brand bluswater gehaald kan worden).
- Drinkplaats (verdieping in het terrein, gevuld met water, bestemd om vee te drenken).
- Drinkwaterbekken (bassin t.b.v. de drinkwatervoorziening).
- Kolk (waterput van extreme diepte in vergelijking met de oppervlakte).
- Meer (grote watervlakte, ontstaan op natuurlijke wijze, dan wel door menselijk ingrijpen).
- Natuurbad (plas in de natuur, ingericht voor zwemmen en zonnebaden).
- Plas (watervlakte, ontstaan op natuurlijke wijze, dan wel door menselijk ingrijpen).
- Poel (klein, ondiep, stilstaand water).
- Spaarbekken (bekken waarin water wordt verzameld om op andere tijden te worden gebruikt o.a. als drinkwater).
- Ven (klein, ondiep, stilstaand water in bos- of heidegebied, dat in tijden van grote droogte leeg kan staan en betreedbaar kan zijn).
- Vijver (aangelegde waterkom in een tuin, park, plantsoen e.d.).
- Viskwekerij (bassin, aangelegd voor het kweken van vis).
- Visvijver (plas met voorzieningen t.b.v. het sportvissen).
- Vloeiveld (omdijkt stuk land, bestemd voor bezinking van afvalwater).
- Wiel (plas ontstaan als gevolg van uitspoeling na een dijkdoorbraak).
- Zwembassin (waterbak bij een zwembad).
Omdat een ven ondiep is, kan de oeverlijn sterk fluctueren, maar de oorspronkelijke vastlegging hiervan wordt echter zoveel mogelijk gehandhaafd.
Een niet-ronde waterbak groter dan 50 m² wordt ook opgenomen (indien de waterbak rond is, dan wordt deze als gebouw van het type tank opgenomen).
Opnamecriterium: minimumgrootte 50 m².
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein WA_typeWater
Domeinwaarde greppel, droge sloot
Definitie Een in het algemeen niet watervoerende sloot.
Inwinningscriteria Een greppel wordt gegeven indien hij minimaal 50 cm diep en breed is.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein WA_typeWater
Domeinwaarde zee
Definitie Uitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
Inwinningscriteria Het waterdeel in een haven aan zee heeft ook de attribuutwaarde zee.
De overgang naar waterloop of meer, .plas, ven, vijver ligt op een sluis (bv. haven Den Helder en IJmuiden, Haringvlietsluizen). Nieuwe Waterweg: compleet waterloop en dus geen zee. De overgang naar de Noordzee ligt aan het eind van de Noorderdam, haaks over de Nieuwe Waterweg (tussen de twee landhoofden). Oosterschelde: compleet zee, tot de Philipsdam en de Oesterdam. Westerschelde: compleet zee, de overgang naar waterloop ligt bij de Stroomleidam (ter hoogte van de rijksgrens met België). De overgang ligt op de dam en vanaf het einde van de dam haaks over de Schelde.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein WA_typeWater
Domeinwaarde droogvallend
Definitie Geheel of gedeeltelijk droogvallende gronden, buitendijks gelegen, begrensd door de hoogwaterlijn op gemiddeld hoog water en de laagwaterlijn op gemiddeld laag water.
Inwinningscriteria Het terrein, gelegen tussen de hoogwaterlijn en de waterkering (dijk), wordt aangegeven volgens de aanwezige vegetatie. Het gedeelte tussen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn wordt aangegeven als een waterdeel van het type ‘droogvallend’.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein WA_typeWater
Domeinwaarde droogvallend (LAT)
Definitie Geheel of gedeeltelijk droogvallende gronden, buitendijks gelegen, begrensd door de laagwaterlijnen op gemiddeld laag water en op laagste astronomisch getij (LAT).
Inwinningscriteria Ingewonnen op basis van gegevens van de Dienst der Hydrografie.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein WA_typeWater
Domeinwaarde bron, wel
Definitie Plaats waar op natuurlijke wijze water uit de grond opwelt.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein WA_typeWater
Domeinwaarde overig
Definitie De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde waarden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut breedteklasse

Attribuut breedteklasse
Definitie De breedte van het water ingedeeld in klassen.
Inwinningscriteria De breedte van een natte sloot (een sloot waar het grootste gedeelte van het jaar water in staat) wordt gemeten over de gemiddelde waterbreedte.
Waterlopen worden opgenomen indien ze minimaal 50 cm diep en breed zijn.
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Getal
Domein “WA_breedteklasse”

Domein “WA_breedteklasse”

Domein WA_breedteklasse
Domeinwaarde 0,5 - 3 meter
Definitie De breedte van het water is groter dan of gelijk aan 0,5 meter en minder dan 3 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein WA_breedteklasse
Domeinwaarde 3 - 6 meter
Definitie De breedte van het water is groter dan of gelijk aan 3 meter en minder dan 6 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein WA_breedteklasse
Domeinwaarde 6 - 12 meter
Definitie De breedte van het water is groter dan of gelijk aan 6 meter en minder dan 12 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein WA_breedteklasse
Domeinwaarde 12 - 50 meter
Definitie De breedte van het water is groter dan of gelijk aan 12 meter en minder dan 50 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein WA_breedteklasse
Domeinwaarde 50 - 125 meter
Definitie De breedte van het water is groter dan of gelijk aan 50 meter en minder dan 125 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein WA_breedteklasse
Domeinwaarde > 125 meter
Definitie De breedte van het water is groter dan of gelijk aan 125 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut hoofdafwatering

Attribuut hoofdafwatering
Definitie Aanduiding of het water deel uitmaakt van het hoofdafwateringspatroon (het stelsel van waterlopen in gebruik als primaire afvoermogelijkheid van overtollig oppervlaktewater c.q. aanvoermogelijkheid bij een tekort aan oppervlaktewater, plus bijbehorende kunstwerken).
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “WA_hoofdafwatering”

Domein “WA_hoofdafwatering”

Domein WA_hoofdafwatering
Domeinwaarde ja
Definitie Het water maakt deel uit van het hoofdafwateringspatroon.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_hoofdafwatering
Domeinwaarde nee
Definitie Het water maakt geen deel uit van het hoofdafwateringspatroon.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut fysiek voorkomen

Attribuut fysiek voorkomen
Definitie De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “WA_fysiekVoorkomen”

Domein “WA_fysiekVoorkomen”

Domein WA_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde in sluis
Definitie Gelegen in het deel tussen de sluisdeuren van een schutsluis/scheepvaartsluis (de schutkolk/sluiskolk).
Inwinningscriteria Indien een sluisdeur is gelegen onder een wegdeel >2 m op brug wordt deze niet aangegeven. Ook de kolk loopt in dat geval tot de brug.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde op brug
Definitie Gelegen op een kunstwerk waarmee water over een weg of een ander water wordt gevoerd, zodanig geconstrueerd dat het dak van de onderdoorgang tevens de bodem van het bovengelegen water vormt (aquaduct).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde in duiker
Definitie Gelegen in een niet afsluitbare koker die dient voor de instandhouding van de verbinding tussen wederzijds gelegen wateren of voor de afwatering van aangrenzende landerijen, niet zijnde een grondduiker.
Inwinningscriteria Elke duiker in het hoofdafwateringspatroon wordt aangegeven en elke duiker onder een dijk of (spoor)weg met een minimale diameter van 60 centimeter. Een duiker in open terrein, niet gelegen in het hoofdafwateringspatroon, wordt aangegeven als (koe)dam. (Koe)dammen gelegen in waterlopen smaller dan 6 meter die onderdeel uitmaken van het hoofdafwateringspatroon worden opgenomen als duiker.
Een buis voor het lozen van industrieel water op oppervlaktewater wordt niet opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde in afsluitbare duiker
Definitie Gelegen in een afsluitbare koker die dient voor de instandhouding van de verbinding tussen wederzijds gelegen wateren of voor de afwatering van aangrenzende landerijen, niet zijnde een grondduiker.
Inwinningscriteria Elke afsluitbare duiker in het hoofdafwateringspatroon wordt aangegeven en elke afsluitbare duiker onder een dijk of (spoor)weg met een minimale diameter van 60 centimeter. Een afsluitbare duiker in open terrein, niet gelegen in het hoofdafwateringspatroon, wordt aangegeven als (koe)dam. (Koe)dammen gelegen in waterlopen smaller dan 6 meter die onderdeel uitmaken van het hoofdafwateringspatroon worden opgenomen als duiker. Ook een uitwateringssluis (sluis waarmee overtollig water gespuid wordt) wordt opgenomen als waterdeel in afsluitbare duiker, tenzij er een aantal uitwateringssluizen als complex naast elkaar voorkomen. Dan wordt het geheel als functioneel gebied van het type sluizencomplex opgenomen.
Een duiker gelegen onder een gemaal of onder een molen van het type windmolen: watermolen wordt altijd gegeven als afsluitbare duiker.
Een buis voor het lozen van industrieel water op oppervlaktewater wordt niet opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde in grondduiker
Definitie Gelegen in een onder een ander water doorlopende koker, die dient voor de instandhouding van de verbinding tussen wederzijds gelegen wateren of voor de afwatering van aangrenzende landerijen.
Inwinningscriteria Elke grondduiker gelegen in het hoofdafwateringspatroon wordt aangegeven.
Een buis voor het lozen van industrieel water op oppervlaktewater wordt niet opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde in afsluitbare grondduiker
Definitie Gelegen in een onder een ander water doorlopende afsluitbare koker, die dient voor de instandhouding van de verbinding tussen wederzijds gelegen wateren of voor de afwatering van aangrenzende landerijen.
Inwinningscriteria Elke afsluitbare grondduiker in het hoofdafwateringspatroon wordt aangegeven.
Een buis voor het lozen van industrieel water op oppervlaktewater wordt niet opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde overkluisd
Definitie Water overbouwd door gebouwen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut functie

Attribuut functie
Definitie De functie van het water.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “WA_functie”

Domein “WA_functie”

Domein WA_functie
Domeinwaarde drinkwaterbekken
Definitie Bassin t.b.v. de drinkwatervoorziening.
Inwinningscriteria Ook een spaarbekken (niet noodzakelijk bedoeld voor de drinkwatervoorziening) wordt als drinkwaterbekken ingewonnen.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_functie
Domeinwaarde haven
Definitie Lig- en bergplaats voor vaartuigen.
Inwinningscriteria Tot welk type water een haven behoort, is afhankelijk van het waterdeel waar de haven aan ligt. Is dat waterdeel een “waterloop” dan is ook de haven een “waterloop”, is dat waterdeel van de categorie “meer, plas, ven, vijver” dan is de haven ook een “meer, plas, ven, vijver”.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_functie
Domeinwaarde natuurbad
Definitie Plas in de natuur, ingericht voor zwemmen en zonnebaden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_functie
Domeinwaarde viskwekerij
Definitie Bassin, aangelegd voor het kweken van vis.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_functie
Domeinwaarde vistrap
Definitie Omleiding bij een stuw of een deel van een waterloop zodanig ingericht dat vissen stroomopwaarts kunnen passeren.
Inwinningscriteria De in de vistrap gelegen stuwtjes worden niet apart aangegeven.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_functie
Domeinwaarde vloeiveld
Definitie Omdijkt stuk land, bestemd voor de bezinking van afvalwater.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_functie
Domeinwaarde waterval
Definitie Plaats waar stromend water van een hoogte of helling naar beneden valt.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_functie
Domeinwaarde waterzuivering
Definitie Zuivering van afvalwater.
Inwinningscriteria Een bezinkbak (omdijkt of ommuurd vlak, bestemd voor de bezinking van afvalslib) en beluchtingsbak worden, indien deel uitmakend van een zuiveringsinstallatie, ook opgenomen.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_functie
Domeinwaarde zwembad
Definitie De waterbak bij een zwembad.
Inwinningscriteria Een zwembassin wordt, indien groter dan 50 m² en openbaar toegankelijk, aangegeven als een waterdeel van het type meer/plas/ven/vijver, met de functie zwembad.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_functie
Domeinwaarde overig
Definitie De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde waarden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut voorkomen

Attribuut voorkomen
Definitie Aanduiding dat er riet op het waterdeel voorkomt.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “WA_voorkomen”

Domein “WA_voorkomen”

Domein WA_voorkomen
Domeinwaarde met riet
Definitie Een met riet bedekt oppervlak.
Inwinningscriteria Minimum oppervlakte: 1000 m².
Rietkragen smaller dan 6 meter worden niet gegeven.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut getijdeInvloed

Attribuut getijdeInvloed
Definitie Aanduiding of het water getijdeinvloed heeft.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “WA_hoofdafwatering”

Domein “WA_getijdeInvloed”

Domein WA_getijdeInvloed
Domeinwaarde ja
Definitie Het water heeft getijdeinvloed.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_getijdeInvloed
Domeinwaarde nee
Definitie Het water heeft geen getijdeinvloed.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut vaarwegklasse

Attribuut vaarwegklasse
Definitie CEMT klasses van vaarwegen, welke gebaseerd zijn op de afmetingen en laadvermogen van standaardschepen en duwstellen voor de binnen- en riviervaart in West-Europa. De klasses I t/m VII zijn in 1992 bepaald door de Conferentie van Europese Ministers van Verkeer (C.E.M.T.). Naderhand is klasse 0 (vaarwegen kleiner dan die van klasse I) daaraan toegevoegd. Klasse VII komt in Nederland niet voor.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “WA_vaarwegklasse”

Domein “WA_vaarwegklasse”

Domein WA_vaarwegklasse
Domeinwaarde 0
Definitie Vaarweg geschikt voor kleinere vaartuigen en recreatievaart (laadvermogen < 250 ton).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_vaarwegklasse
Domeinwaarde I
Definitie Vaarweg geschikt voor Spits (laadvermogen 250 - 400 ton).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_vaarwegklasse
Domeinwaarde II
Definitie Vaarweg geschikt voor Kempenaar (laadvermogen 400 - 650 ton).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_vaarwegklasse
Domeinwaarde III
Definitie Vaarweg geschikt voor Dortmund-Eemskanaalschip (laadvermogen 650 - 1000 ton).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_vaarwegklasse
Domeinwaarde IV
Definitie Vaarweg geschikt voor Rijn-Hernekanaalschip (laadvermogen 1000 - 1500 ton) en voor 1-baksduwstel (laadvermogen 1250-1450 ton).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_vaarwegklasse
Domeinwaarde Va
Definitie Vaarweg geschikt voor Groot Rijnschip (laadvermogen 1500 - 3000 ton) en voor 1-baksduwstel (laadvermogen 1600-3000 ton).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_vaarwegklasse
Domeinwaarde Vb
Definitie Vaarweg geschikt voor 2-baksduwstel - achter elkaar (laadvermogen 3200 - 6000 ton).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_vaarwegklasse
Domeinwaarde VIa
Definitie Vaarweg geschikt voor 2-baksduwstel - naast elkaar (laadvermogen 3200 - 6000 ton).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_vaarwegklasse
Domeinwaarde VIb
Definitie Vaarweg geschikt voor 4-baksduwstel - 2 naast elkaar, 2 achter elkaar (laadvermogen 6000 - 12000 ton).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_vaarwegklasse
Domeinwaarde VIc
Definitie Vaarweg geschikt voor 6-baksduwstel - 2 naast elkaar, 3 achter elkaar of 3 naast elkaar, 2 achter elkaar (laadvermogen 9600 - 18000 ton).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_vaarwegklasse
Domeinwaarde VII
Definitie Vaarweg geschikt voor 9-baksduwstel - 3 naast elkaar, 3 achter elkaar (laadvermogen 14500 - 27000 ton).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut naam (Nl)

Attribuut naam (Nl)
Definitie De Nederlandse naam van het water.
Inwinningscriteria Indien het waterdeel de functie ‘haven’ heeft, dan mag de soortnaam ‘vluchthaven’ of ‘werkhaven’ worden opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut naam (Fr)

Attribuut naam (Fr)
Definitie De Friese naam van het water.
Inwinningscriteria Wordt alleen in Friesland ingewonnen.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut naam Officieel

Attribuut naam Officieel
Definitie De officiële naam van het water.
Inwinningscriteria Indien het waterdeel de functie ‘haven’ heeft, dan mag de soortnaam ‘vluchthaven’ of ‘werkhaven’ worden opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut isBAGnaam

Attribuut isBAGnaam
Definitie Aanduiding of de naam geverifieerd is met de BAG.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “WA_isBAGnaam”

Domein “WA_isBAGnaam”

Domein WA_isBAGnaam
Domeinwaarde ja
Definitie De naam is geverifieerd met de BAG.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein WA_isBAGnaam
Domeinwaarde nee
Definitie De naam is geverifieerd met de BAG.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut sluisnaam

Attribuut sluisnaam
Definitie De naam van de sluis.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut brugnaam

Attribuut brugnaam
Definitie De naam van een brug.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut hoogteniveau

Attribuut hoogteniveau
Definitie Het hoogteniveau van het object.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Geheel getal
Domein ≤ 0 (0, -1, -2, -3, …)
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

7.5 Objectklasse: gebouw

Definitie:

Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte of door pilaren ondersteunde dakconstructie, die direct of indirect met de grond is verbonden.

Inwinningscriteria:

Attribuut geometriePunt

Attribuut geometriePunt
Definitie De puntgeometrie van een gebouw object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Point
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieVlak

Attribuut geometrieVlak
Definitie De vlakgeometrie van een gebouw object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Surface
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut type gebouw

Attribuut type gebouw
Definitie Het type gebouw, het doel waarvoor de bebouwing gebruikt wordt (gaat worden / werd).
Inwinningscriteria Indien de betreffende bebouwing onderdeel uitmaakt van een groter geheel, wordt het gebouwdeel “uitgesneden” uit de omliggende bebouwing en voorzien van de bijbehorende attribuutwaarde. Indien het gebouwdeel niet exact is aan te geven, wordt een op zich zelf staand gebouw aangebracht aan de rand van het complete gebouw (op de ware plek of bij de dichtstbij gelegen ingang van het gebouw).
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “GB_typeGebouw”

Domein “GB_typeGebouw”

Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde bezoekerscentrum
Definitie Informatiecentrum in een culturele instelling, een natuurpark, enz..
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde boortoren
Definitie Tijdelijke of permanente toren voor het verrichten van boorwerkzaamheden.
Inwinningscriteria Indien het object niet voldoet aan de criteria voor een gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Ook een drijvend of op de zeebodem staand platform van waaraf boringen onder water kunnen worden uitgevoerd wordt ingewonnen als boortoren.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde brandtoren
Definitie Toren t.b.v. het signaleren van een (bos)brand.
Inwinningscriteria Indien het object niet voldoet aan de criteria voor een gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde brandweerkazerne
Definitie Gebouw voor het stationeren van materieel en manschappen t.b.v. brandbestrijding.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde bunker
Definitie Versterkte (schuil)plaats te gebruiken in tijden van oorlog of ramp zowel voor burger- als militaire doeleinden. Kan ook (gedeeltelijk) ondergronds gelegen zijn.
Inwinningscriteria Alleen het bovengrondse gedeelte wordt opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde crematorium
Definitie Gebouw dat dient voor lijkverbranding.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde dok
Definitie Installatie voor onderhoud en herstel van schepen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde elektriciteitscentrale
Definitie Gebouw waarin elektriciteit wordt opgewekt.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde fabriek
Definitie Industriële onderneming waarin op grote schaal stoffen of goederen worden geproduceerd.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde fort
Definitie Verdedigingswerk.
Inwinningscriteria Van een gedeeltelijk met aarde bedekt fort worden de aarden hellingen aangegeven als hoogteverschil, terwijl zichtbare muren aangegeven worden als muur, indien deze muur langer is dan 50 meter en hoger dan 2 meter.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde gemaal
Definitie Installatie om water omhoog te pompen uit een polder of een kanaal.
Inwinningscriteria Alleen een gemaal, gelegen in het hoofdafwateringspatroon wordt aangegeven. Indien het object niet voldoet aan de criteria voor een gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Een gemaal moet altijd in combinatie met een waterdeel gegeven worden.
Een rioolgemaal wordt niet aangegeven als gemaal.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde gemeentehuis
Definitie Gebouw waarin de gemeentelijke secretarie gevestigd is.
Inwinningscriteria Dependances van deze secretarie worden als ‘stadskantoor, hulpsecretarie’ aangegeven. Indien het gemeentehuis omwille van ruimtegebrek over verschillende gebouwen is verspreid, is er geen sprake van dependances.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde gevangenis
Definitie Gebouwen waarin personen in verzekerde bewaring worden gesteld.
Inwinningscriteria Door middel van het attribuut soortnaam wordt vermeld of het eventueel een jeugdinrichting of detentiecentrum betreft.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde hotel
Definitie Gebouw ten behoeve van de overnachting van reizigers.
Inwinningscriteria Een jeugdherberg wordt als hotel ingewonnen.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde huizenblok
Definitie Terrein, volledig of nagenoeg volledig bedekt met bebouwing (niet zijnde lintbebouwing of grote boerderijen met bijbehorende stallen), gelegen in stedelijk/verstedelijkt gebied, waarbij de bebouwing naar alle zijden aaneengesloten is en waar men vanaf de openbare weg van eventuele binnenplaatsen en -tuinen weinig of niets kan zien.
Inwinningscriteria Bij de beoordeling of een zijde aaneengesloten is wordt alle bebouwing meegerekend, plus muren. Kleine openingen tot plm. 3 meter en poorten worden als bebouwd beschouwd. Grotere inspringingen welke niet voor het publiek vanaf de openbare weg toegankelijk zijn, worden bij het bebouwd gebied getrokken. Kleine en smalle inspringingen (tot plm. 3 meter) in de begrenzingslijn worden niet aangegeven. Ingeval het bebouwd gebied slechts uit één of enkele gebouwen bestaat, mogen binnenplaatsen gegeven worden indien deze groter zijn dan plm. 1000m².
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde kapel
Definitie Gebouwtje dat dient als bidruimte.
Inwinningscriteria Indien het object niet voldoet aan de criteria voor een gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde kas, warenhuis
Definitie Voornamelijk uit glas opgebouwde overbouwing van de grond.
Inwinningscriteria Een kas wordt aangegeven als een gebouw van het type kas, warenhuis, indien groter dan 200 m². Stookhokken worden als typegebouw ‘overig’ opgenomen. Plastic kassen met een permanent karakter worden ingewonnen als ‘kas, warenhuis’. Het zogenaamde “platte glas” wordt niet aangegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde kasteel
Definitie Versterkt gebouw of burcht.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde kerk
Definitie Bebouwing bedoeld voor christelijke erediensten.
Inwinningscriteria Een gebouw, dat is gebouwd met het doel om er christelijke erediensten te kunnen houden en door een kenmerkende bouwstijl als zodanig herkenbaar is, maar dat niet meer in gebruik is voor erediensten, wordt aangegeven als gebouw en voorzien van een typering die overeenkomt met het huidige gebruik alsmede van de soortnaam “Voormalige kerk”.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde kerncentrale, kernreactor
Definitie Centrale die met kernenergie elektriciteit opwekt (kerncentrale) / Installatie voor het splijten of fuseren van atoomkernen, atoomreactor (kernreactor).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde kliniek, inrichting, sanatorium
Definitie Inrichting waar patiënten worden verpleegd (kliniek). / Herstellingsoord (sanatorium).
Inwinningscriteria Ook een revalidatiecentrum wordt opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde klokkentoren
Definitie Toren t.b.v. de ophanging van een klokkenspel (met tenminste 8 klokken).
Inwinningscriteria Torens met minder dan 8 klokken of alleen een uurwerk worden gegeven als toren en niet als klokkentoren. Een klokkentoren welke niet voldoet aan de opnamecriteria voor een gebouwvlak, wordt aangegeven als gebouwpunt.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde klooster, abdij
Definitie Gebouw bedoeld voor de huisvesting en eventueel het voorzien in levensonderhoud van een geloofsgemeenschap.
Inwinningscriteria Het hoofdgebouw wordt aangegeven als bebouwing en voorzien van de attribuutwaarde klooster/abdij.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde koeltoren
Definitie Torenvormig bouwsel voor het afkoelen van gassen of dampen.
Inwinningscriteria Indien de koeltoren niet voldoet aan het voorschrift voor bebouwing wordt er een gebouwpunt geplaatst.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde koepel
Definitie Bolvormige constructie als dak van een gebouw.
Inwinningscriteria Alleen een hoge koepel (in verhouding tot de omliggende bebouwing) wordt aangegeven.
Indien de koepel niet voldoet aan het voorschrift voor gebouwvlak wordt er een gebouwpunt geplaatst.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde kunstijsbaan
Definitie Gebouw voorzien van een installatie waarmee een ijsvloer kan worden gelegd.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde lichttoren
Definitie Toren als drager van een ter oriëntatie dienend licht, met name langs de kust. Het lichtpatroon van een lichttoren is niet uniek t.o.v. andere lichttorens.
Inwinningscriteria Een lichttoren welke niet voldoet aan de opnamecriteria voor gebouwvlak, wordt aangegeven als een gebouwpunt.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde luchtwachttoren
Definitie Toren vroeger gebruikt t.b.v. het bewaken van het luchtruim.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde manege
Definitie Besloten plaats tot beoefening van het paardrijden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde markant gebouw
Definitie Gebouw dat sterk opvalt ten opzichte van zijn omgeving.
Inwinningscriteria Indien het object niet voldoet aan de criteria voor een gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde militair gebouw
Definitie Gebouw in gebruik voor militaire doeleinden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde moskee
Definitie Bebouwing bedoeld voor islamitische geloofsuitoefening.
Inwinningscriteria Een gebouw, dat is gebouwd met het doel om er islamitische geloofsuitoefening te kunnen houden en door een kenmerkende bouwstijl als zodanig herkenbaar is, maar dat niet meer in gebruik is voor geloofsuitoefening, wordt aangegeven als gebouw en voorzien van een typering die overeenkomt met het huidige gebruik alsmede van de soortnaam “Voormalige moskee”.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde museum
Definitie Gebouw waarin voorwerpen van kunst of wetenschap bijeen zijn gebracht en (ten minste voor een gedeelte) voortdurend uitgestald worden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde observatorium
Definitie Gebouw t.b.v. het doen van waarnemingen in de ruimte.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde overig religieus gebouw
Definitie Bebouwing bedoeld voor geloofsuitoefening, niet zijnde een kerk, moskee en synagoge.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde paleis
Definitie Gebouw met een openbare of ceremoniële functie heeft voor gebruik door de koninklijke familie.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde parkeerdak, parkeerdek, parkeergarage
Definitie Al dan niet open bebouwing, geheel of gedeeltelijk (het dak of een van de onderliggende etages) in gebruik als openbare voorziening voor het parkeren van motorvoertuigen.
Inwinningscriteria De toegang van een ondergrondse parkeergarage wordt aangegeven als een gebouwpunt.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde peilmeetstation
Definitie Installatie die informatie geeft over de landelijke/regionale waterstanden via het Monitoring Systeem Water (MSW). De installatie is voorzien van een Digitaal Niveau Meter (DNM).
Inwinningscriteria Indien het object niet voldoet aan de criteria voor gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde politiebureau
Definitie Gebouw waarin een kantoor of bezoeklocatie van de politie is gevestigd.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde pompstation
Definitie Installatie waarmee een vloeistof op- of doorgepompt wordt.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde postkantoor
Definitie Kantoor waar men administratieve handelingen kan verrichten ten behoeve van postverzending, giro e.d..
Inwinningscriteria Alle locaties die PostNL als postkantoor aanduidt, worden als ‘postkantoor’ ingewonnen. Pakketpunten, businesspoints en andere locaties waar niet alle diensten van een postkantoor worden aangeboden, worden niet ingewonnen als ‘postkantoor’.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum
Definitie Verzorgingstehuis voor geesteszieken.
Inwinningscriteria Het hoofdgebouw wordt voorzien van de attribuutwaarde psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde radarpost
Definitie Plaats waar waarnemingen worden gedaan met behulp van radar, m.n. om vliegtuigen en scheepsbewegingen te observeren.
Inwinningscriteria Een radarpost welke niet voldoet aan de opnamecriteria voor gebouwvlak, wordt aangegeven als gebouwpunt.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde radartoren
Definitie Toren t.b.v. radarsignalering c.q. radargeleiding.
Inwinningscriteria Indien het object niet voldoet aan de criteria voor een gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde radiotoren, televisietoren
Definitie Toren t.b.v. het verspreiden van radio- en televisiesignalen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde recreatiecentrum
Definitie Terrein van min of meer beperkte omvang, bedoeld voor vrijetijdsbesteding.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde reddingboothuisje
Definitie Plaats waar een reddingboot beschikbaar is.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde remise
Definitie Wagenloods voor openbare vervoermiddelen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde ruïne
Definitie Overblijfsel van een verwoest of door ouderdom vervallen gebouw.
Inwinningscriteria Minimaal een deel van een muur van een gebouw moet nog overeind staan om als ruïne gegeven te worden. Alleen een gebouw als ruïne aangeven als het een historisch gebouw is (in terrein te zien aan bebording, naamgeving, gedenkteken, etc.). Als een (niet historisch) gebouw / huis vervallen of verwoest is, dan wordt dit gebouw aangeven volgens voorkomen met de status buiten gebruik.
Indien het object niet voldoet aan de criteria voor een gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde schaapskooi
Definitie Stal voor schapen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde school
Definitie Gebouw in gebruik voor basis, middelbaar of hoger onderwijs.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde schoorsteen
Definitie Pijp voor het afvoeren van verbrandingsgassen.
Inwinningscriteria Minimum hoogte 15 meter.
Indien het object niet voldoet aan de criteria voor een gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde silo
Definitie Gebouw in gebruik als opslagplaats voor stort- of bulkgoederen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde sporthal
Definitie Hal waarin kan worden gesport.
Inwinningscriteria Grootschalige voorziening met een meer regionale uitstraling en meerdere velden t.b.v. verschillende of een specifieke tak van sport.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde stadion
Definitie Gebouw met tribunes en een sportveld voor het beoefenen van sport, in het bijzonder voor het houden van grote wedstrijden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde stadskantoor, hulpsecretarie
Definitie Bureau waar gemeentelijke instellingen, bijvoorbeeld de burgerlijke stand, gevestigd zijn.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde stationsgebouw
Definitie Een gebouw dat speciaal bedoeld is voor het bedienen van treinreizigers.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde synagoge
Definitie Bebouwing bedoeld voor joodse geloofsuitoefening.
Inwinningscriteria Een gebouw, dat is gebouwd met het doel om er joodse erediensten te kunnen houden en door een kenmerkende bouwstijl als zodanig herkenbaar is, maar dat niet meer in gebruik is voor erediensten, wordt aangegeven als gebouw en voorzien van een typering die overeenkomt met het huidige gebruik alsmede van de soortnaam “Voormalige synagoge”.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde tank
Definitie Rond bouwwerk t.b.v. opslag.
Inwinningscriteria Minimum diameter: 8 meter (bij een liggende tank geldt de breedtemaat), uitgezonderd een markante, alleenstaande tank. Zowel open als gesloten, zowel staand als liggend. Meerdere tanks met kleinere doorsnede worden niet aangegeven. Bijvoorbeeld gasbol, graansilo, mestsilo of olietank. Een niet-ronde graansilo wordt als ‘overig’ gebouw ingewonnen. Een niet-ronde waterbak groter dan 50 m² wordt opgenomen als waterdeel van het type ‘meer, plas, ven, vijver’.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde tankstation
Definitie Inrichting waar motorbrandstof, olie, lucht en koelwater kunnen worden verkregen.
Inwinningscriteria Wordt ingewonnen als gebouwvlak langs autosnelwegen en hoofdwegen.
Op de plek waar de pompen zijn gesitueerd, wordt altijd een gebouwpunt gegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde telecommunicatietoren
Definitie Toren t.b.v. datacommunicatie.
Inwinningscriteria Een telecommunicatietoren die niet voldoet aan de opnamecriteria voor gebouwvlak, wordt aangegeven als een gebouwpunt.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde tol
Definitie Een tol is een gebouw aan een verkeers- of waterweg waar tol wordt geheven.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde toren
Definitie Vrijstaand bouwwerk van grote hoogte in verhouding tot de doorsnede.
Inwinningscriteria Een toren kan zowel vrijstaand als onderdeel van een groter stuk aaneengesloten bebouwing voorkomen.
Indien het object (vrijstaand of als onderdeel van een gebouw) niet voldoet aan de criteria voor gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Een starttoren wordt niet als toren opgenomen maar als overig gebouw.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde transformatorstation
Definitie Installatie voor het transformeren van elektrische stroom.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde uitzichttoren
Definitie Toren t.b.v. de recreatie.
Inwinningscriteria Indien het object niet voldoet aan de criteria voor een gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde universiteit
Definitie Instelling voor wetenschappelijk onderwijs met tenminste drie faculteiten.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde veiling
Definitie Gebouw waar goederen openbaar worden geveild.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde verkeerstoren
Definitie Toren t.b.v. verkeersregulatie te land, ter zee of in de lucht.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde vuurtoren
Definitie Toren als drager van een ter oriëntatie dienend licht, met name langs de kust. Het lichtpatroon van de vuurtoren is uniek t.o.v. elke andere vuurtoren of lichttoren.
Inwinningscriteria Alleen de torens, voorkomend op de “Vuurtorenlijst” worden als vuurtoren aangegeven.
Een voormalige vuurtoren, die nog steeds als zodanig herkenbaar is, wordt aangegeven als bebouwing en voorzien van de attribuutwaarde vuurtoren, waarbij de status op buiten gebruik wordt ingesteld.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde waterradmolen
Definitie Bebouwing t.b.v. het verrichten van arbeid, waarvoor de energie geleverd wordt door stromend water en opgenomen wordt door middel van een schoepenrad.
Inwinningscriteria Een voormalige waterradmolen (zonder schoepenrad) wordt aangegeven als bebouwing zonder verdere toevoeging.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde watertoren
Definitie Toren (oorspronkelijk) bedoeld voor de opslag van drinkwater.
Inwinningscriteria Niet de functie, maar het voorkomen telt. Een voormalige watertoren, die nog steeds als zodanig herkenbaar is, wordt opgenomen, met als status ‘buiten gebruik’.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde wegrestaurant
Definitie Restaurant op verzorgingsplaats langs autosnelweg of hoofdweg.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde werf
Definitie Werkplaats waar schepen worden gebouwd of hersteld.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde windmolen
Definitie Bebouwing t.b.v. het verrichten van arbeid (m.u.v. het opwekken van elektrische energie, het malen van granen en het opvijzelen van water), waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen wordt door middel van wieken.
Inwinningscriteria Indien het object niet voldoet aan de criteria voor gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Een voormalige windmolen zonder wieken wordt niet aangegeven als windmolen. Wanneer de wieken vanwege restauratie tijdelijk afwezig zijn, dan wordt het object wel als windmolen gegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde windmolen: korenmolen
Definitie Bebouwing t.b.v. het malen van granen, waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen wordt door middel van wieken.
Inwinningscriteria Indien het object niet voldoet aan de criteria voor gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Een voormalige windmolen zonder wieken wordt niet aangegeven als windmolen: korenmolen. Wanneer de wieken vanwege restauratie tijdelijk afwezig zijn, dan wordt het object wel als windmolen: korenmolen gegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde windmolen: watermolen
Definitie Bebouwing t.b.v. het opvijzelen van water, waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen wordt door middel van wieken.
Inwinningscriteria Indien het object niet voldoet aan de criteria voor gebouwvlak, dan wordt deze opgenomen als gebouwpunt.
Een voormalige windmolen zonder wieken wordt niet aangegeven als windmolen: watermolen. Wanneer de wieken vanwege restauratie tijdelijk afwezig zijn, dan wordt het object wel als windmolen: watermolen gegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde windturbine
Definitie Bebouwing t.b.v. het opwekken van elektrische energie, waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen wordt door middel van wieken.
Inwinningscriteria Een windturbine wordt ingewonnen als gebouwpunt.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde zendtoren
Definitie Toren met een zendantenne.
Inwinningscriteria Een zendtoren welke niet voldoet aan de opnamecriteria voor gebouwvlak, wordt aangegeven als een gebouwpunt.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde ziekenhuis
Definitie Instelling voor onderzoek, behandeling en verpleging van patiënten.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde zwembad
Definitie Gebouw met zwemfunctionaliteit of een zwembassin, openbaar toegankelijk.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_typeGebouw
Domeinwaarde overig
Definitie De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde waarden.
Inwinningscriteria De meeste gebouwen in TOP10NL zijn van het type “overig”. Bijvoorbeeld woningen en flats, maar ook een stookhok bij een kas, kapschuur (schuur, bestaande uit een dak op palen en maximaal één muur), KI-station (gebouw waarin of van waar uit handelingen tot kunstmatige inseminatie uitgevoerd worden) of starttoren.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut fysiek voorkomen

Attribuut fysiek voorkomen
Definitie De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “GB_fysiekVoorkomen”

Domein “GB_fysiekVoorkomen”

Domein GB_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde ondergronds
Definitie Gebouw gelegen onder het maaiveld.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GB_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde overkluisd
Definitie Gebouw overbouwd door andere bebouwing.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut hoogteklasse

Attribuut hoogteklasse
Definitie De klasse van hoogte waar de bebouwing toe behoort.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein GE_hoogteklasse

Domein GE_hoogteklasse

Domein GE_hoogteklasse
Domeinwaarde laagbouw
Definitie Bebouwing met een hoogte van 35 meter of lager en bestaande uit minder dan 10 woonlagen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GE_hoogteklasse
Domeinwaarde hoogbouw
Definitie Gebouwen (als zelfstandige eenheid of onderdeel van een groter gebouw) hoger dan 35 meter of bestaande uit 10 of meer woonlagen.
Inwinningscriteria Een gedeelte hoogbouw, wat onderdeel uitmaakt van een groter geheel, wordt als een op zichzelf staand object aangegeven.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut hoogte

Attribuut hoogte
Definitie De hoogte van het object (t.o.v. het maaiveld of t.o.v. NAP).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Getal
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut naam

Attribuut naam
Definitie Naam van het gebouw.
Inwinningscriteria Een bedrijfsnaam wordt niet gegeven.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut soortnaam

Attribuut soortnaam
Definitie Nadere specificatie van het type gebouw.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut status

Attribuut status
Definitie De staat waarin het object zich bevindt.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “Status”

Attribuut gebruiksdoel

Attribuut gebruiksdoel
Definitie Huidig gebruiksdoel van een gebouw, conform de BAG classificatie voor panden.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “GE_gebruiksdoel”

Domein GE_gebruiksdoel

Domein GE_gebruiksdoel
Domeinwaarde bijeenkomstfunctie
Definitie Gebouw waar bijeenkomsten voor personen kunnen worden georganiseerd.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GE_gebruiksdoel
Domeinwaarde celfunctie
Definitie Gebouw waar personen in bewaring kunnen worden gesteld.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GE_gebruiksdoel
Domeinwaarde gezondheidszorgfunctie
Definitie Gebouw waar lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg kan worden verleend.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GE_gebruiksdoel
Domeinwaarde industriefunctie
Definitie Gebouw waar industriële activiteiten plaatsvinden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GE_gebruiksdoel
Domeinwaarde kantoorfunctie
Definitie Gebouw waar administratieve handelingen plaatsvinden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GE_gebruiksdoel
Domeinwaarde logiesfunctie
Definitie Gebouw waar de mogelijkheid aanwezig is om overnachtingsmogelijkheden aan te bieden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GE_gebruiksdoel
Domeinwaarde onderwijsfunctie
Definitie Gebouw waar onderwijsfaciliteiten worden aangeboden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GE_gebruiksdoel
Domeinwaarde sportfunctie
Definitie Gebouw waar sportieve activiteiten kunnen worden ontplooid.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GE_gebruiksdoel
Domeinwaarde winkelfunctie
Definitie Gebouw waar allerhanden roerende of onroerende goederen al dan niet tegen betaling worden aangeboden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GE_gebruiksdoel
Domeinwaarde woonfunctie
Definitie Gebouw geschikt voor permanente bewoning.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GE_gebruiksdoel
Domeinwaarde overige gebruiksfunctie
Definitie Indien geen van bovengenoemde functies van toepassing is.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut hoogteniveau

Attribuut hoogteniveau
Definitie Het hoogteniveau van het object.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Geheel getal
Domein ≤ 0 (0, -1, -2, -3, …)
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

7.6 Objectklasse: terrein

Definitie:

Zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde een van de andere opdelende ruimtelijke objecten (wegdeel of waterdeel).

Inwinningscriteria:

Voor terreinen begrensd door uitsluitend harde topografie (zoals wegdelen, spoorbaandelen, waterdelen en enkele inrichtingselementen) geldt geen minimummaat. Voor terreinen niet geheel begrensd door harde topografie is de minimumoppervlakte 1000 m². Voor eilanden (land omgeven door water): minimumoppervlakte 50 m².

Een berm smaller dan 6 meter en zonder talud en zonder brede houtrand wordt niet als terrein opgenomen als de berm begrensd wordt door een waterloop, bebouwing, bebouwd oppervlak of een weg. Een berm met talud wordt ongeacht de breedte als terrein met reliëf opgenomen. Het niet berijdbare middenvlak van een rotonde wordt, ongeacht de grootte, aangegeven.

Voor het bijhouden van het attribuut type_landgebruik wordt gebruik gemaakt van een externe bron. Voor agrarische percelen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) van RVO. Het soort gewas dat een perceeleigenaar opgeeft in de BRP is bepalend voor het invullen van het juiste type_landgebruik in TOP10NL.

Attribuut geometrieVlak

Attribuut geometrieVlak
Definitie De vlakgeometrie van een terrein object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat GM_Surface
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut type landgebruik

Attribuut type landgebruik
Definitie De gebruiksbestemming van het terrein.
Inwinningscriteria Indien er in het terrein meerdere vormen van begroeiing naast elkaar voorkomen, zonder dat daartussen duidelijke grenzen zijn aan te geven, dan wordt de meest voorkomende begroeiingsvorm opgenomen. Zo mogelijk worden binnen dit vlakobject kleinere vlakobjecten aangegeven met andere begroeiingsvormen, mits deze groter zijn dan plm. 1000 m². De perceeltjes behoren een globale indruk te geven van de bezettingsgraad van elk der vegetatievormen / vormen van grondgebruik.
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “TE_typelandgebruik”

Domein “TE_typeIandgebruik”

Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde aanlegsteiger
Definitie In het water uitstekende brug of pier, breder dan 2 meter, gebruikt om personen en goederen aan wal te brengen.
Inwinningscriteria Minimum lengte 50 meter. Wordt gegeneraliseerd weergegeven.
De minimumlengte geldt niet indien de aanlegsteiger is gelegen in een waterdeel met de functie haven. Een rij onderling verbonden meerpalen wordt aangegeven als aanlegsteiger.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde akkerland
Definitie Terrein waar landbouwproducten worden verbouwd.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde basaltblokken, steenglooiing
Definitie Dijkversteviging m.b.v. stenen, tegels, basaltblokken, stortsteen (geen asfalt of bitumen) of een golfslagbreker, stroombreker of strekdam langs de kust en in rivieren.
Inwinningscriteria Minimumgrootte: 50 m². Wordt niet opgenomen langs een kanaal.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde bebouwd gebied
Definitie Een oppervlak, (vrij) intensief gebruikt voor bewoning en/of productie en/of verhandeling van goederen en diensten, plus bijbehorend erf, wegen en openbaar groen (m.u.v. een plantsoen of park).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde boomgaard
Definitie Terrein met hoogstammige fruitbomen.
Inwinningscriteria Fruitbomen als onderdeel van een moestuin worden niet opgenomen.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde boomkwekerij
Definitie Terrein, overwegend in gebruik t.b.v. het opkweken van bomen (inclusief coniferen en sparren) en struiken, waarbij de hoogte van de aanplant niet van belang is.
Inwinningscriteria Het terreingedeelte met plantgoed van een tuincentrum wordt ook opgenomen als boomkwekerij. Een verwaarloosde kerstsparkwekerij wordt weergegeven als bos: naaldbos. De wegen op de boomkwekerij worden gegeneraliseerd weergegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde bos: gemengd bos
Definitie Oppervlak begroeid met een dusdanige aantal naald- en loofbomen dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.
Inwinningscriteria Maximum percentage naaldbomen: 90%. Maximumpercentage loofbomen: 90%. Bij deze percentages worden het eventueel aanwezige onderhout en smalle stroken loof- en of naaldbos gelegen naast of als uitloper van het bos buiten beschouwing gelaten.
Minimumoppervlakte voor het logisch geheel van bospartijen op erven en in bebouwd gebied: 1000 m².
Minimumlengte en -breedte voor een brede houtrand: 50 meter resp. 3 meter.
Minimumoppervlakte in overige gevallen: 50 m².
Een afgebrand bos, kapvlakte, jonge aanplant of bosopslag (spontaan groeiend bos waarvan de begrenzing niet duidelijk kan worden onderscheiden) wordt behandeld als bos.
Een smalle strook loof- en/of naaldhout gelegen naast of als uitloper van een bos wordt geacht tot dit bos te behoren.
In een groot deel van de bossen worden bospaden ontoegankelijk gemaakt t.b.v. het wild door er greppels te graven, er bomen/takken neer te leggen of zandbergen op te werpen. Deze paden worden bij het bos getrokken.
Een heg op een wal (houtwal) wordt niet als inrichtingselement van het type ‘heg, haag’ ingewonnen, maar als bos (geen griend).
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde bos: griend
Definitie In of aan het water gelegen terrein, begroeid met laagafgeknot wilgenhout t.b.v. de productie van rijshout.
Inwinningscriteria Verwilderd griend wordt opgenomen als loofbos.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde bos: loofbos
Definitie Oppervlak begroeid met een dusdanige aantal loofbomen dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.
Inwinningscriteria Minimumpercentage loofbomen: 90%. Bij dit percentage worden het eventueel aanwezige onderhout en smalle stroken loof- en of naaldbos gelegen naast of als uitloper van het bos buiten beschouwing gelaten.
Minimumoppervlakte voor het logisch geheel van bospartijen op erven en in bebouwd gebied: 1000 m².
Minimumlengte en -breedte voor een brede houtrand: 50 meter resp. 3 meter.
Minimumoppervlakte in overige gevallen: 50 m².
Een afgebrand bos, kapvlakte, jonge aanplant of bosopslag (spontaan groeiend bos waarvan de begrenzing niet duidelijk kan worden onderscheiden) wordt behandeld als bos.
Een smalle strook loof- en/of naaldhout gelegen naast of als uitloper van een bos wordt geacht tot dit bos te behoren.
In een groot deel van de bossen worden bospaden ontoegankelijk gemaakt t.b.v. het wild door er greppels te graven, er bomen/takken neer te leggen of zandbergen op te werpen. Deze paden worden bij het bos getrokken.
Een heg op een wal (houtwal) wordt niet als inrichtingselement van het type ‘heg, haag’ ingewonnen, maar als bos (geen griend).
Een terrein, volgens een regelmatig patroon beplant met populieren zonder een ondergrond van gras wordt opgenomen als loofbos.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde bos: naaldbos
Definitie Oppervlak begroeid met een dusdanige aantal naaldbomen dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.
Inwinningscriteria Minimum percentage naaldbomen: 90%. Bij dit percentage worden het eventueel aanwezige onderhout en smalle stroken loof- en of naaldbos gelegen naast of als uitloper van het bos buiten beschouwing gelaten.
Minimumoppervlakte voor het logisch geheel van bospartijen op erven en in bebouwd gebied: 1000 m².
Minimumlengte en -breedte voor een brede houtrand: 50 meter resp. 3 meter.
Minimumoppervlakte in overige gevallen: 50 m².
Een afgebrand bos, kapvlakte, jonge aanplant of bosopslag (spontaan groeiend bos waarvan de begrenzing niet duidelijk kan worden onderscheiden) wordt behandeld als bos.
Een smalle strook loof- en/of naaldhout gelegen naast of als uitloper van een bos wordt geacht tot dit bos te behoren.
In een groot deel van de bossen worden bospaden ontoegankelijk gemaakt t.b.v. het wild door er greppels te graven, er bomen/takken neer te leggen of zandbergen op te werpen. Deze paden worden bij het bos getrokken.
Een heg op een wal (houtwal) wordt niet als inrichtingselement van het type ‘heg, haag’ ingewonnen, maar als bos (geen griend).
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde braakliggend
Definitie Een stuk grond dat geen functie vervult of niet wordt onderhouden, met uitzondering van landbouwgrond.
Inwinningscriteria Braakliggende landbouwgronden en landbouwterreinen die zijn ingezaaid met groenbemesters worden aangegeven als braakliggend. Betreft het een andersoortig terrein dan wordt dit gegeven met een vlak van het type ‘overig’.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde dodenakker
Definitie Terrein, gedeelte van een begraafplaats waar doden zijn of zullen worden begraven, niet gelegen in bos.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde dodenakker met bos
Definitie Terrein, gedeelte van een begraafplaats waar doden zijn of zullen worden begraven, gelegen in bos.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde duin
Definitie Terrein met grondsoort zand, langs de kust als natuurlijke kustverdediging, eventueel begroeid met helmgras of lage struiken.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde fruitkwekerij
Definitie Terrein met laagstammige fruitbomen en struiken waarvan de vruchten worden geoogst (zoals: rozenbottels, bessen, frambozen, druiven, etc.).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde grasland
Definitie Terrein, overwegend begroeid met een grasachtige vegetatie.
Inwinningscriteria Een graszaadkwekerij en graszodenbedrijf worden ook als grasland ingewonnen. Een (sier)gazon, d.w.z. een goed onderhouden grasperk, op een erf wordt opgenomen als terrein met het type landgebruik ‘overig’.
Indien het grasland tijdelijk onder water is gezet worden de wallen en het water genegeerd.
Ook een smalle strook grasland, niet zijnde een berm en begrensd door harde topografie, wordt ingewonnen.
Indien de strook gras gelegen is langs een waterdeel en begrensd wordt door een bosrand dan geldt er een minimum breedtemaat van 2 meter vanaf insteek sloot.
Indien de strook gras gelegen is langs een waterdeel en begrensd wordt door zachte topografie dan geldt er een minimum breedtemaat van 6 meter vanaf kant water.
Indien de strook gras niet gelegen is langs een waterdeel en permanent aanwezig, dan wordt deze gegeven indien breder dan 6 meter.
Een grasland met bomen kan op verschillende manieren ingewonnen worden in TOP10NL.
- Bij één enkele rij bomen: als terrein grasland met een inrichtingselement bomenrij
- Bij meerdere rijen populieren: als terrein populieren
- In alle overige gevallen: als terrein loofbos.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde heide
Definitie Terrein, overwegend begroeid met heidevegetatie en wilde grassoorten.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde populieren
Definitie Terrein, volgens een regelmatig patroon beplant met populieren.
Inwinningscriteria Het perceel wordt aangegeven als terrein van het type landgebruik populieren, indien de ondergrond bestaat uit grasland en het perceel is beplant met meerdere rijen populieren. Betreft het een enkele rij populieren dan wordt het terrein gegeven als grasland in combinatie met een inrichtingselement bomenrij.
In alle overige gevallen wordt het perceel aangegeven als “bos/ loofbos”.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde spoorbaanlichaam
Definitie Geheel van rails, dwarsliggers e.d. waarover de trein, metro of sneltram rijdt.
Inwinningscriteria Het terrein loopt tot aan de begrenzende sloot, een hek of een vlak met ander landgebruik. Spoorbaanlichaam wordt ook aangegeven op een spoorbrug.
Spoorbaanlichamen worden ook aangegeven indien het spoor van het type trein is gelegen in tunnel. De breedte wordt bepaalt aan de hand van de in- en uitgangsbreedte van de tunnel.
Metro en sneltram in tunnel krijgen geen spoorbaanlichaam.
Spoorbaanlichaam wordt niet aangegeven als de spoorbaan geïntegreerd is in andere objecten en dus geen eigen grindbed heeft.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde zand
Definitie Terrein, grondsoort zand, van nature zonder enige begroeiing.
Inwinningscriteria Bij een zandwinning of grindwinning wordt het terrein voor opslag van het zand of grind niet ingewonnen als ‘zand’.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_typeIandgebruik
Domeinwaarde overig
Definitie De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde waarden. Een niet nader omschreven gebruiksbestemming.
Inwinningscriteria Bijvoorbeeld een oppervlakte begroeid met struiken of varens, een dijkversteviging met asfalt of bitumen, onland (terrein zonder begroeiing of met onduidelijke begroeiing), een skibaan, een stortplaats, een terrein ingericht t.b.v. een tankstation, een terrein rondom een transformatorstation, tennisbanen, een tribune die geen geheel vormt met de bebouwing, een kunstgrasveld, een trottoir breder dan 6 meter, volkstuinen, een paardenbak of het drafgedeelte van een renbaan. Ook opgenomen wordt een (sier)gazon, d.w.z. een goed onderhouden grasperk, op een erf. Een mestopslag groter dan 1000 m² en het terrein met voor een nertsfarm specifieke bebouwing wordt ook opgenomen. Bij een weg in aanleg wordt het gerealiseerde gedeelte aangegeven als wegdeel. Voor de overige wegen in aanleg geldt dat het gedeelte van het terrein waar de werkzaamheden zijn aangevangen wordt aangegeven als een terrein met overig landgebruik.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut fysiek voorkomen

Attribuut fysiek voorkomen
Definitie De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
Inwinningscriteria  
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “TE_fysiekvoorkomen”

Domein “TE_fysiekVoorkomen”

Domein TE_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde overkluisd
Definitie Overbouwd door bebouwing of door een al dan niet licht doorlatend dak, zodanig dat de orthogonale projectie van de bebouwing of het dak op of over het object valt.
Inwinningscriteria Overkluizing wordt niet aangeven in het geval van kleine oversteekjes. Minimale oppervlakte overkluisd terrein: 100 m².
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde in tunnel
Definitie Gelegen in een kunstmatig aangelegde, onderaardse of door een berg geboorde kokervormige doorgang.
Inwinningscriteria Een op zichzelf staande veetunnel breder dan 2 m wordt gegeven door het aanbrengen van een vlak overig in tunnel.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde op vast deel van brug
Definitie Object gelegen op een vast deel van een kunstwerk dat een verbinding vormt door middel van een overspanning.
Inwinningscriteria Een losse brug die direct vanaf de weg toegang geeft tot bebouwing, een landerij, etc. én geen relatie heeft met een weg wordt niet gegeven.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_fysiekVoorkomen
Domeinwaarde op beweegbaar deel van brug
Definitie Object gelegen op een beweegbaar deel van een kunstwerk dat een verbinding vormt door middel van een overspanning.
Inwinningscriteria Een losse brug die direct vanaf de weg toegang geeft tot bebouwing, een landerij, etc. én geen relatie heeft met een weg wordt niet gegeven.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut voorkomen

Attribuut voorkomen
Definitie Aanduiding dat er riet op het terrein voorkomt of dat het drassig/moerassig is.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “TE_voorkomen”

Domein “TE_voorkomen”

Domein TE_voorkomen
Domeinwaarde met riet
Definitie Met riet bedekt terreinoppervlak.
Inwinningscriteria Minimum oppervlakte: 1000 m².
Rietkragen smaller dan 6 meter worden niet gegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein TE_voorkomen
Domeinwaarde dras, moerassig
Definitie Weke, moerassige grond.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut naam

Attribuut naam
Definitie De naam van het terrein.
Inwinningscriteria  
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut hoogteniveau

Attribuut hoogteniveau
Definitie Het hoogteniveau van het object.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Geheel getal
Domein ≤ 0 (0, -1, -2, -3, …)
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

7.7 Objectklasse: inrichtingselement

Definitie:

Ruimtelijk object, punt- of lijnvormig, al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement.

Inwinningscriteria:

Inrichtingspunten met een negatief hoogteniveau worden niet ingewonnen.

Attribuut geometriePunt

Attribuut geometriePunt
Definitie De puntgeometrie van een inrichtingselement object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Point
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieLijn

Attribuut geometrieLijn
Definitie De lijngeometrie van een inrichtingselement object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Curve
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut type inrichtingselement

Attribuut type inrichtingselement
Definitie Het soort inrichtingselement.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “IE_typeInrichtingselement”

Domein “IE_typeInrichtingselement”

Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde aanlegsteiger
Definitie In het water uitstekende brug of pier, smaller dan 2 meter, gebruikt om personen en goederen aan wal te brengen.
Inwinningscriteria Minimum lengte 50 meter. De minimumlengte geldt niet indien de aanlegsteiger is gelegen in een waterdeel met de functie haven.
Wordt gegeneraliseerd weergegeven.

Een rij onderling verbonden meerpalen wordt ook ingewonnen als aanlegsteiger.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde baak
Definitie Markering van de loop van de vaargeul.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde bomenrij
Definitie Aantal bomen (minimaal 3) die in een rij staan, waarbij de onderlinge afstand tussen de bomen zodanig is dat de bomenrij tot manshoogte geen zichtbelemmering vormt.
Inwinningscriteria Minimum lengte: 100 meter. Indien een doorgaande bomenrij in het terrein voor minder dan 100 meter onderbroken is, wordt de onderbreking genegeerd en de bomenrij doorgetrokken. Een grotere opening leidt tot een opsplitsing in twee bomenrijen. Dit geldt niet indien een bomenrij een weg, water e.d. kruist die als vlak wordt weergegeven. In dat geval mogen ze korter zijn dan 100 m mits ze onderdeel zijn van een logisch doorgaand geheel.
Een enkele boom in de lijn van een aanwezige bomenrij, maar op meer dan 50 meter afstand, hoeft niet als onderdeel van die bomenrij gerekend te worden.
Bij een bomenrij naast een weg wordt de lijn op het wegvlak geplaatst als de bomen staan in een bij de weg getrokken berm, en buiten het wegvlak als de bomen staan op een niet bij de weg getrokken berm. Wordt binnen bebouwd gebied slechts gegeven indien gelegen langs een naar breedte geclassificeerde weg. Parallel gelegen fietspaden langs geclassificeerde wegen worden eveneens voorzien van bomenrijen.
Wordt in een bos alleen aangegeven als er sprake is van een markante laan (b.v. oprijlaan naar een kasteel).
Een bomenrij op of om een erf mag worden gegeven indien deze door loopt in het achter- of naastliggende terrein.
Een bomenrij gelegen op de weg langs een waterdeel wordt, indien het betreffende waterdeel voor minder dan 100m wordt onderbroken, zonder verspringing doorgetrokken.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde boom
Definitie Houtachtig gewas met een enkele, stevige, houtige en overblijvende stam, die zich op een zekere hoogte boven de grond vertakt.
Inwinningscriteria Bomen worden gegeneraliseerd ingewonnen.
Bomen binnen bebouwd gebied op of langs een straat, in een tuin of op een erf worden niet opgenomen tenzij gelegen in plantsoen of park.
Een permanent aanwezige boom op een kwekerij kan gegeven worden.
Een klein aantal bij elkaar staande bomen wordt als één boom opgenomen.
Een gewas met meerdere hoofdstammen vanuit hetzelfde wortelstelsel (geen struik) wordt gegeven als boom.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde botenhelling
Definitie Voorziening om boten uit of in het water te helpen.
Inwinningscriteria Geeft het begin van de helling aan.
Wordt met behulp van het attribuut soortnaam geclassificeerd als openbare botenhelling of niet-openbare botenhelling.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde busstation
Definitie Een plaats waar verschillende buslijnen samenkomen en waar meerdere bushaltes aanwezig zijn, met het doel dat buspassagiers hier kunnen in-, uit- of overstappen.
Inwinningscriteria  
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde calamiteitendoorgang
Definitie Doorgang in de verkeersgeleider of wegafsluiting die hulpdiensten doorgang moet verlenen voor het bestrijden van calamiteiten.
Inwinningscriteria  
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde dukdalf
Definitie In het water geplaatste, zware al dan niet metalen paal of constructie, dienend tot bescherming van bruggen en sluizen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde gaswinning
Definitie Installatie t.b.v. de winning of transport van aardgas.
Inwinningscriteria Maximum oppervlakte: 1000 m². Indien groter, dan wordt het opgenomen als functioneel gebied.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde gedenkteken, monument
Definitie Topografisch object ter nagedachtenis van een belangrijke persoon of gebeurtenis.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde geluidswering
Definitie Constructie ten behoeve van het terugdringen van geluidsoverlast.
Inwinningscriteria Minimum lengte: 100 meter. Minimum hoogte: 2 meter.
Een geluidsscherm op een dijk wordt ingewonnen als ‘geluidswering’.
Een wal met geluidsscherm, samen hoger dan 2 meter, wordt ingewonnen als ‘geluidswering’.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde golfmeetpaal
Definitie Paal uitgerust met instrumenten t.b.v. het doen van waarnemingen betreffende golfbewegingen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde GPS kernnetpunt
Definitie Punt geschikt voor GPS metingen (kan een steen of bout zijn).
Inwinningscriteria Alleen recent gecontroleerde GPS-kernnetpunten worden opgenomen in de BRT.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde grenspunt
Definitie Aanduiding van een grensscheiding.
Inwinningscriteria Bij een herziening worden grenspalen alleen gecontroleerd in de buurt van nieuwe topografie. Overige grenspalen worden niet gecontroleerd. Op een gemeentegrens of provinciegrens worden alleen grote, markante palen aangegeven (een stalen paal met een gemeentenaambordje wordt niet als markant gezien). Indien er langs de grens dubbele grenspalen aanwezig zijn (bijvoorbeeld aan weerszijden van een waterloop) wordt er slechts één gegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde havenhoofd
Definitie Zware, stenen of houten dam ter weerszijden van de mond van een haven.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde heg, haag
Definitie Rij bomen, al of niet in combinatie met struiken, waarbij de onderlinge afstand of onderbegroeiing zodanig is dat tot minstens manshoogte het zicht belemmerd wordt. Maximale inplantbreedte van de stammen: 3 meter. / Een rij naast elkaar geplante struiken (liguster, haagdoorn, coniferen, haagbeuk, e.d.) die op gezette tijden worden geschoren. Minimale hoogte 1 meter, minimumlengte: 100 meter.
Inwinningscriteria - Wordt niet opgenomen binnen bebouwd gebied en tussen tennisbanen. Een heg, haag op of rondom een erf wordt niet ingewonnen, tenzij deze zich voortzet voorbij het erf.
- Een heg/haag aan de buitenzijde van een bos of op een middenberm smaller dan 6 meter of op het bovenste gedeelte van een talud wordt niet opgenomen. Een heg/haag in een berm smaller dan 6 meter wordt aan de buitenzijde van het wegdeel geplaatst (de berm is onderdeel van het wegdeel), maar als het wegdeel wordt begrensd door een watervlak of een talud, hoogteverschil, dan wordt de heg/haag voorgesteld als bomenrij aan de binnenzijde van het wegdeel, een haag wordt niet aangegeven. Als het aan de weg grenzende vlak een weer te geven talud betreft dan wordt een heg gegeven als bomenrij op het talud, een haag wordt in dat geval niet gegeven.
- Een heg / haag gelegen op het onderste gedeelte van een talud wordt aangegeven aan de voet van het talud indien hiervoor ruimte is, waarbij de voorstelling van de heg blijft liggen binnen het vlak waarin ook het talud ligt. Is er niet voldoende ruimte aan de voet van het talud voor het geven van de heg/ haag dan wordt deze aan de buitenzijde van het taludvlak geplaatst. Indien echter het begrenzende vlak een waterloop > 6m betreft geldt dat een heg gegeven wordt als bomenrij op de werkelijke plaats, een haag wordt in dat geval niet gegeven.
- Een rij dicht op elkaar geplante bomen met de functie van windscherm wordt gegeven als heg.
- Doorgangen dienen gegeven te worden in geval van gelegen langs een door een koedam of duiker onderbroken waterdeel of indien vrijliggend gelegen in open, landelijk gebied. Geen doorgangen geven indien gelegen langs erven, wegen en op campings.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde hekwerk
Definitie Begrenzing van een terrein in de vorm van een afrastering.
Inwinningscriteria Minimumlengte: 400 meter bij gas- en oliewinningsgebieden, 1000 meter in overige situaties.
Minimumhoogte: 2 meter. Bij een combinatie van hekwerken op een bedrijventerrein of op het terrein van een groot bedrijf wordt het buitenste hekwerk opgenomen. Daarbinnen worden hekwerken selectief ingewonnen. Wordt niet ingewonnen tussen tennisbanen.
Indien een afrastering dwars over een weg loopt en ter plaatse een draaihek, slagboom o.i.d. aanwezig is, wordt alleen bij de hoofd in- en uitgang van het omsloten terrein een wegafsluiting geplaatst. Indien de wegafsluiting niet gegeven wordt, wordt het hek doorgetrokken.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde helikopterlandingsplatform
Definitie Platform dat als landings- en vertrekplaats dient voor helikopters.
Inwinningscriteria  
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde hoogspanningsleiding
Definitie Leiding waarop elektrische spanning van meer dan 500 volt staat.
Inwinningscriteria Zogenaamde wintrackmasten (magneetveldarme masten herkenbaar aan twee tegenover elkaar staande palen) worden gekarteerd door het geven van één hoogspanningsmast in het centrum.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde hoogspanningsmast
Definitie Mast van een hoogspanningsleiding.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde hunebed
Definitie Voorhistorische begraafplaats, bestaande uit opgestapelde, reusachtige stenen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde kaap
Definitie Gestel van balken met een daartegen aangebracht scherm van latten of ribben, dat als baak op het land dienst doet voor de zeevaart.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde kabelbaan
Definitie Kabel waaraan stoeltjes hangen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde kabelbaanmast
Definitie Mast van een kabelbaan.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde kilometerpaal
Definitie Paal waarop de kilometrering van een weg wordt aangegeven.
Inwinningscriteria Alleen de palen met een gehele kilometeraanduiding worden aangegeven. Bij een weg met gescheiden rijbanen met een middenberm smaller dan 6 meter en met kilometeraanduiding aan beide zijden en eventueel in de middenberm, wordt toch slechts één aanduiding aangegeven; bij voorkeur rechts in oplopende richting. Bij een weg met gescheiden rijbanen met een middenberm breder dan 6 meter en met kilometeraanduiding aan beide zijden en eventueel in de middenberm, worden de aanduidingen links en rechts aangegeven, niet in de middenberm. Bij een weg met gescheiden rijbanen met alleen een kilometeraanduiding in de middenberm, wordt de aanduiding alleen in de middenberm aangegeven. Er wordt geen kilometrering gegeven langs op- en afritten met uitzondering van wegen die behoren tot een knooppunt.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde kilometerpaal spoorweg
Definitie Paal waarop de kilometrering van een spoorweg wordt aangegeven.
Inwinningscriteria Alleen de palen met een gehele kilometeraanduiding worden aangegeven. Wordt niet ingewonnen langs metrolijnen.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde kilometerpaal water
Definitie Paal waarop de kilometrering van een water wordt aangegeven.
Inwinningscriteria Alleen de palen met een gehele kilometeraanduiding worden aangegeven. Indien er alleen hectometerpalen aanwezig zijn, worden alleen de tientallen opgenomen.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde kilometerraaibord
Definitie Bord op de oever van een rivier, met daarop vermeld het aantal gehele kilometers van de betreffende kilometerraai. Een kilometerraai is een lijn loodrecht op de lengteas van een rivier, gedacht op onderlinge afstand van 1 kilometer als indeling van het traject.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde kilometerraaipaal
Definitie Paal, meestal geplaatst tegenover een kilometerraaibord, op de andere oever van de rivier.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde klokkenstoel
Definitie Stellage van balken (ongeacht het soort materiaal), meestal voorzien van een afdak, waarin een of meerdere klokken hangen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde koedam
Definitie Onderbreking van een waterloop, door middel van demping, al dan niet met een doorlaatbuis.
Inwinningscriteria Een duiker in open terrein, niet gelegen in het hoofdafwateringspatroon, wordt aangegeven als koedam.
Koedammen gelegen in waterlopen smaller dan 6 meter die onderdeel uitmaken van het hoofdafwateringspatroon worden opgenomen als duiker.
Een bredere koedam (breder dan 12 meter) wordt aangegeven met een onderbreking van het waterdeel.
Een onderbreking van een waterloop wordt altijd aangegeven tenzij gelegen in een wegcontour. Of er ook een inrichtingselement van het type koedam gegeven wordt is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden. Er wordt geen inrichtingselement van het type koedam gegeven indien:
- de koedam is gelegen in of langs een bosperceel
- over de koedam een wegvlak, weglijn of dijk (reliëflijn) ligt.
- er geen sprake is van de mogelijkheid tot passage van de onderbreking (bv. i.h.g.v. aanwezigheid van een mast, windturbine, lantaarnpaal ed. op de dam).
- de te overbruggen afstand meer dan 12 m bedraagt.
- de waterdelen aan beide zijden van de dam breder zijn dan 6 meter.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde kogelvanger schietbaan
Definitie Zandheuvel of ander voorwerp achter de schietschijf op een schietbaan, die de afgevuurde kogels opvangt.
Inwinningscriteria Wordt ingewonnen in combinatie met ‘schietbaan’.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde kraan
Definitie Hijswerktuig om zware voorwerpen op te tillen en te verplaatsen.
Inwinningscriteria Wordt niet ingewonnen.
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde kruis
Definitie Object tot bezinning en/of verering in de vorm van een kruis of heiligenbeeld.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde leiding
Definitie Koker, buis, draad enz. waardoor of waarlangs een stof of kracht geleid wordt.
Inwinningscriteria Wordt niet ingewonnen
Volledigheid Niet
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde luchtvaartlicht
Definitie Navigatielicht t.b.v. de luchtvaart.
Inwinningscriteria Wordt niet ingewonnen
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde markant object
Definitie Een object dat vanuit de wijde omgeving zichtbaar is en een oriënterende waarde heeft.
Inwinningscriteria Een object wordt als inrichtingselement van het type ‘markant object’ ingewonnen indien het niet kan worden opgenomen in een meer specifieke categorie (bebouwing, palen, gedenktekens, zendmasten, schoorstenen) waarbij voor kunstwerken en reclame-uitingen extra voorwaarden gelden:
Reclamemasten worden pas als markant object gegeven indien de mast reclame van meerdere bedrijven voert.
Kunstwerken worden pas opgenomen als markant object indien het object opvallend groot is (richtlijn: meer dan 5m hoog). Binnen bebouwd gebied worden ze genegeerd met uitzondering van kunstwerken die als blikvanger dienen langs de toegangswegen naar een stad of dorp en voldoen aan de gegeven richtlijn voor de maatvoering.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde metrostation
Definitie Halteplaats voor een onder- of bovengronds metronetwerk.
Inwinningscriteria Geeft de ingang van het station aan. De ligging van een ondergronds metrostation wordt ontleend aan de plattegrond van de metro. Een eventueel stationsgebouw wordt niet als metrostation aangegeven maar als gebouw van het type ‘stationsgebouw’.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde muur
Definitie Relatief smal, rechtopstaand bouwwerk.
Inwinningscriteria Minimum lengte: 50 meter. Minimum hoogte: 2 meter. Voor een muraltmuur (muur geplaatst op een dijk met een waterkerende functie) geldt deze minimum hoogte niet. Een muur voor het bijzetten van urnen (columbarium) op een begraafplaats wordt niet opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde oliepompinstallatie
Definitie Productie-installatie om olie uit de grond te pompen.
Inwinningscriteria Per plateau wordt slechts één oliepompinstallatie geplaatst. Opnamecriterium is de aanwezigheid van de installatie, niet of deze wel of niet operationeel is.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde paal
Definitie Stevig, langwerpig, rechtop in de grond geplaatst merkteken ter afbakening. / Kilometrering van een dijklichaam.
Inwinningscriteria Voor de kilometrering van een dijklichaam geldt: Alleen de palen met een gehele kilometeraanduiding worden aangegeven. Indien er alleen hectometerpalen aanwezig zijn, worden alleen de tientallen opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde paalwerk
Definitie Palissade, omheining van in de grond geslagen palen of staken ten behoeve van landaanwinning.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde peilschaal
Definitie Lat met schaalverdeling voor het aflezen van de waterhoogte in een water.
Inwinningscriteria Alleen aangegeven indien het in het hoofdafwateringspatroon ligt of buitendijks de grote rivieren. Wordt niet aangegeven in combinatie met een brug, duiker, gemaal, sluis of stuw.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde pijler
Definitie Zuil die een bouwconstructie ondersteunt.
Inwinningscriteria Alleen pijlers van een brug die duidelijk buiten het brugdek uitsteken worden opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde plaatsnaambord
Definitie Bord dat de naam weergeeft van een bewoond oord.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde radiobaken
Definitie Radiozendstation op een vliegveld of langs een luchtroute, dat dient als hulpmiddel om de koers voor vliegtuigen te bepalen.
Inwinningscriteria Wordt niet ingewonnen.
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde radiotelescoop
Definitie Instrument waarmee men radiogolven uit de kosmische ruimte kan opvangen.
Inwinningscriteria Komt ook voor in een moderne variant waarbij in het landschap op regelmatige afstand sensoren staan opgesteld, er is geen sprake van een bouwwerk. In dat geval het terrein geven naar voorkomen en een inrichtingspunt plaatsen van het type overig met de naam Lofar.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde RD punt
Definitie Getrianguleerd punt.
Inwinningscriteria Alleen recent gecontroleerde RD-punten worden opgenomen in de BRT.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde scheepvaartlicht
Definitie Stellage die een licht draagt t.b.v. de scheepvaart.
Inwinningscriteria Ook de lichten langs het Noordzeekanaal worden ingewonnen.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde schietbaan
Definitie Baan ingericht voor het schieten naar een doel.
Inwinningscriteria Wordt ingewonnen in combinatie met ‘kogelvanger schietbaan’.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde seinmast
Definitie Mast waarin seinen worden gehesen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde sluisdeur
Definitie Beweegbare waterkering van een (schut)sluis.
Inwinningscriteria Per schutsluis komen twee of meer deuren voor, gescheiden door een tussenruimte. Alleen de voorste en achterste sluisdeur wordt ingewonnen.
Een sluis in of vlak bij een duiker wordt ingewonnen als waterdeel met fysiek voorkomen ‘in afsluitbare duiker’.
Een sluisdeur gelegen onder een gebouw, een wegvlak of terreinvlak ‘op brug’, wordt geplaatst tussen het bovenliggende object en het watervlak.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde sneltramhalte
Definitie Halte aan een sneltramlijn.
Inwinningscriteria Geeft de ingang van de halte aan. Een eventueel stationsgebouw wordt niet als sneltramhalte aangegeven maar als gebouw van het type ‘stationsgebouw’.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde stormvloedkering
Definitie Waterkering, bedoeld om bij extreem hoge waterstanden water af te sluiten ter bescherming van het achter de kering gelegen land.
Inwinningscriteria Alleen de schuiven worden opgenomen als inrichtingselement van het type stormvloedkering. De torens worden opgenomen als gebouw.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde strandpaal
Definitie Paal op het strand of in de duinen, geplaatst als hulpmiddel bij het uitvoeren van metingen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde strekdam, krib, golfbreker
Definitie Dam in de richting van de loop van de rivier of kanaal, ter beveiliging van de oevers of brugpijlers of tot beperking van de rivier tot een bepaalde breedte (strekdam).
Golfslagbreker of stroombreker langs de kust en in rivieren, staat loodrecht op de oever/kust (krib).
Een uit steenglooiing of stortsteen bestaand object bedoelt voor oeverbescherming (golfbreker).
Inwinningscriteria Wordt, indien breder dan 2 m, gegeven als steenglooiing.
Minimumlengte voor opname is 50 meter.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde stuw
Definitie Vaste of beweegbare constructie die dient om de waterstand bovenstrooms van de constructie te regelen.
Inwinningscriteria Een stuw, in een duiker, wordt gekoppeld aan die duiker in de vorm van de attribuutwaarde ‘in afsluitbare duiker’ aan het bijbehorende waterdeel. Een grote stuw wordt aangegeven in gesloten toestand (b.v. de stuw bij Hagestein).
Een stuw tussen waterlijnen wordt aangegeven met een puntobject, een stuw tussen watervlakken wordt aangegeven met een lijnobject. Indien de stuw is gelegen tussen een waterlijn en watervlak wordt deze gegeven als puntobject.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde tol
Definitie Plaats waar men tol moet betalen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde treinstation
Definitie Halte aan een spoorlijn.
Inwinningscriteria Geeft de ingang van het station aan. Een eventueel stationsgebouw wordt niet als treinstation aangegeven maar als gebouw van het type ‘stationsgebouw’.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde uitzichtpunt
Definitie Punt met fraai uitzicht. / Bouwwerk permanent ingericht om te kunnen observeren.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde verkeersgeleider
Definitie Obstakel op een weg om het verkeer in goede banen te leiden.
Inwinningscriteria Een verkeersgeleider wordt alleen gegeven indien deze is gelegen in een geclassificeerde weg (auto(snel)wegen, hoofdwegen, regionale en lokale wegen).
Minimum lengte 50 meter. Maximale breedte 6 meter.
Een verkeersgeleider kan zich over meerdere logisch verbonden wegen uitstrekken. Een logisch geheel kan pas gevormd worden indien er minimaal twee op zichzelf staande kruisingen bij betrokken zijn. De lengte van een verkeersgeleider wordt dan ook gemeten over de volle lengte van dit logisch geheel. De lengte van elk logisch verbonden gedeelte moet minimaal 6 meter zijn.
Een middenberm (smalle strook grond, aan beide zijden begrensd door rijbanen van dezelfde weg) wordt als verkeersgeleider opgenomen indien smaller dan 6 meter.
Een verkeersgeleider breder dan 6 meter wordt aangegeven als terrein, als deze tenminste 50 meter lang is.
Als de verkeersgeleider langer is dan 500 meter, worden beide wegen geclassificeerd als weg met gescheiden rijbanen, onafhankelijk van de breedte van de middenberm, mits beide wegen als een samenhangend geheel kunnen worden beschouwd. Er mag in dit geval geen verkeersgeleider tussen de rijbanen gegeven worden.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde vlampijp
Definitie Affakkelinstallatie.
Inwinningscriteria Alleen markante vlampijpen worden ingewonnen.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde vliedberg
Definitie Verhoging in het terrein ter bescherming van de daarop geplaatste bebouwing tegen hoogwater.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde wegafsluiting
Definitie Een fysieke permanente of tijdelijke barrière in of dwars over een weg voor tenminste een gedeelte van de gebruikers van die weg. (b.v paaltjes, slagboom, toegangshek, etc.).
Inwinningscriteria Een wegafsluiting in een bos wordt alleen opgenomen indien deze voorkomt op een verharde of halfverharde weg.
Paaltjes en zigzaghekken aan het begin, eind of in voet- en rijwielpaden worden niet opgenomen.
Volledigheid Beperkt
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde wegwijzer
Definitie Richtingaanduiding.
Inwinningscriteria Wordt alleen ingewonnen buiten bebouwd gebied, maar niet op autosnelwegen. Er wordt maximaal één wegwijzer per kruising ingewonnen. Een wegwijzer ten behoeve van de scheepvaart wordt niet ingewonnen.
De wegwijzer wordt geplaatst waar hij in het terrein voorkomt en mag dus ook midden op de weg voorkomen in het geval van een niet te geven (midden)berm of vluchtheuvel.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde windmolentje
Definitie Een vrij op de wind draaiend molentje (met wieken of een rad van schoepen) van metaal en/of kuststof, bestemd voor het bemalen van een sloot. / Klein type molen, herkenbaar aan schuin op een stellage geplaatste wieken, bestemd voor het bemalen van het omliggende terrein (tjasker).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde zendmast
Definitie Telecommunicatietoren (toren t.b.v. datacommunicatie). / Zendtoren (toren met een zendantenne) / Zend- en/of ontvangstmast (hoge, open constructie t.b.v. het uitzenden en/of ontvangen van beeld- en/of geluidssignalen).
Inwinningscriteria Een telecommunicatietoren of zendtoren die niet voldoet aan de opnamecriteria voor gebouwen, wordt aangegeven als een inrichtingselement van het type zendmast.
Zend - en/of ontvangstmasten hoger dan 15 meter, al dan niet op een gebouw (de mast moet 15 meter zijn), worden opgenomen.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde zichtbaar wrak
Definitie Wrak van vergaan schip dat (deels) boven water uitsteekt.
Inwinningscriteria Wordt niet ingewonnen.
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein IE_typeInrichtingselement
Domeinwaarde overig
Definitie Het type inrichtingselement is bekend, maar anders dan de genoemde waarden.
Inwinningscriteria Bijvoorbeeld een belvédère (punt met fraai uitzicht), observatiepunt of een doolhof.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut hoogte

Attribuut hoogte
Definitie De hoogte van het object (t.o.v. het maaiveld of t.o.v. NAP).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Getal
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut breedte

Attribuut breedte
Definitie De breedte van het object gemeten in meters.
Inwinningscriteria Dit attribuut geldt alleen voor inrichtingselementen van het type ‘strekdam, krib, golfbreker’.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Geheel getal
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut soortnaam

Attribuut soortnaam
Definitie Nadere specificatie van het type inrichtingselement.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut naam

Attribuut naam
Definitie De naam van het inrichtingselement.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut nummer

Attribuut nummer
Definitie Het nummer van het inrichtingselement.
Inwinningscriteria Bijvoorbeeld het nummer van een grenspunt, kilometerpaal, kilometerpaal spoorweg, kilometerpaal water, kilometerraaibord, kilometerraaipaal, paal of strandpaal.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut hoogteniveau

Attribuut hoogteniveau
Definitie Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Geheel getal
Domein ≤ 0 (0, -1, -2, -3, …)
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

7.8 Objectklasse: reliëf

Definitie:

Object dat tot doel heeft hoogteverschillen in het landschap te representeren.

Inwinningscriteria:

“Talud, hoogteverschil” en “steile rand, aardrand” worden met twee lijnen opgeslagen: een lijn voor de hoge zijde en een lijn voor de lage zijde. De andere geo-objecten worden met een enkele lijn opgeslagen.

Attribuut geometrieLijn

Attribuut geometrieLijn
Definitie De lijngeometrie van een reliëf object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Curve
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut hogeZijde

Attribuut hogeZijde
Definitie De lijngeometrie van de hoge zijde van een reliëf object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Curve
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut lageZijde

Attribuut lageZijde
Definitie De lijngeometrie van de lage zijde van een reliëf object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Curve
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut type reliëf

Attribuut type reliëf
Definitie Het soort reliëf.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “RE_typeReliëf”

Domein “RE_typeReliëf”

Domein RE_typeReliëf
Domeinwaarde wal
Definitie Langgerekte ophoging in het terrein met een hoogte tussen 0,50 en 1,00 meter.
Inwinningscriteria Minimumlengte: 100 meter.
Een calamiteitenkering (een dijk als kering van vloeistoffen om bijvoorbeeld een tankpark) wordt ongeacht de hoogte als ‘wal’ opgenomen.
Indien er een weg over de wal loopt, dan wordt de wal niet opgenomen.
Een wal om een waterbak en mestopslag worden niet opgenomen.
De omdijking om een vloeiveld (omdijkt stuk land, bestemd voor bezinking van afvalwater) wordt altijd als wal opgenomen.
Kades worden niet ingewonnen.
Een wal met geluidsscherm, samen lager dan 2 meter, wordt ingewonnen als ‘wal’.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein RE_typeReliëf
Domeinwaarde talud, hoogteverschil
Definitie Plaatselijk glooiende terreinverheffing of -inzinking (hoogteverschil). / Schuinte van het zijvlak van aardwerken, dijken, spoorbanen, vestingwerken, etc. (talud).
Inwinningscriteria Grotere terreinglooiingen worden opgenomen als hoogtelijnen.
Van een dijk wordt elke zijde opgenomen als een talud, hoogteverschil.
De onderzijde en de bovenzijde van het talud worden opgenomen.
Minimale lengte in geval van een dijk: 100 meter.
Minimale hoogteverschil tussen twee maaivelden: 1 meter (als geluidswering 2 meter).
Minimum hoogteverschil tussen maaiveld en water: 3 meter.
Wordt niet opgenomen in duingebieden en bij basaltblokken/steenglooiing.
Indien er een weg op een dijk loopt, dan worden hoge taludlijnen van deze dijk geplaatst op de kant van het wegdeel indien de afstand tussen de bovenzijde van het talud en de wegkant kleiner is dan 6 meter.
Een calamiteitenkering (dijk als kering van vloeistoffen om bijvoorbeeld een tankpark) wordt altijd als kade, wal opgenomen, ongeacht de hoogte.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein RE_typeReliëf
Domeinwaarde steile rand, aardrand
Definitie Plotselinge terreinverheffing of inzinking.
Inwinningscriteria Minimumlengte 100 meter.
Minimum hoogteverschil tussen twee maaivelden: 1 meter.
Minimum hoogteverschil tussen maaiveld en water: 3 meter.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut hoogteklasse

Attribuut hoogteklasse
Definitie Klasse van de hoogte van een object ten opzichte van het maaiveld.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Getal
Domein “RE_hoogteklasse”

Domein “RE_hoogteklasse”

Domein RE_hoogteklasse
Domeinwaarde < 1 meter
Definitie De hoogte van een wal, talud of steile rand is lager dan 1 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein RE_hoogteklasse
Domeinwaarde 1 - 2,5 meter
Definitie De hoogte van het object ten opzichte van het maaiveld ligt tussen 1 en 2,5 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein RE_hoogteklasse
Domeinwaarde > 2,5 meter
Definitie De hoogte van het object ten opzichte van het maaiveld is groter dan 2,5 meter.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut functie

Attribuut functie
Definitie Aanduiding of het object een geluidswerende functie heeft.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Domein “RE_functie”

Domein “RE_functie”

Domein RE_functie
Domeinwaarde geluid weren
Definitie Het reliëf heeft de functie van geluidswering in de vorm van een langwerpige, opgeworpen hoogte.
Inwinningscriteria Minimum lengte: 100 meter. Minimum hoogte: 2 meter.
Een dijk met daarop een geluidsscherm wordt aangegeven als dijk/… (zonder de functie “geluid weren”) in combinatie met een inrichtingslijn geluidswering.
Een wal met daarop een geluidsscherm wordt aangegeven als een inrichtingslijn geluidswering.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut hoogteniveau

Attribuut hoogteniveau
Definitie Het hoogteniveau van het object
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Geheel getal
Domein ≤ 0 (0, -1, -2, -3, …)
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee

7.9 Objectklasse: hoogte

Definitie:

Virtuele objecten met informatie over de hoogte van het terrein of de diepte van het water.

Inwinningscriteria:

-

Attribuut geometriePunt

Attribuut geometriePunt
Definitie De puntgeometrie van een hoogte object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Point
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieLijn

Attribuut geometrieLijn
Definitie De lijngeometrie van een hoogte object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Curve
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut type hoogte

Attribuut type hoogte
Definitie Het soort hoogte.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “HO_typeHoogte”

Domein “HO_typeHoogte”

Domein HO_typeHoogte
Domeinwaarde dieptelijn
Definitie Lijn gevormd door punten met gelijke waterdiepte.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein HO_typeHoogte
Domeinwaarde dieptepunt
Definitie Punt waarvan de waterdiepte bekend is ten opzichte van het referentievlak.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein HO_typeHoogte
Domeinwaarde hoogtelijn
Definitie Lijn die punten van gelijke hoogte met elkaar verbindt.
Inwinningscriteria De hoogtelijnen zijn automatisch gegenereerd uit het hoogtemodel zonder rekening te houden met in het landschap aanwezige kunstmatige elementen, zoals wallen en dijken. Deze kunstmatige elementen met hoogte zijn ingewonnen als Reliëf-object.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein HO_typeHoogte
Domeinwaarde hoogtepunt
Definitie Punt in de kaart, waarvan de hoogte bekend is ten opzichte van het referentievlak.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein HO_typeHoogte
Domeinwaarde hoogwaterlijn
Definitie Lijn die de grens van het water aangeeft als de waterstand op zijn hoogst is.
Inwinningscriteria De hoogwaterlijn is onderdeel van TOP10NL vanwege INSPIRE eisen en wordt ingewonnen in de 6 grote wateren in Nederland (Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer, Oosterschelde en Westerschelde).
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein HO_typeHoogte
Domeinwaarde laagwaterlijn
Definitie Lijn die de grens van het water aangeeft als de waterstand op zijn laagst is.
Inwinningscriteria Door middel van het attribuut referentievlak wordt aangegeven op welke waterstand deze lijn gebaseerd is.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein HO_typeHoogte
Domeinwaarde peil
Definitie Geeft de streefhoogte aan van het waterniveau t.o.v. het referentievlak in grotere waterplassen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein HO_typeHoogte
Domeinwaarde peil: winterpeil
Definitie Geeft de streefhoogte aan van het waterniveau t.o.v. het referentievlak in grotere waterplassen gedurende de wintermaanden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee
Domein HO_typeHoogte
Domeinwaarde peil: zomerpeil
Definitie Geeft de streefhoogte aan van het waterniveau t.o.v. het referentievlak in grotere waterplassen gedurende de zomermaanden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Nee

Attribuut hoogte

Attribuut hoogte
Definitie Hoogte van het object t.o.v. het referentievlak in meters met een nauwkeurigheid van 1 decimeter. / De diepte van het water.
Inwinningscriteria Wordt aangegeven voor hoogte- en dieptelijnen, hoogte- en dieptepunten en laagwaterlijnen.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Decimaal getal
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

Attribuut referentievlak

Attribuut referentievlak
Definitie Het referentievlak waarop de hoogte van het object gebaseerd is.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “HO_referentievlak”

Domein “HO_referentievlak”

Domein HO_referentievlak
Domeinwaarde NAP
Definitie Normaal Amsterdams Peil.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein HO_referentievlak
Domeinwaarde LAT
Definitie Lowest Astronomical Tide / Laagste Astronomisch Getij.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein HO_referentievlak
Domeinwaarde GHW
Definitie Gemiddeld Hoog Water.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee
Domein HO_referentievlak
Domeinwaarde OLW
Definitie Overeengekomen Laag Water.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Nee

7.10 Objectklasse: registratief gebied

Definitie:

Op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politieke/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

Inwinningscriteria:

De basis voor de grenzen in de BRT is het product TOPGrenzen geweest, dat tot 2014 is bijgehouden door de Topografische Dienst en Topografische Dienst Kadaster. Vanaf 2014 is het muteren van de registratieve gebieden in de BRT gebaseerd op mutaties in de Basisregistratie Kadaster (BRK). In 2014 zijn de grootste verschillen geanalyseerd (afwijking > 40 meter), besproken met de BRK en zo nodig gecorrigeerd in de BRT.

De mutaties in de BRK worden in enigszins gegeneraliseerde vorm overgenomen in de BRT, waarbij een gemeentegrens in TOP10NL zo veel mogelijk de objecten in TOP10NL volgt.

Voor de 12-mijls zone zijn de “Grenzen territoriale zee” van de Dienst der Hydrografie de bron. Ook deze begrenzing is gegeneraliseerd opgenomen in de BRT.

Attribuut geometrieVlak

Attribuut geometrieVlak
Definitie De vlakgeometrie van een registratief gebied object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat GM_Surface of GM_MultiSurface
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut type registratief gebied

Attribuut type registratief gebied
Definitie Het soort administratief gebied.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “RG_typeRegistratiefGebied”

Domein “RG_typeRegistratiefGebied”

Domein RG_typeRegistratiefGebied
Domeinwaarde land
Definitie Begrenzing van Nederland, begrenst door België, Duitsland en de 12-mijls zone.
Inwinningscriteria Het land “Nederland” is een samenvoeging van alle provincies.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein RG_typeRegistratiefGebied
Domeinwaarde provincie
Definitie Staatkundig onderdeel van Nederland.
Inwinningscriteria De provincies zijn een samenvoeging van de gemeenten die behoren tot deze provincie.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein RG_typeRegistratiefGebied
Domeinwaarde gemeente
Definitie Zelfstandig, zelfbestuur en autonomie bezittend onderdeel van de staat Nederland, onder het bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein RG_typeRegistratiefGebied
Domeinwaarde territoriale zee
Definitie Een zeestrook, grenzend aan het landgebied van Nederland waarover de soevereiniteit van Nederland zich uitstrekt.
Inwinningscriteria De territoriale zee is gebaseerd op de laagwaterlijn en de 12-mijls zone.
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein RG_typeRegistratiefGebied
Domeinwaarde waterschap
Definitie Lichaam dat, onder toezicht van de Provinciale Staten, in een bepaald gebied voor waterlozing en waterkering zorgt.
Inwinningscriteria Wordt niet ingewonnen.
Volledigheid Niet
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut NaamOfficieel

Attribuut NaamOfficieel
Definitie De officiële naam van het registratief gebied.
Inwinningscriteria Waar mogelijk wordt de officiële naam vastgelegd, waar niet mogelijk de Nederlandse en/of de Friese.
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut naam (Nl)

Attribuut naam (Nl)
Definitie De Nederlandse naam van het registratief gebied.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut naam (Fr)

Attribuut naam (Fr)
Definitie De Friese naam van het registratief gebied.
Inwinningscriteria Wordt alleen in Friesland ingewonnen.
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut nummer

Attribuut nummer
Definitie Het administratieve nummer van het registratief gebied.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja

7.11 Objectklasse: geografisch gebied

Definitie:

Begrensd en benoemd gebied dat door een geografische eenheid beschreven wordt.

Inwinningscriteria:

-

Attribuut labelPunt

Attribuut labelPunt
Definitie De puntgeometrie van een geografisch gebied object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Point
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieVlak

Attribuut geometrieVlak
Definitie De vlakgeometrie van een geografisch gebied object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Surface of GM_MultiSurface
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut type geografisch gebied

Attribuut type geografisch gebied
Definitie Het soort geografisch gebied.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “GG_typeGeografischGebied”

Domein “GG_typeGeografischGebied”

Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde bank, ondiepte, plaat
Definitie Geheel of gedeeltelijk droogvallende grond (bank). / Ondiepe plaats in een vaarwater (ondiepte). / Zandbank (plaat).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde bosgebied
Definitie Met bos begroeid gebied.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde duingebied
Definitie Heuvels van fijn zand, al dan niet begroeid met helmgras en struiken.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde eiland
Definitie Land, omgeven door water.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde geul, vaargeul
Definitie Smal, meestal diep water (geul). / Geul van voldoende diepte als vaarwater tussen ondiepten door (vaargeul).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde heidegebied
Definitie Met heide begroeid gebied.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde heuvel, berg
Definitie Verhoging van het terrein (heuvel). / Min of meer op zichzelf staande sterke verheffing van het aardoppervlak (berg).
Inwinningscriteria Alleen duintoppen met een eigennaam krijgen een geografisch gebied.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde kaap, hoek
Definitie In zee vooruitstekende landpunt (kaap). / In het water uitstekende landtong (hoek).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde polder
Definitie Door waterscheidingen begrensd stuk land of gebied waarin de waterstand kan worden beheerst door bemaling.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde streek, veld
Definitie Landstreek, gebied dat cultureel of landschappelijk een eenheid vormt (streek). / Het open land buiten steden en dorpen (veld).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde terp, wierde
Definitie Verhoging in het landschap oorspronkelijk bedoelt om de daarop gevestigde bebouwing te beschermen tegen het water.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde wad
Definitie De buitendijkse gronden bij Friesland, Groningen en Noord-Duitsland die alleen bij vloed onder water komen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde watergebied
Definitie Een complex van meren en plassen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde zee
Definitie Uitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde zeegat, zeearm
Definitie Plaats waar een binnenzee in een zee uitmondt (zeegat). /
Lange, smalle inham van een zee (zeearm).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein GG_typeGeografischGebied
Domeinwaarde overig
Definitie De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde waarden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut naam (Nl)

Attribuut naam (Nl)
Definitie De Nederlandse naam van het geografisch gebied.
Inwinningscriteria Een woonwijk mag de tekst ‘Stadswijk in aanleg’ of ‘Woonwijk in aanleg’ als naam hebben.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut naam (Fr)

Attribuut naam (Fr)
Definitie De Friese naam van het geografisch gebied.
Inwinningscriteria Wordt alleen in Friesland ingewonnen.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

7.12 Objectklasse: plaats

Definitie:

Geografisch gebied gekenmerkt door een concentratie van gebouwen gebruikt voor wonen en werken.

Inwinningscriteria:

De objectklasse plaats bestaat uit de topografische bebouwde kommen en hun onderverdelingen.

Een topografische bebouwde kom is een plaatsvlak dat, gebaseerd op de locatie van de plaatsnaamborden langs de toegangswegen, de kern van de bebouwing van een plaats omvat, alsmede de daarbij behorende ruimtegebruiksfuncties (zoals wegen, volkstuinen, sportterreinen, begraafplaatsen en bedrijventerreinen), en is afgebakend volgens zichtbare topografische grenslijnen in het landschap (zoals een sloot, de bosrand of de berm van een weg). Het vlak is voorzien van een typering, de naam of namen van de plaats, het aantal inwoners binnen het vlak, en de status van de plaats als bebouwde kom voor de Wegenverkeerswet en als woonplaats in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

De volgende topografische elementen maken deel uit van het vlak van een topografische bebouwde kom:

Attribuut labelPunt

Attribuut labelPunt
Definitie De puntgeometrie van een plaats object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Point
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieVlak

Attribuut geometrieVlak
Definitie De vlakgeometrie van een plaats object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Surface of GM_MultiSurface
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut typeGebied

Attribuut typeGebied
Definitie Het soort gebied.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “PL_typeGebied”

Domein “PL_typeGebied”

Domein PL_typeGebied
Domeinwaarde woonkern
Definitie Bebouwingskern met hoofdzakelijk een woonfunctie, die tevens een bebouwde kom voor de Wegenverkeerswet is.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein PL_typeGebied
Domeinwaarde industriekern
Definitie Bebouwingskern met hoofdzakelijk een bedrijfsmatige functie, zoals een bedrijventerrein, een haven of een vliegveld, voorzien van openbare wegen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein PL_typeGebied
Domeinwaarde recreatiekern
Definitie Bebouwingskern met hoofdzakelijk een (verblijfs)recreatieve functie, zoals een bungalowpark, voorzien van openbare wegen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Nee
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein PL_typeGebied
Domeinwaarde gehucht
Definitie Kleine bebouwingskern of concentratie van aaneengesloten bebouwing, niet zijnde lintbebouwing, die geen bebouwde kom voor de Wegenverkeerswet vormt.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein PL_typeGebied
Domeinwaarde buurtschap
Definitie Lintbebouwing of verspreid staande bebouwing in landelijk gebied met een zekere mate van sociale samenhang, die geen bebouwde kom voor de Wegenverkeerswet vormt.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein PL_typeGebied
Domeinwaarde deelkern
Definitie Historische bebouwingskern, ruimtelijk te onderscheiden van de omliggende bebouwing, gelegen binnen een bebouwde kom voor de Wegenverkeerswet van een andere plaats.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein PL_typeGebied
Domeinwaarde stadsdeel
Definitie Grote administratief-geografische eenheid binnen een stedelijke gemeente.
Inwinningscriteria Wordt alleen ingewonnen als onderverdeling en binnen de begrenzing van een topografische bebouwde kom, indien de gemeente de plaats heeft ingedeeld in stadsdelen.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein PL_typeGebied
Domeinwaarde wijk
Definitie Eenheid binnen een bebouwingskern die ruimtelijk min of meer een afgesloten geheel vormt.
Inwinningscriteria Wordt alleen ingewonnen als onderverdeling en binnen de begrenzing van een topografische bebouwde kom.
De onderverdeling in wijken en buurten is gebaseerd op de topografische en sociaal-geografische indeling van de plaats en kan afwijken van de statistische indeling zoals weergegeven in de Wijk- en buurtindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein PL_typeGebied
Domeinwaarde buurt
Definitie Kleine eenheid binnen een plaats, doorgaans met een zekere mate van sociale samenhang.
Inwinningscriteria Wordt alleen ingewonnen als onderverdeling en binnen de begrenzing van een topografische bebouwde kom.
De onderverdeling in wijken en buurten is gebaseerd op de topografische en sociaal-geografische indeling van de plaats en kan afwijken van de statistische indeling zoals weergegeven in de Wijk- en buurtindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut bebouwde kom

Attribuut bebouwde kom
Definitie Aanduiding of het gebied de bebouwde kom van een plaats omvat.
Inwinningscriteria De status van de bebouwingskern volgens de Wegenverkeerswet is bepalend. De aanwezigheid van plaatsnaamborden is hierbij een hulpmiddel.
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Domein “PL_isBebouwdeKom”

Domein ‘PL_isBebouwdeKom
Domeinwaarde ja
Definitie Het gebied omvat de bebouwde kom van een plaats.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein ‘PL_isBebouwdeKom
Domeinwaarde nee
Definitie Het gebied omvat niet de bebouwde kom van een plaats.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut isBAGwoonplaats

Attribuut isBAGwoonplaats
Definitie Aanduiding of de naam afkomstig is uit de BAG.
Inwinningscriteria Voor plaatsen die een eigen BAG-woonplaatsgebied hebben, wordt de spelling van de naam van het BAG-woonplaatsgebied overgenomen als officiële naam, met uitzondering van toevoegingen ter onderscheiding van gelijknamige plaatsen (bijvoorbeeld “Bergen L” voor “Bergen” in de provincie Limburg), afkortingen (bijvoorbeeld “St.-Annaparochie” voor “Sint-Annaparochie”) en een kleine beginletter (bijvoorbeeld “de Lutte” voor “De Lutte”).
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “PL_isBAGwoonplaats”

Domein “PL_isBAGwoonplaats”

Domein PL_isBAGwoonplaats
Domeinwaarde ja
Definitie De naam is afkomstig uit de BAG.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein PL_isBAGwoonplaats
Domeinwaarde nee
Definitie De naam is niet afkomstig uit de BAG.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut aantal inwoners

Attribuut aantal inwoners
Definitie Het aantal inwoners dat in een plaats woont.
Inwinningscriteria Het aantal inwoners van een topografische bebouwde kom is het totaal van alle mensen die als bewoner op een van de binnen het vlak gelegen adressen geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) op peildatum 1 juli van het jaar waarin de luchtfoto’s genomen zijn, die gebruikt zijn voor het intekenen van de vlakken. Omdat voor de vlakbegrenzing de oever van een water als grens is aangehouden, waardoor woonboten langs een oever niet binnen een vlak vallen, is het inwoneraantal van het vlak vermeerderd met de mensen die als bewoner van een woonboot grenzend aan een vlak geregistreerd staan. Hiervoor is een buffer van 25 meter aangehouden gerekend vanaf de vlakgrens.
Bij deze telling moet opgemerkt dat niet alle in de BRP geregistreerde inwoners van Nederland gekoppeld zijn aan een adreslocatie. Het gaat echter om minder dan 0,1% van de in de BRP geregistreerde inwoners die niet bij de berekening wordt meegenomen.
De berekening en telling van het aantal inwoners van de topografische bebouwde kommen wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat toegang heeft tot de BRP-gegevens.
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Geheel getal
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut Naam Officieel

Attribuut Naam Officieel
Definitie De officiële naam van de plaats.
Inwinningscriteria De officiële naam zoals geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Voor plaatsen die een eigen BAG-woonplaatsgebied hebben, wordt de spelling van de naam van het BAG-woonplaatsgebied overgenomen als officiële naam, met uitzondering van toevoegingen ter onderscheiding van gelijknamige plaatsen (bijvoorbeeld “Bergen L” voor “Bergen” in de provincie Limburg), afkortingen (bijvoorbeeld “St.-Annaparochie” voor “Sint-Annaparochie”) en een kleine beginletter (bijvoorbeeld “de Lutte” voor “De Lutte”).
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut naam (Nl)

Attribuut naam (Nl)
Definitie De Nederlandse naam van de plaats.
Inwinningscriteria De Nederlandse naam van een plaats wordt altijd ingewonnen, ook als dit niet de officiële naam is.
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut naam (Fr)

Attribuut naam (Fr)
Definitie De Friese naam van de plaats.
Inwinningscriteria Wordt alleen in Friesland ingewonnen. Voor plaatsen gelegen in het Fries taalgebied van de provincie Fryslân is zowel de Nederlandse als de Friese naam aangegeven.
Volledigheid Volledig
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

7.13 Objectklasse: functioneel gebied

Definitie:

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

Inwinningscriteria:

-

Attribuut labelPunt

Attribuut labelPunt
Definitie De puntgeometrie van een functioneel gebied object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Point
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieVlak

Attribuut geometrieVlak
Definitie De vlakgeometrie van een functioneel gebied object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Surface of GM_MultiSurface
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut type functioneel gebied

Attribuut type functioneel gebied
Definitie Het soort functioneel gebied.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “FG_typeFunctioneelGebied”

Domein “FG_typeFunctioneelGebied”

Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde attractiepark
Definitie Park ingericht voor vrijetijdsbesteding.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde bedrijventerrein
Definitie Het geheel aan gebouwen en terreinen ten behoeve van bedrijven en industrie, inclusief toevoerwegen, tussengelegen water, etc..
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde begraafplaats
Definitie Het geheel aan voorzieningen t.b.v. het begraven van overledenen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde boswachterij
Definitie Deel van een houtvesterij onder een boswachter.
Inwinningscriteria Wordt niet ingewonnen.
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde botanische tuin
Definitie Tuin met verschillende soorten planten en / of bomen voor wetenschappelijke, educatieve of kunstzinnige doeleinden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde bungalowpark
Definitie Oppervlak bebouwd met (luxe) vakantiehuisjes.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde camping, kampeerterrein
Definitie Terrein met voorzieningen t.b.v. verblijfsrecreatie voornamelijk voor tenten, caravans en campers.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde campus
Definitie Een universiteitsterrein waarop gebouwen en voorzieningen voor zowel docenten als studenten aanwezig zijn.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde caravanpark
Definitie Terrein met voorzieningen t.b.v. verblijfsrecreatie voornamelijk ingericht met stacaravans.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde circuit
Definitie Verhard terrein voor snelheidswedstrijden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde crossbaan
Definitie Onverhard terrein voor snelheidswedstrijden en hiervoor uitgerust met de nodige voorzieningen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde dierentuin, safaripark
Definitie Publieke tuin / park waarin een verzameling inheemse en uitheemse dieren is ondergebracht (dierentuin).
Groot park met wilde dieren, waar men met een auto doorheen kan rijden (safaripark).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde eendenkooi
Definitie Stuk land en water met een karakteristieke vorm, ingericht om wilde eenden te vangen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde emplacement
Definitie Het totaal aan sporen op een terrein ten behoeve van het rangeren en stallen van treinen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde erebegraafplaats
Definitie Begraafplaats voor gesneuvelde militairen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde gaswinning
Definitie Gebied met installatie(s) t.b.v. de winning of transport van aardgas.
Inwinningscriteria Minimumgrootte: 1000 m². Indien kleiner, dan wordt het opgenomen als inrichtingselement.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde gebied met hoge objecten
Definitie Gebied, waarbinnen zich meerdere hoge objecten bevinden.
Inwinningscriteria Wordt niet ingewonnen.
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde gebied voor radioastronomie
Definitie Gebied waarin sensoren opgesteld zijn ten behoeven van radio-astronomie.
Inwinningscriteria Beperkt
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde gebouwencomplex
Definitie Geheel van bij elkaar horende gebouwen.
Inwinningscriteria Bijvoorbeeld universiteit of veiling.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde golfterrein
Definitie Terrein toegerust voor de uitoefening van de golfsport.
Inwinningscriteria Ook de kleinschalige variant Pitch en Putt wordt ingewonnen als golfterrein.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde grafheuvel
Definitie Voorhistorische begraafplaats in de vorm van een heuvel.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde grindwinning
Definitie Gebied waar winning van grind plaatsvindt (in dagbouw of d.m.v. zuigen).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde groeve
Definitie Opengegraven ruimte waaruit een delfstof gewonnen wordt.
Inwinningscriteria Bijvoorbeeld mergelgroeve of zandgroeve.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde haven
Definitie Lig- en bergplaats voor vaartuigen, inclusief het omliggende terrein.
Inwinningscriteria Ook vluchthavens en werkhavens met omliggend terrein worden aangegeven.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde heemtuin
Definitie Tuin waar de inheemse flora en fauna ter instructie te bezichtigen zijn.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde helikopterlandingsterrein
Definitie Terrein dat als landings- en vertrekplaats dient voor helikopters.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde ijsbaan
Definitie Terrein dat in de winter onder water wordt gezet om te dienen als schaatsgelegenheid of dat is voorzien van een installatie waarmee een ijsvloer kan worden gelegd.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde infiltratiegebied
Definitie Gebied waar water wordt gezuiverd door infiltratie t.b.v. de drinkwatervoorziening.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde jachthaven
Definitie Lig- en bergplaats voor pleziervaartuigen, tezamen met het omliggende terrein.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde kartingbaan
Definitie Baan waarop met skelters of karts gereden wordt.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde kassengebied
Definitie Gebied bestaande uit meerdere landbouwkassen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde kazerne, legerplaats
Definitie Gebouw(-encomplex) bestemd tot huisvesting van soldaten.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde landgoed
Definitie Buitenverblijf met omliggende landerijen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde mijn
Definitie Plaats waar ertsen, steenkool, enz. worden gedolven.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde milieustraat
Definitie Een locatie die specifiek bestemd is voor het brengen van gescheiden huishoudelijk afval en grofvuil.
Inwinningscriteria De in de wijken gelegen milieu-inzamelpunten worden niet gegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde militair oefengebied, schietterrein
Definitie Militair kamp voor het houden van schietoefeningen met zware vuurwapens (artillerie schietkamp). / Terrein ingericht voor het schieten op doelen (schietkamp). / Terrein waar militairen oefenen (militair oefenterrein).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde mosselbank
Definitie Plaats waar mosselen gekweekt worden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde nationaal park
Definitie Een door de rijksoverheid aangewezen terrein van nationale landschappelijke betekenis.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde natuurgebied
Definitie Gebied dat waarde heeft uit een oogpunt van natuurschoon of natuurleven.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde oliewinning
Definitie Installatie t.b.v. de winning of transport van aardolie.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde openluchtmuseum
Definitie Historisch museum in de open lucht, waarin de vroegere woon- en werkomgeving van de mens is gereconstrueerd.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde openluchttheater
Definitie Plaats waar toneelvoorstellingen in de openlucht plaatsvinden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde park
Definitie Een op zichzelf staande groenvoorziening, dienend ter verfraaiing en/of verlevendiging van één of meerdere wijken, zonder hiervan direct deel uit te maken.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde plantsoen
Definitie Kleinschalige groenvoorziening, soms met wandel- en speelmogelijkheden, temidden van bebouwing, ter verfraaiing en verlevendiging van deze bebouwing.
Inwinningscriteria Een plantsoen bestaat niet altijd uit gras en kan soms een andere ondergrond hebben.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde productie-installatie
Definitie Het geheel van reactorvaten, kolommen, aan- en afvoerpijpen, bebouwing etc. t.b.v. de vervaardiging van chemische producten.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde recreatiegebied
Definitie Terrein bedoeld voor vrijetijdsbesteding.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde renbaan
Definitie Het geheel aan gebouwen en installaties bedoeld voor draf- of renwedstrijden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde skibaan
Definitie Terrein ingericht voor het beoefenen van de skisport.
Inwinningscriteria Alleen buitenskibanen worden aangegeven als functioneel gebied ‘skibaan’.
Ook kabelskibanen voor het beoefenen van de waterskisport worden gegeven als functioneel gebied ‘skibaan’ met soortnaam “Kabelskibaan”.
Binnenskibanen worden gegeven als gebouw met soortnaam “Skicentrum”.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde slipschool
Definitie Rijschool waar men een slippend voertuig leert beheersen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde sluizencomplex
Definitie Het geheel aan voorzieningen, zoals gebouwen, terreinen, etc., behorende tot een sluizencomplex (ook schutsluizen en uitwateringssluizen).
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde sportterrein, sportcomplex
Definitie Het geheel aan voorzieningen (velden, kleedruimten, groenvoorziening, parkeerterrein, wegen, tribunes, etc.) t.b.v. de beoefening van sport.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde stortplaats
Definitie Plaats waar afval gestort mag worden.
Inwinningscriteria Het gehele object wordt aangegeven als functioneel gebied van het type stortplaats indien er nog actief wordt gestort. Een afvalbrengstation, milieustraat of stortbordes wordt niet als stortplaats aangegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde tennispark
Definitie Terrein ingericht voor de beoefening van de tennissport.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde transformatorstation
Definitie Gebied met installatie(s) voor het transformeren van elektrische stroom.
Inwinningscriteria Wordt alleen ingewonnen indien verbonden met een of meerdere hoogspanningsleidingen.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde tuincentrum
Definitie Het geheel aan bebouwing en omliggend terrein t.b.v. de (particuliere) verkoop van artikelen voor tuinaanleg.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde vakantiepark
Definitie Een terrein met voorzieningen t.b.v. verblijfsrecreatie, waarop een combinatie van bungalows en / of stacaravans en / of kampeerplaatsen voorkomt.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde verdedigingswerk
Definitie Historisch verdedigingswerk, al dan niet voorzien van een of meer (door aarde bedekte) gebouwen of ruïnes.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde verzorgingsplaats
Definitie Locatie langs een autosnelweg of hoofdweg met een parkeerfunctie, meestal in combinatie met een brandstofverkooppunt en soms aangevuld met een wegrestaurant.
Inwinningscriteria Wordt aangegeven indien gelegen langs een autosnelweg of hoofdweg.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde viskwekerij
Definitie Terrein met bassins, aangelegd voor het kweken van vis.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde visvijvercomplex
Definitie Het geheel aan voorzieningen t.b.v. sportvissen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde vliegveld, luchthaven
Definitie Vliegveld voor verkeersvliegtuigen met groot, effen terrein met al dan niet verharde banen, waar vliegtuigen kunnen opstijgen en landen, eventueel met accommodatie voor ontvangst en vertrek van passagiers en verzending van goederen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde volkstuinen
Definitie Het geheel aan voorzieningen t.b.v. hobbytuinbouw.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde waterkering
Definitie Geheel van een dijk of dam, inclusief talud.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Niet
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde werf
Definitie Werkplaats waar schepen worden gebouwd of hersteld.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde wildwissel
Definitie Civieltechnisch kunstwerk om dieren een veilige oversteek te bieden over of onder een weg.
Inwinningscriteria Wordt niet gegeven indien het slechts een kokervormige buis betreft.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde windturbinepark
Definitie Concentratie van windturbines.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde woonwagencentrum
Definitie Plaats waar gewoond wordt in woonwagens.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde zandwinning
Definitie Gebied waar winning van zand plaatsvindt door middel van zuigen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde zenderpark
Definitie Gebied waar meerdere zendmasten staan opgesteld.
Inwinningscriteria De zendmasten worden gegeneraliseerd aangegeven.
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde ziekenhuiscomplex
Definitie Het geheel van gebouwen die tezamen een ziekenhuis vormen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde zonnepark
Definitie Gebied ten behoeve van de opwekking van zonne-energie of zonnewarmte.
Inwinningscriteria Het onderliggende terrein wordt gegeven volgens voorkomen of, indien niet te bepalen, als type ‘overig bodemgebruik’.
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde zoutwinning
Definitie Gebied waar zoutwinning plaatsvindt.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde zuiveringsinstallatie
Definitie Het gebied omvattende het geheel aan voorzieningen t.b.v. de zuivering van afvalwater.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde zweefvliegveldterrein
Definitie Het geheel aan terreinen, gebouwen enz. voor (de beoefening van) de zweefvliegsport.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde zwembadcomplex
Definitie Het geheel aan voorzieningen rond een openbaar zwembad.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Volledig
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja
Domein FG_typeFunctioneelGebied
Domeinwaarde overig
Definitie Het type functioneel gebied is bekend, maar anders dan de genoemde waarden.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut soortnaam

Attribuut soortnaam
Definitie Verdere specificatie van het type functioneel gebied.
Inwinningscriteria Bijvoorbeeld “bejaardencentrum” in geval van een gebouwencomplex, “mergelgroeve” in het geval van een groeve of “vluchthaven” indien het type functioneel gebied een haven is.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut naam (Nl)

Attribuut naam (Nl)
Definitie De Nederlandse naam van het functionele gebied.
Inwinningscriteria In principe worden, indien aanwezig, alleen de geografische namen (toponiemen) van de functionele gebieden worden ingewonnen.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

Attribuut naam (Fr)

Attribuut naam (Fr)
Definitie De Friese naam van het functionele gebied.
Inwinningscriteria Wordt alleen in Friesland ingewonnen.
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Nee
Vlak Ja

7.14 Objectklasse: plantopografie

Definitie:

ruimtelijk object at wel gepland is, maar nog niet in uitvoering is; meestal een groot infrastructureel object.

Inwinningscriteria:

-

Attribuut labelPunt

Attribuut labelPunt
Definitie De puntgeometrie van een plantopografie object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Point
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieLijn

Attribuut geometrieLijn
Definitie De lijngeometrie van een plantopografie object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Curve
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut geometrieVlak

Attribuut geometrieVlak
Definitie De vlakgeometrie van een plantopografie object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat GM_Surface of GM_MultiSurface
Domein “Ruimtelijke coördinaten”

Attribuut typeObject

Attribuut typeObject
Definitie Het soort plantopografie object.
Inwinningscriteria -
Multipliciteit Enkelvoudig
Optionaliteit Verplicht
Formaat Tekst
Domein “PT_typeObject”

Domein “PT_typeObject”

Domein PT_typeObject
Domeinwaarde spoor
Definitie Plantopografie van spoorbaandelen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein PT_typeObject
Domeinwaarde water
Definitie Plantopografie van waterdelen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein PT_typeObject
Domeinwaarde weg
Definitie Plantopografie van wegdelen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja
Domein PT_typeObject
Domeinwaarde overig
Definitie Plantopografie van overige objectklassen.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Attribuut naam

Attribuut naam
Definitie De naam van het plan of van het geplande object.
Inwinningscriteria -
Volledigheid Beperkt
Multipliciteit Veelvoudig
Optionaliteit Optioneel
Formaat Tekst
Punt Ja
Lijn Ja
Vlak Ja

Bijlage 1: Mutatieprotocol

Inleiding

Deze bijlage beschrijft wanneer er wijzigingen optreden in de identificatie, de objectBeginTijd en tijdstipRegistratie van geo-objecten in TOP10NL. Het doel van het mutatieprotocol is de echte mutaties aan de objecten om te zetten naar mutatieopdrachten voor het wijzigen van de inhoud van beide databases. Het streven daarbij is om een object zoveel mogelijk zijn unieke identificerende kenmerk, het TOP10_ID, te laten behouden, zodat gegevens die middels het TOP10_ID zijn gekoppeld niet verloren gaan. Na het uitvoeren van deze mutatieopdrachten zijn de wijzigingen doorgevoerd in de werk-database van TOP10NL.

Bij het gebruik van het mutatieprotocol worden verschillende regels toegepast. Verderop in deze bijlage worden de regels beschreven die op slechts een deel van de geo-objecten van toepassing zijn. Eerst zullen algemeen geldende regels worden genoemd.

Algemene regels

De algemeen geldende regels zijn:

Tijdens een herziening kan er met objecten in de werkelijkheid sprake zijn van:

In figuur B1.1 is te zien wat er met de geo-objecten in de database kan gebeuren in geval van een nieuw object, een gewijzigd object, een verdwenen object of een onveranderd object. Voor elk van deze situaties wordt beschreven wat er in de database gebeurt.

Stroomschema voor geo-objecten in het mutatieprotocol, waarin te zien is wat er met de geo-objecten in de database kan gebeuren in geval van een nieuw object, een gewijzigd object, een verdwenen object of een onveranderd object.

Figuur B1.1: Stroomschema voor geo-objecten in het mutatieprotocol.

Onveranderd object

Is er in de werkelijkheid niets gebeurt met een object, dan gebeurt er ook niets met de geo-objecten in de database.

Nieuw object

Indien een object geheel nieuw is, dan wordt een nieuw geo-object geplaatst in de database. Dat betekent dat het geo-object een nieuwe identificatie krijgt met een objectBeginTijd en een zelfde tijdstipRegistratie.

Verdwenen object

Met een verdwenen object wordt niets gedaan in het protocol. De database bevat immers alleen actuele objecten.

Gewijzigd object

Als een object wijzigt, dan is de wijziging in de database afhankelijk van de grootte van de wijziging van het geo-object.

Of een wijziging ‘klein’ of ‘groot’ is, is subjectief. Daarom zijn er regels opgesteld, waarmee kan worden vastgesteld wat de gevolgen zijn van de wijziging.

Is er een wijziging, dan kan er sprake zijn van een wijziging van attribuutwaarden, van geometrie type of van coördinaten. Een wijziging van coördinaten kan zowel plaatsvinden in de hoofdgeometrie als in de aanvullende geometrie. Afhankelijk van de soort wijziging gelden er bepaalde regels.

Wijziging van attribuutwaarde

Wat er in de database gebeurt, is afhankelijk van de objectklasse en het attribuut dat van waarde verandert. In de meeste gevallen leidt een wijziging in attribuutwaarde alleen tot een nieuwe versie. Maar bij de verandering van de attributen in tabel B1.1 krijgt het geo-object een nieuwe identificatie. Een wijziging van attribuut hoogteniveau leidt altijd tot een nieuwe identificatie.

objectklasse attribuut
Inrichtingselement type inrichtingselement
Reliëf type reliëf
Hoogte type hoogte
Registratief gebied type registratief gebied
Geografisch gebied type geografisch gebied
Functioneel gebied type functioneel gebied
Plaats type gebied
Plantopografie type object

Tabel B1.1: Attributen die bij wijziging van waarde leiden tot nieuwe identificatie.

Wijziging van geometrie type of coördinaten van de hoofdgeometrie

Een wijziging in coördinaten is een wijzigingen van de vorm van de geometrie zonder dat het geometrietype verandert.

Het geometrie type is de vorm waarin een geo-object wordt opgeslagen: als punt, lijn of vlak. Door verandering van bijvoorbeeld de breedte van een object kan het geo-object veranderen van een lijn in een vlak. Een wijziging van geometrietype is altijd een wijziging van coördinaten.

Op elk geo-object met deze wijziging wordt de overlapregel toegepast. Indien het ‘nieuwe’ geo-object na toepassing van deze regel meerdere identificaties krijgt toegewezen, dan wordt de samenvoegregel toegepast.

Stroomschema voor de overlapregel en de samenvoegregel.

Figuur B1.2: Stroomschema voor de overlapregel en de samenvoegregel.

Nadat alle gewijzigde geo-objecten op deze manier zijn behandeld, wordt er gecontroleerd of een identificatie aan meerdere geo-objecten is toegekend. Indien dit het geval is, dan wordt op deze geo-objecten de splitsregel toegepast.

Stroomschema voor de splitsregel.

Figuur B1.3: Stroomschema voor de splitsregel.

De verschillende regels worden hieronder beschreven. Bij deze regels is de oppervlakte van de verschillende geo-objecten belangrijk. Om bij puntvormige en lijnvormige geo-objecten ook een oppervlakte te krijgen, wordt er om deze geo-objecten een buffer gelegd (zie figuur B1.4). Indien er in de regels wordt gesproken over de oppervlakte van een geo-object, dan geldt voor punt- en lijnvormige geo-objecten dat de oppervlakte van de buffer bedoeld wordt. Deze geo-objecten kunnen dan net als vlakvormige geo-objecten worden behandeld.

De bufferbreedte is 3 meter en wordt gemeten van de lijn of het punt tot de buitenkant van de buffer. De totale breedte van de buffer is dus 6 meter. Er wordt gebruik gemaakt van een ‘vierkante’ buffer met afgekapt uiteinde.

Schematische weergave waarin puntvormige en lijnvormige geo-objecten van een buffer zijn voorzien.

Figuur B1.4: Toepassing van buffers (lichtblauw) om puntvormige en lijnvormige geo-objecten.

Overlapregel

Deze regel wordt voor elk ‘nieuw’ geo-object toegepast. Een ‘nieuw’ geo-object neemt de identificatie over van een ‘oud’ geo-object van dezelfde objectklasse en met hetzelfde hoogteniveau, als de oppervlakte van het overlappende gedeelte meer dan de helft is van de oppervlakte van het oorspronkelijke geo-object of van de oppervlakte van het nieuwe geo-object (zie figuur B1.5).

Schematische weergave van twee geo-objecten die worden samengevoegd. In de oorspronkelijke situatie zijn er twee geo-objecten, met de identificaties 1011 en 1012. In de nieuwe situatie is er nog slechts één geo-object dat gedeeltelijk overlapt met elk van de oorspronkelijke geo-objecten.

identificatie objectBeginTijd tijdstipRegistratie
1011 01-01-2005 01-01-2005
1012 01-01-2005 01-01-2005
1012 01-01-2005 01-01-2006

Figuur B1.5: Toepassing van de overlapregel. De cursieve tekst geeft de nieuwe attribuutwaarden t.o.v. de oorspronkelijke situatie.

In figuur B1.5 worden twee geo-objecten die ontstaan zijn op 01-01-2005 samengevoegd op de datum 01-01-2006. In de oorspronkelijke situatie zijn er twee geo-objecten, met de identificaties 1011 en 1012. In de nieuwe situatie is er nog slechts één geo-object dat overlapt met elk van de oorspronkelijke geo-objecten.

De oppervlakte van het overlappende gedeelte van het nieuwe geo-object met het linker oorspronkelijke geo-object (1011) is minder dan de helft van zowel de oppervlakte van het oorspronkelijke geo-object, als de oppervlakte van het nieuwe geo-object. Het nieuwe geo-object neemt identificatie 1011 niet over. Het geo-object met identificatie 1011 krijgt een versieEindTijd en een objectEindTijd want er is geen ander geo-object dat de identificatie kan overnemen. De oppervlakte van het overlappende gedeelte van het rechter oorspronkelijke geo-object (1012) met het nieuwe geo-object is minder dan de helft van de oppervlakte van het nieuwe geo-object, maar meer dan de helft van de oppervlakte van het oorspronkelijke geo-object. Het nieuwe geo-object neemt identificatie 1012 over en krijgt een nieuwe versieBeginTijd. De vorige versie van dit geo-object krijgt een zelfde tijdstipRegistratie.

Samenvoegregel

Als na toepassing van de overlapregel een ‘nieuw’ geo-object meerdere identificaties krijgt toegewezen, dan wordt de samenvoegregel gebruikt. Deze regel wordt gebruikt wanneer een nieuw geo-object de samenvoeging is van meerdere oorspronkelijke geo-objecten. Het bepaalt van welk oorspronkelijke geo-object de identificatie mag worden overgenomen.

Als de oppervlakte van het nieuwe geo-object minder dan 200% is van de oppervlakte van één van de oorspronkelijke geo-objecten, dan neemt het zijn identificatie over met een nieuwe tijdstipRegistratie. Als de oppervlakte van een nieuw geo-object 200% of meer is, vergeleken met het oorspronkelijke geo-object, dan neemt het niet de identificatie over (zie figuur B1.6).

Schematische weergave van twee geo-objecten die worden samengevoegd. In de oorspronkelijke situatie zijn er twee geo-objecten, met de identificaties 0011 en 0012. In de nieuwe situatie is er nog slechts één geo-object dat volledig overlapt met elk van de oorspronkelijke geo-objecten.

identificatie objectBeginTijd versieBeginTijd
0011 01-01-2005 01-01-2005
0012 01-01-2005 01-01-2005
0012 01-01-2005 01-01-2006

Figuur B1.6: Toepassing van de samenvoegregel. De cursieve tekst geeft de nieuwe attribuutwaarden t.o.v. de oorspronkelijke situatie.

Volgens de overlapregel mag het nieuwe geo-object in figuur B1.6 de identificatie van beide geo-objecten overnemen dus wordt de samenvoegregel toegepast.

De oppervlakte van het nieuwe geo-object is meer dan 200% van de oppervlakte van het oorspronkelijke geo-object met identificatie 0011. Deze identificatie neemt het dus niet over.

De oppervlakte is echter minder dan 200% van de oppervlakte van het oorspronkelijke geo-object met identificatie 0012, dus deze identificatie neemt het wel over. De nieuwe versie van het geo-object krijgt een nieuwe tijdstipRegistratie.

Soms kan, na toepassing van de samenvoegregel, een geo-object toch nog meerdere identificaties overnemen. In dit geval neemt het geo-object geen enkele identificatie over, maar krijgt het een nieuwe identificatie (zie figuur B1.7).

Schematische weergave van twee geo-objecten die worden samengevoegd. In de oorspronkelijke situatie zijn er twee geo-objecten, met de identificaties 0031 en 0032. In de nieuwe situatie is er nog slechts één geo-object dat volledig overlapt met elk van de oorspronkelijke geo-objecten.

identificatie objectBeginTijd versieBeginTijd
0031 01-01-2005 01-01-2005
0032 01-01-2005 01-01-2005
0033 01-01-2006 01-01-2006

Figuur B1.7: Uitzonderingssituatie na het toepassen van de overlapregel en de samenvoegregel. De cursieve tekst geeft de nieuwe attribuutwaarden t.o.v. de oorspronkelijke situatie.

Na het toepassen van de overlapregel kan het nieuwe geo-object in figuur B1.7 beide oorspronkelijke identificaties (0031 en 0032) overnemen. Dus moet de samenvoegregel worden toegepast. Na het toepassen hiervan kan het nieuwe geo-object nog steeds beide identificaties overnemen. Dit kan niet, dus krijgt het een nieuwe identificatie (0033) met een nieuwe objectBeginTijd en een zelfde tijdstipRegistratie.

Splitsregel

Nadat alle ‘nieuwe’ geo-objecten de overlapregel en eventueel de samenvoegregel hebben doorlopen, wordt er gecontroleerd of er identificaties zijn die aan meerdere geo-objecten zijn toegekend. Dit kan gebeuren als een oorspronkelijk geo-object is opgedeeld in meerdere nieuwe geo-objecten. In die gevallen wordt de splitsregel toegepast.

Is de oppervlakte van een nieuw geo-object meer dan 50% van de oppervlakte van het oorspronkelijke geo-object, dan neemt het zijn identificatie over met een nieuwe tijdstipRegistratie. De andere nieuw gevormde geo-objecten krijgen een nieuwe identificatie met een nieuwe objectBeginTijd en een zelfde tijdstipRegistratie (zie figuur B1.86).

Schematische weergave van een geo-object dat wordt gesplitst. In de oorspronkelijke situatie is er één geo-object, met de identificatie 0001. In de nieuwe situatie zijn er twee geo-objecten die samen het oude object afdekken.

identificatie objectBeginTijd versieBeginTijd
0001 01-01-2005 01-01-2005
0002 01-01-2006 01-01-2006
0001 01-01-2005 01-01-2006

Figuur B1.8: Toepassing van de splitsregel. De cursieve tekst geeft de nieuwe attribuutwaarden t.o.v. de oorspronkelijke situatie.

Na het toepassen van de overlapregel op beide ‘nieuwe’ geo-objecten blijken ze beide de identificatie 0001 te mogen krijgen. Dit mag niet en de splitsregel wordt toegepast.

De oppervlakte van het kleine nieuwe geo-object in figuur B1.8 is minder dan 50% van de oppervlakte van het oorspronkelijke geo-object. Het neemt de identificatie niet over en krijgt een nieuwe identificatie met een nieuwe objectBeginTijd en tijdstipRegistratie. De oppervlakte van het grote nieuwe geo-object is meer dan 50% van de oppervlakte van het oorspronkelijke geo-object en neemt de identificatie 0001 wel over, uiteraard met een nieuwe tijdstipRegistratie.

Soms kunnen, na toepassing van deze regel, toch meerdere geo-objecten de identificatie van het oorspronkelijke geo-object overnemen. In dit geval neemt geen enkel geo-object de identificatie over, maar krijgen ze allemaal een nieuwe identificatie met een nieuwe objectBeginTijd en een zelfde tijdstipRegistratie (zie figuur B1.9).

Schematische weergave van een geo-object dat wordt gesplitst. In de oorspronkelijke situatie is er één geo-object, met de identificatie 0021. In de nieuwe situatie zijn er twee geo-objecten die samen het oude object afdekken.

identificatie objectBeginTijd versieBeginTijd
0021 01-01-2005 01-01-2005
0022 01-01-2006 01-01-2006
0023 01-01-2006 01-01-2006

Figuur B1.9: Voorbeeld waarbij overlapregel en splitsregels nog geen uitsluitsel geven. De cursieve tekst geeft de nieuwe attribuutwaarden t.o.v. de oorspronkelijke situatie.

Na het toepassen van de overlapregel in figuur B1.9 kunnen beide geo-objecten de identificatiecode 0021 overnemen. Dit is nog steeds het geval na het toepassen van de splitsregel, dus krijgen beide nieuwe geo-objecten een nieuwe identificatie (0022 en 0023).

Wijziging van coördinaten van de aanvullende geometrie

Indien de enige wijziging van een geo-object een wijziging van de coördinaten van de aanvullende geometrie is, dan komt er een nieuwe versie van het geo-object waarbij deze een zelfde tijdstipRegistratie krijgt. Indien er ook andere wijzigingen plaatsvinden, dan wordt de aanvullende geometrie, en de eventuele veranderingen daarvan, buiten beschouwing gelaten.

Schema

In onderstaand schema wordt aangegeven wat er in welke situatie gebeurt. Dit is afhankelijk van:

Objectklasse Verandering van attribuutwaarde Verandering van coördinaten Verandering van geometrietype  
Wegdeel 1 3 3  
Spoorbaandeel 1 3 3  
Waterdeel 1 3 3  
Gebouw 1 3 3  
Terrein 1 3 n.v.t.  
Inrichtingselement 2 3 3  
Reliëf 2 3 4  
Hoogte 2 3 4  
Registratief gebied 2 3 n.v.t  
Geografisch gebied 2 3 1  
Plaats 2 3 3  
Functioneel gebied 2 3 1  
Plantopografie 2 3 4  

Tabel B1.2: Schema gebeurtenis mutatieprotocol.

Verklaring van de nummers:

1. Het geo-object krijgt een nieuwe tijdstipRegistratie.

2. Het geo-object krijgt een nieuwe identificatie met een nieuwe objectBeginTijd en een zelfde tijdstipRegistratie als de waarde van het attribuut ‘type inrichtingselement’, ‘type reliëf’, ‘type hoogte’, ‘type registratief gebied’, ‘type geografisch gebied’, type gebied’, ‘type functioneel gebied’ gebied’ of ‘type object’ verandert. Het oorspronkelijke geo-object krijgt een objectEindTijd en versieEindTijd.

Indien de waarde van een ander attribuut verandert, dan krijgt het geo-object krijgt een nieuwe tijdstipRegistratie.

3. Als er alleen coördinaten van aanvullende geometrie (b.v. hartlijn) veranderen, dan krijgt het geo-object een nieuwe tijdstipRegistratie.

In alle andere gevallen wordt de overlapregel toegepast. Als een geo-object meerdere identificaties krijgt toegewezen, dan wordt de samenvoegregel gebruikt. Indien na behandeling van alle geo-objecten blijkt dat een identificatie aan meerdere geo-objecten is toegekend, dan wordt de splitsregel toegepast.

Puntvormige en lijnvormige geo-objecten worden van een buffer van drie meter voorzien om de overlapregel, de splitsregel en de samenvoegregel toe te kunnen passen. Dan wordt de oppervlakte van het geo-object met buffer gebruikt.

Als een nieuw geo-object geen identificatie kan overnemen, dan krijgt het een nieuwe identificatie met een objectBeginTijd en een zelfde tijdstipRegistratie.

4. Als het geometrietype verandert, dan verandert vaak ook de waarde van het attribuut ‘type inrichtingselement’, ‘type reliëf’, ‘type hoogte’ of ‘type object’. Dit heeft al een nieuwe identificatie tot gevolg, dus deze wijziging kan verder buiten beschouwing worden gelaten.